Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Št. 1223-60/2021-3 Ob-3440/21, Stran 2625
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis II 
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnem področju iz II. točke besedila tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpisno področje) zagotovi kvalitetne programe z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma njihovo financiranje ni urejeno neposredno na podlagi veljavne zakonodaje.
II. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa so socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša oziroma zatočišče) in so v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo (SKD 87) oziroma ima v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju. Vlagatelju, s katerim je imel MOL v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno razmerje za sofinanciranje programa/-ov z razpisnega področja, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno dokazovati.
1.2. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju MOL.
1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
1.4. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem ter predmetom razpisa.
1.5. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MOL.
1.6. Vlagatelj v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa ter v prilogah na ta javni razpis, navaja resnične podatke, kar MOL lahko preveri.
1.7. Program vlagatelja:
7.1. je v vsebinskem, kadrovskem in/ali finančnem delu prijave na ta javni razpis jasno in nedvoumno razmejen od mreže javne službe oziroma storitev/programov, katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja,
7.2. omogoča namestitev in je uporabnicam/-kom na voljo vse dni v tednu,
7.3. ne vključuje aktivnosti in storitev, ki jih vlagatelj trži,
7.4. ni program, s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na drugem razpisnem področju MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024,
7.5. ni program, za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL za leto 2022 že zagotovljeno (vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi enega javnega razpisa za sofinanciranje).
IV. Vsebinska in finančna merila za izbor programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja: vsebinska in finančna merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev tega javnega razpisa, namenjena realizaciji programov z razpisnega področja za leto 2022 znaša 167.000,00 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v oziroma za leto 2022. To velja tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenil večletno pogodbo za leta od 2022 do 2024. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2022 sklenil aneks k pogodbi za leto 2023 in za leto 2024.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Za kandidiranje na tem javnem razpisu mora vlagatelj vlogo pripraviti v spletni aplikaciji, ki je dostopna na naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si in preko spletne strani MOL, www.Ljubljana.si.
Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za prijavo programa na ta javni razpis, mora vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti vse zahtevane priloge. Iz spletne aplikacije se, skupaj z elektronsko zaključeno vlogo, natisne tudi stran z oznakami za prvo stran ovojnice.
Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno petka, 10. 12. 2021, do 12. ure. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne, do 12. ure, oddane s priporočeno pošto (kot točen čas oddaje vloge veljajo datum, ura in minuta iz poštne nalepke na ovojnici oziroma datum, ura in minuta, jasno razvidni na ovojnici, v primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici ter na prvi strani obvezno opremljena z naslovom za pošiljanje in z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana – zdravo mesto 2022 II«.
V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na naslov, v roku in z ustreznimi oznakami na ovojnici, skladno z določili iz te točke besedila javnega razpisa.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave na ta javni razpis ni mogoče oddati elektronsko, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo v tem primeru objavljen na spletni strani MOL ter jo MOL pošlje skladno z navodili iz te točke besedila javnega razpisa. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju razpisnih pogojev pod III. točko besedila tega javnega razpisa ter v ocenjevanje doseganja vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko besedila tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge.
Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vlagatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja;
– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo 14. 12. 2021. V kolikor se odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku treh dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa;
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa;
– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju doseganja skupnih vsebinskih in finančnih meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri kateremkoli od skupnih vsebinskih in finančnih meril od točke 1.1. do točke 1.8. prejeli 0 točk.
MOL si pridržuje pravico, da lahko zavrne tudi vloge oziroma programe, ki sicer izpolnjujejo vse razpisne pogoje pod III. točko besedila tega javnega razpisa ter dosegajo zadostno število točk pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko besedila tega javnega razpisa, če je primerljiv/podoben program drugega vlagatelja, obravnavan na razpisnem področju tega javnega razpisa, pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov prejel višje število točk.
MOL bo vlagatelje vlog obvestil o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
XI. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa, vključno s povezavo do spletne aplikacije, je od dneva objave dostopna na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Osebni prevzem razpisne dokumentacije je možen do izteka prijavnega roka, in sicer vsak delovni dan: v ponedeljek, torek in četrtek od 8.30 do 16. ure, v sredo od 8.30 do 17. ure in v petek od 8.30 do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo:
– preko e-pošte, na naslovu ozsv@Ljubljana.si ali po tel. 01/306-41-00, v času poslovanja organa.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost