Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Št. 900-4/2021-17 Ob-3465/21, Stran 2649
Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid, na podlagi sklepa, sprejetega na 39. seji dne 23. 11. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 28. 3. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk overjena),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Prijavo pošljite najkasneje do 10. 12. 2021 v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča, Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 

AAA Zlata odličnost