Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3685. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žalec, stran 10908.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40, v nadaljevanju ZGJS), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – Uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) in 3. ter 7. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 102/20) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 17. novembra 2021 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ureja način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču za zapuščene živali v Občini Žalec (v nadaljevanju javna služba).
(2) Zavetišče za zapuščene živali na območju Občine Žalec se zagotavlja kot javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga Občina Žalec kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) izbere v skladu z določili tega odloka. Ta odlok je koncesijski akt za postopek podelitve koncesije za izvajanje pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču za zapuščene živali.
(3) S tem koncesijskim aktom se določi zlasti:
– predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe ter njihovo varstvo,
– postopek podelitve koncesije, pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe,
– pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja,
– viri financiranja in način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja in organ pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(1) Javna služba zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču za zapuščene živali se izvaja na celotnem območju Občine Žalec.
(2) Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v postopke povezane z izvajanjem javne službe, kot so lastniki živali, skrbniki živali, prijavitelji ali novi skrbniki zapuščenih živali. Storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti javne službe, so pod enakimi z zakonom ali odloki občine določenimi pogoji dostopne vsakomur.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
4. člen 
(1) Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.
(2) Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.
(3) Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča.
(4) Občina krije stroške odlova in prevoza živali, veterinarskega pregleda živali ob namestitvi, veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta potrebna, označitve, sterilizacije in kastracije živali in stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih 30 dni, razen v primerih določenih v Zakonu o zaščiti živali.
(5) Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom zavetišča.
V. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVO VARSTVO 
5. člen 
(1) Koncesionar zagotovi zavetišče in druga sredstva potrebna za izvajanje javne službe skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Zavetišče iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi ter predpisi, izdanimi na podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.
VI. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
6. člen 
(1) Koncedent izbere koncesionarja po postopku sklepanja koncesijskega razmerja z javnim razpisom, skladno z določili tega odloka, Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, Zakona o gospodarskih javnih službah, in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje podelitve koncesije.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi na Portalu javnih naročil, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje.
(3) V postopku izbire koncedent zagotavlja transparentno in enakopravno obravnavo kandidatov.
7. člen 
(1) Koncedent v javnem razpisu oblikuje merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila transparenten izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer se kot mogoča merila upošteva cena izvajanja koncesije, strokovna, organizacijska in finančna sposobnost kandidata, njegove reference, druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj in morebitna druga merila.
(2) Tehnične specifikacije koncedent oblikuje na način, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence oziroma diskriminacije med kandidati.
(3) Izbiro koncesionarja izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana (v nadaljevanju člani strokovne komisije). Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje.
VII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
8. člen 
Koncesionar mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so zahtevana z zakonom in podzakonskimi akti,
– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja za splošni sektor,
– izpolnjevati finančne pogoje in druge, ki jih določi občina z razpisom za izbor koncesionarja,
– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje javne službe,
– razpolagati z zadostnim obsegom ustreznih objektov, naprav in tehnične opreme,
– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti,
– zagotovi ustrezna finančna zavarovanja, če jih koncedent določi v razpisnih pogoji,
– in izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.
9. člen 
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma koncedentu zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
(2) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Žalec.
VIII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
10. člen 
Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem obsegu pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču za zapuščene živali;
– da pri opravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative;
– da opravlja javno službo v skladu s cenami iz ponudbe, ki jo je podal na javni razpis občine;
– da zagotovi vodenje ustreznih evidenc, označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi;
– skrbi za varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo;
– kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/oziroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena za učinkovito izvajanje javne službe;
– skrbi za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe;
– ažurno in strokovno vodi poslovne knjige;
– pripravi ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročen plan izvajanja javne službe;
– najmanj dvakrat letno poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja;
– omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
– obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem javna službe.
11. člen 
(1) Koncesionar mora za izvajanje javne službe voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, če te dejavnosti ne vplivajo na opravljanje javne službe in zanje koncesionar vodi ločeno računovodstvo.
(2) Letni računovodski izkazi morajo biti revidirani. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotovi koncedent.
12. člen 
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
IX. PRIČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
13. člen 
(1) Občina in koncesionar v zvezi z opravljanjem javne službe skleneta koncesijsko pogodbo, s katero podrobneje uredita izvajanje koncesioniranega razmerja, naloge in dejavnosti koncesionarja ter medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Koncesionar pridobi pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja s pričetkom veljavnosti koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se podeli za obdobje dveh let.
14. člen 
Koncesionar pridobi na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno službo ter dolžnost zagotavljati kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe skladno s predpisi in v javnem interesu.
X. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA 
15. člen 
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitev in delovanje zavetišča skladno z določbami zakona, ki ureja zaščito živali.
(2) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
16. člen 
Plačilo za izvajanje javne službe zagotovi koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih storitev, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, dane v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen 
Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
18. člen 
(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, skladno s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.
(3) Predstavnika Občine Žalec imenuje v svet zavetišča občinski svet na predlog župana.
19. člen 
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
20. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– po preteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta,
– z odstopom od pogodbe,
– s sporazumno razvezo,
– na podlagi zakona.
21. člen 
Koncesijsko razmerje lahko z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov s področja pogodbe ali upravnih aktov, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda koncedentu ali uporabnikom storitev,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
Podrobnejši pogoji razdrtja koncesijske pogodbe se določijo v sami pogodbi.
22. člen 
Koncedent in koncesionar lahko odstopita od pogodbe:
– če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, nepravočasno, nevestno opravljanje storitev). Podrobnejši način odstopa od koncesijske pogodbe se določi v sami pogodbi.
23. člen 
Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesijske pogodbe, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi tudi sporazumno razvežeta pogodbo v primeru, da ugotovita, da je nadaljnje opravljanje javne službe nesmotrno ali nemogoče.
24. člen 
V primeru, da po poteku časa, za katerega je bilo koncesijsko razmerje sklenjeno, koncedent še ni izbral koncesionarja za nadaljnje obdobje, se čas izvajanja koncesije lahko podaljša za največ šest mesecev.
25. člen 
Pogodbeno razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja, razen v primeru statusnega preoblikovanja koncesionarja.
XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA IN ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
26. člen 
Izbor koncesionarja opravi občinska uprava z izdajo upravne odločbe o izbiri koncesionarja. O pritožbi zoper odločbo o izbiri odloča župan.
27. člen 
(1) Na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent ob pogojih določenih v koncesijski pogodbi.
XIV. KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0004/2021
Žalec, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost