Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Št. 809-87/21 Ob-3438/21, Stran 2648
Svet zavoda Osnovne šole Dušana Bordona Semedela – Koper, Rozmanova ulica 21a, 6000 Koper, na podlagi sklepa, sprejetega na 2. seji Sveta zavoda z dne 4. 11. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj in 123/21, 172/21).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 12. 4. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (originalno ali overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (originalno ali overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (originalno ali overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (originalno ali overjena fotokopija),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi izkušnjami v vzgoji in izobraževanju,
– izjava, s katero se dovoljuje obdelavo podatkov in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja
pošljite do vključno četrtka, 9. 12. 2021, v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dušana Bordona Semedela – Koper, Rozmanova ulica 21a, 6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Dušana Bordona Semedela – Koper 

AAA Zlata odličnost