Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3673. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, stran 10900.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi je Občinski svet Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. seji dne 9. 11. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji in sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ter njihove pravice in obveznosti.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo dva ali več članov občinskega sveta.
(2) Samostojni član občinskega sveta je član občinskega sveta.
(3) Vsak član Občinskega sveta Občine Moravske Toplice je lahko član le ene svetniške skupine.
(4) Vodja svetniške skupine v roku 10 dni po ustanovitvi svetniške skupine ali spremembi njene sestave o tem pisno obvesti župana in mu predloži seznam članov svetniške skupine z njihovimi podpisi.
3. člen 
(1) Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta imajo pravico porabe sredstev, ki so v proračunu občine za posamezno leto namenjena za delo posameznih svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.
(2) Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta prejemajo sredstva iz proračuna občine glede na število izvoljenih članov tekočega mandata, in sicer 100,00 EUR letno/člana.
(3) V primeru izstopa posameznega člana iz svetniške skupine, se svetniški skupini sorazmerno zmanjšajo sredstva s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu pisnega obvestila o izstopu.
(4) V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, se svetniški skupini finančna sredstva sorazmerno povečajo s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu pisnega obvestila o vstopu novega člana.
(5) Sredstva se črpajo na osnovi predloženih zahtevkov.
(6) Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva, namenjena za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta ne prenašajo v proračun naslednjega leta.
(7) Pravica do pridobitve sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
4. člen 
Sredstva za delo svetniških skupin se lahko uporabljajo izključno za namene delovanja svetniških skupin, in sicer za:
– plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev,
– plačilo stroškov poštnih storitev,
– nakup pisarniškega in potrošnega materiala.
5. člen 
(1) Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta se vodijo za vsako svetniško skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta posamezno po stroškovnih mestih.
(2) Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član občinskega sveta opravi naročilo blaga oziroma storitve in poravna račun, ki ga skupaj z zahtevkom posreduje občinski upravi, ki vodji svetniške skupine oziroma samostojnemu članu občinskega sveta povrne vrednost plačanega računa najkasneje v roku 30 dni od prejema zahtevka. Račun se mora glasiti na Občino Moravske Toplice.
6. člen 
(1) Če svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta finančnih sredstev ne uporabijo za namene, določene s tem pravilnikom, se jim proračunski prihodki zmanjšajo za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma morajo sredstva vrniti v proračun občine.
(2) Nadzor nad porabo sredstev opravlja občinska uprava in nadzorni odbor Občine Moravske Toplice.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-47/2020-8
Moravske Toplice, dne 15. novembra 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost