Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Št. 705-31/2021 Ob-3437/21, Stran 2651
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv 
za imenovanje 
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
psihologija – psihologija družine,
medicina – zobozdravstvo – dentalna medicina,
medicina – sodna medicina,
medicina – kardiologija,
medicina – otroška kardiologija,
medicina – hipertenzija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – psihiatrija,
medicina – interna medicina,
medicina – ginekologija in porodništvo,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – oftalmologija,
medicina – nefrologija,
medicina – dermatovenorologija,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – zaključna dela,
gradbeništvo – vodno gospodarstvo,
ekonomija – bančništvo,
ekonomija – davki,
ekonomija – poslovne finance,
ekonomija – finance,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
ekonomija – nelikvidnost in prisilne poravnave,
ekonomija – plačilo za delo,
ekonomija – računovodstvo,
ekonomija – ekonomske analize,
promet – tahografi,
promet – promet cestni,
telekomunikacije – telekomunikacije,
telekomunikacije – radio frekvence,
varstvo pri delu in požarna varnost – varnost in zdravje pri delu,
lesarstvo – stavbno pohištvo,
arhitektura – urbanizem,
pomorstvo – prevozi in pristaniška dejavnost,
informacijska varnost in računalniška forenzika – informacijska varnost in računalniška forenzika,
forenzična toksikologija in alkohometrija – forenzična toksikologija in alkohometrija,
ekologija – vplivi na okolje,
turizem – gostinska dejavnost,
geologija – geotehnika.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih:
gradbeništvo – zaključna dela,
lesarstvo – stavbno pohištvo,
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
pakistanski jezik,
paštu jezik,
urdu jezik,
pandžabi jezik,
kurdski jezik,
gruzijski jezik,
arabski jezik,
turški jezik,
romunski jezik,
bolgarski jezik,
ukrajinski jezik,
bengalski jezik,
vietnamski jezik,
tajski jezik,
romski jezik,
romski jezik s kosovskim narečjem,
albanski jezik,
norveški jezik,
danski jezik,
latvijski jezik,
litvanski jezik,
litovski jezik,
hebrejski jezik,
estonski jezik,
švedski jezik,
kitajski jezik,
francoski jezik,
angleški jezik,
srbski jezik.
Pogoji za imenovanje:
Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZSICT) v prvem odstavku 16. člena določa, da je za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača lahko imenovana fizična oseba, ki:
1. ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno področje dela izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja,
2. ima predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program,
3. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
4. je poslovno sposobna,
5. je osebnostno primerna,
6. ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača,
7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bila moralno neprimerna za opravljanje izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njenega dela ali ugledu sodišča,
8. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom ali cenilstvom,
9. ni bila razrešena kot sodni izvedenec, cenilec ali tolmač po določbah tega zakona iz razloga trajnega odvzema pravice opravljati delo sodnega izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja.
Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača oseba, ki ima nižjo izobrazbo, kot je to določeno v prvem odstavku 16. člena ZSICT, če zaradi neobstoja ustrezne stopnje študijskega programa v Republiki Sloveniji ni mogoče izpolniti zahtevanega pogoja izobrazbe.
Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, izkaže ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje z opravljenim posebnim preizkusom strokovnosti. Pred pristopom k preizkusu mora v skladu s 17. členom Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18) plačati stroške posameznega preizkusa, ki skladno s cenikom znašajo 438,00 EUR. Cenik je objavljen na spletni strani ministrstva (št. 7051-20/2019 z dne 26. 11. 2019).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/javne-objave objavilo javni poziv ter obrazec, na katerem kandidati lahko podajo svoje vloge za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače.
Vloge kandidati za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače pošljejo Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Vloge kandidati oddajo v 30 dneh po objavi javnega poziva.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost