Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Ob-3450/21, Stran 2569
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 16. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 2/20 in 70/21, v nadaljnjem besedilu: Uredba) in mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. sheme BE01-2482762-2017, BE01-2482762-2017/I, BE01-2482762-2017/II in BE01-2482762-2017/III, z dne 24. 12. 2019), ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.49322 objavlja
3. javni razpis
za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij iz prvega odstavka 6. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.243.000 EUR.
Javni razpis je v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe strukturiran v sklope glede na lokalne skupnosti, in sicer:
– Sklop: Črna na Koroškem, skupno 922.100 EUR;
– Sklop: Dravograd, skupno 75.900 EUR;
– Sklop: Mežica, skupno 309.600 EUR;
– Sklop: Mislinja, skupno 7.000 EUR;
– Sklop: Muta, skupno 193.700 EUR;
– Sklop: Podvelka, skupno 149.300 EUR;
– Sklop: Prevalje, skupno 423.200 EUR;
– Sklop: Radlje ob Dravi, skupno 246.300 EUR;
– Sklop: Ravne na Koroškem, skupno 150.500 EUR;
– Sklop: Ribnica na Pohorju, skupno 24.500 EUR;
– Sklop: Slovenj Gradec, skupno 237.300 EUR;
– Sklop: Vuzenica, skupno 299.200 EUR;
– Sklop: Benedikt, skupno 5.800 EUR;
– Sklop: Cerkvenjak, skupno 26.100 EUR;
– Sklop: Cirkulane, skupno 9.300 EUR;
– Sklop: Destrnik, skupno 13.400 EUR;
– Sklop: Duplek, skupno 14.500 EUR;
– Sklop: Hoče - Slivnica, skupno 35.900 EUR;
– Sklop: Kidričevo, skupno 7.000 EUR;
– Sklop: Kungota, skupno 30.200 EUR;
– Sklop: Lenart, skupno 13.600 EUR;
– Sklop: Lovrenc na Pohorju, skupno 191.900 EUR;
– Sklop: Majšperk, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Makole, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Maribor, skupno 114.200 EUR;
– Sklop: Oplotnica, skupno 2.900 EUR;
Razpisana sredstva po sklopih:
– Sklop: Ormož, skupno 65.800 EUR;
– Sklop: Pesnica, skupno 44.600 EUR;
– Sklop: Podlehnik, skupno 10.500 EUR;
– Sklop: Poljčane, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Rače - Fram, skupno 13.300 EUR;
– Sklop: Ruše, skupno 76.600 EUR;
– Sklop: Selnica ob Dravi, skupno 283.100 EUR;
– Sklop: Slovenska Bistrica, skupno 292.800 EUR;
– Sklop: Središče ob Dravi, skupno 11.600 EUR;
– Sklop: Sveta Ana, skupno 36.700 EUR;
– Sklop: Sveta Trojica v Slov. goricah, skupno 5.800 EUR;
– Sklop: Sveti Andraž v Slov. goricah, skupno 8.700 EUR;
– Sklop: Sveti Jurij v Slov. goricah, skupno 50.500 EUR;
– Sklop: Sveti Tomaž, skupno 31.300 EUR;
– Sklop: Šentilj, skupno 24.200 EUR;
– Sklop: Videm, skupno 66.500 EUR;
– Sklop: Zavrč, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Žetale, skupno 17.500 EUR;
– Sklop: Apače, skupno 80.700 EUR;
– Sklop: Cankova, skupno 6.400 EUR;
– Sklop: Črenšovci, skupno 6.900 EUR;
– Sklop: Gornja Radgona, skupno 266.300 EUR;
– Sklop: Gornji Petrovci, skupno 7.000 EUR;
– Sklop: Grad, skupno 28.000 EUR;
– Sklop: Kobilje, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Kuzma, skupno 16.900 EUR;
– Sklop: Lendava, skupno 17.400 EUR;
– Sklop: Ljutomer, skupno 56.500 EUR;
– Sklop: Moravske Toplice, skupno 84.000 EUR;
– Sklop: Puconci, skupno 35.500 EUR;
– Sklop: Sveti Jurij ob Ščavnici, skupno 17.500 EUR;
– Sklop: Šalovci, skupno 59.500 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 3.932.250 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 1.310.750 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
Javna podpora znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na posamezno belo liso, ki ji je hkrati omogočen dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtega komunikacijskega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po tem omrežju in ob izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev ne presega višine upravičenih stroškov naložbe ter ne presega naslednjih vrednosti na posamezno belo liso glede na gostoto prebivalstva naselja, v katerem je:
a) v naselju z gostoto prebivalstva do vključno 50 prebivalcev/km2 do 3.500 eurov na posamezno belo liso,
b) v naselju z gostoto prebivalstva več kot 50 in do vključno 100 prebivalcev/km2 do 2.900 eurov na posamezno belo liso,
c) v naselju z gostoto prebivalstva več kot 100 in do vključno 150 prebivalcev/km2 do 2.300 eurov na posamezno belo liso in
č) v naselju z gostoto prebivalstva več kot 150 prebivalcev/km2 do 1.700 eurov
na posamezno belo liso.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa: 
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 20. decembra 2021 do vključno 26. januarja 2022, do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu z 11. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložbe, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Cilj podukrepa:
Cilj podukrepa je omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostopom
do elektronskih komunikacijskih storitev preko teh omrežij.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.
2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 5. členu Uredbe.
3. Predmet podpore
1. Predmet podpore je določen v 6. členu Uredbe.
2. Seznam belih lis iz drugega odstavka 6. člena Uredbe in gostota prebivalstva po naselju in najvišja priznana vrednost na belo liso iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
4. Upravičenec
1. Upravičenec je določen v 7. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je fizična ali pravna oseba iz 7. člena Uredbe registrirana kot operater v skladu z ZEKom-1, če je vpisana v register operaterjev, ki ga vodi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AKOS).
3. Če je upravičenec v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 7. člena projektno partnerstvo, se vlogi na javni razpis priloži sklenjena konzorcijska pogodba, ki vsebuje obvezne sestavine iz priloge 1 Uredbe.
5. Pogoji za pridobitev podpore
1. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa.
2. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 8. členu Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. do 7., 12.,14. in 16. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo »Izjava upravičenca do podpore glede izpolnjevanja pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe je razvidno iz vloge na javni razpis in Priloge »Seznam stroškov naložbe«. Če je upravičenec v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 7. člena Uredbe projektno partnerstvo, priloži Prilogo »Seznam stroškov naložbe« vsak član projektnega partnerstva za svoj del načrtovanih stroškov naložbe;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe je razvidno iz vloge na javni razpis;
č) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe se izkazuje z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki lahko opravlja finančne storitve na območju Republike Slovenije, iz katere je razvidno, da bo upravičenec za pokrivanje upravičenih stroškov naložbe zagotovil lastna sredstva v višini razlike med upravičenimi stroški naložbe in pričakovano javno podporo, pri čemer lastna sredstva presegajo 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Če je upravičenec v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 7. člena Uredbe projektno partnerstvo, priloži izjavo banke ali druge finančne institucije, ki lahko opravlja finančne storitve na območju Republike Slovenije za opravljanje finančnih storitev vsak član projektnega partnerstva za svoj del načrtovanih stroškov naložbe;
d) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe se izkazuje s priloženo sklenjeno konzorcijsko pogodbo, ki vsebuje obvezne sestavine iz priloge 1 Uredbe;
e) izpolnjevanje pogojev iz 15., 17. do 19. točke prvega in četrtega odstavka 8. člena ter 19. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo »Izjava upravičenca do podpore glede izpolnjevanja pogojev gradnje širokopasovnega omrežja z javnimi sredstvi«;
f) izpolnjevanje pogoja iz 20. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo »Izjava lokalne skupnosti«;
g) izpolnjevanje pogoja iz 21. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe je razvidno iz vloge na javni razpis;
h) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe je razvidno iz vloge na javni razpis;
i) izpolnjevanje pogoja iz 23. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe se izkazuje z grafičnim prikazom naložbe, ki vsebuje situacijski potek trase in shematski načrt omrežja;
j) izpolnjevanje pogoja iz 24. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe se izkazuje z idejno zasnovo projekta.
6. Stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 9. členu Uredbe:
a) kot nova oprema se šteje oprema, ki je del naložbe, kamor sodi tudi aktivna oprema;
b) med stroške storitev zunanjih izvajalcev sodijo tudi stroški izvedbe gradbenih del, stroški gradbenega nadzora, stroški izdelave elaborata za vpis infrastrukture v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Stroški storitev zunanjih izvajalcev se izkazujejo z računi ali s plačilom na podlagi pogodbe;
c) upravičen strošek je tudi plačana odškodnina lastniku zasebnega zemljišča zaradi ustanovljene služnosti v javno korist. Strošek se izkazuje s plačilom na podlagi pogodbe.
2. Neupravičeni stroški so določeni v 10. členu Uredbe.
3. Časovni vidik upravičenosti stroškov je določen v 11. členu Uredbe.
7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 13. členu Uredbe ter dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja (https://www.program-podezelja.si/) in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Če se za posamezno merilo ne predloži dokazil, določenih z Uredbo ali javnim razpisom, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
3. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag najmanj 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo najvišje število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
Merila
Število točk
1.
DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO NALOŽBE NA BELO LISO (maksimalno število 
točk 55)
55
1.1.
Delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na belo liso je več kot 95 %
55
1.2.
Delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na belo liso znaša od vključno 80,1 do vključno 95 %
45
1.3.
Delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na belo liso znaša od vključno 65,1 do vključno 80 %
30
1.4
Delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na belo liso od vključno 50,2 do vključno 65 %
15
2.
ŠTEVILO OMOGOČENIH MODELOV ŠIROKOPASOVNEGA DOSTOPA (maksimalno 
število točk 5)
5
2.2.
Vlagatelj predvidi več kot en model širokopasovnega dostopa
5
3.
DELEŽ BELIH LIS, KI JIM BO OMOGOČEN DOSTOP DO ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA NASLEDNJE GENERACIJE GLEDE NA ŠTEVILO BELIH LIS IZ SEZNAMA BELIH LIS (maksimalno število točk 40)
40
3.1.
Delež belih lis, ki jim bo omogočen dostop do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, znaša nad 95 %
40
3.2.
Delež belih lis, ki jim bo omogočen dostop do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, znaša od vključno 88,1 % do vključno 95 %
30
3.3.
Delež belih lis, ki jim bo omogočen dostop do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, znaša od vključno 80,1 % do vključno 88 %
15
4.
SKUPAJ 
100
8. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 15. členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/.
9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 16., 17., 18. in 19. členu Uredbe. Če gre za upravičenca iz druge alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe, vloži vlogo na javni razpis vodilni partner.
2. V skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v sklope glede na lokalne skupnosti, in sicer:
– Sklop: Črna na Koroškem;
– Sklop: Dravograd;
– Sklop: Mežica;
– Sklop: Mislinja;
– Sklop: Muta;
– Sklop: Podvelka;
– Sklop: Prevalje;
– Sklop: Radlje ob Dravi;
– Sklop: Ravne na Koroškem;
– Sklop: Ribnica na Pohorju;
– Sklop: Slovenj Gradec;
– Sklop: Vuzenica;
– Sklop: Benedikt;
– Sklop: Cerkvenjak;
– Sklop: Cirkulane;
– Sklop: Destrnik;
– Sklop: Duplek;
– Sklop: Hoče - Slivnica;
– Sklop: Kidričevo;
– Sklop: Kungota;
– Sklop: Lenart;
– Sklop: Lovrenc na Pohorju;
– Sklop: Majšperk;
– Sklop: Makole;
– Sklop: Maribor;
– Sklop: Oplotnica;
– Sklop: Ormož;
– Sklop: Pesnica;
– Sklop: Podlehnik;
– Sklop: Poljčane;
– Sklop: Rače - Fram;
– Sklop: Ruše;
– Sklop: Selnica ob Dravi;
– Sklop: Slovenska Bistrica;
– Sklop: Središče ob Dravi;
– Sklop: Sveta Ana;
– Sklop: Sveta Trojica v Slov. goricah;
– Sklop: Sveti Andraž v Slov. goricah;
– Sklop: Sveti Jurij v Slov. goricah;
– Sklop: Sveti Tomaž;
– Sklop: Šentilj;
– Sklop: Videm;
– Sklop: Zavrč;
– Sklop: Žetale;
– Sklop: Apače;
– Sklop: Cankova;
– Sklop: Črenšovci;
– Sklop: Gornja Radgona;
– Sklop: Gornji Petrovci;
– Sklop: Grad;
– Sklop: Kobilje;
– Sklop: Kuzma;
– Sklop: Lendava;
– Sklop: Ljutomer;
– Sklop: Moravske Toplice;
– Sklop: Puconci;
– Sklop: Sveti Jurij ob Ščavnici;
– Sklop: Šalovci.
3. Upravičenec lahko v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe na javni razpis vloži le eno vlogo za posamezen sklop.
4. Če dve ali več vlog na javni razpis prejme enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s petim odstavkom 18. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na beli lisi: 60 %;
– delež belih lis, ki jim bo omogočen dostop do odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije: 35 %;
– število omogočenih modelov širokopasovnega dostopa: 5 %.
Če imata dve ali več vlog na javni razpis tudi po ponderiranju meril za izbor vlog enako število točk, se vloge izberejo glede na vrstni red oddaje popolne vloge na javni razpis.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa iz 5. člena Uredbe.
10. Odločba o pravici do sredstev: odločba o pravici do sredstev je določena v 20. členu Uredbe.
11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v 21. in 22. členu Uredbe.
2. V skladu z devetim odstavkom 21. člena Uredbe se morajo računi in druga dokazila, ki se nanašajo na naložbo, glasiti na upravičenca iz prve alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe ali na člana projektnega partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe.
3. Izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 21. člena Uredbe je razvidno iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
4. Izpis iz knjigovodskih evidenc stroškovnega in prihodkovnega mesta naložbe iz 5. točke petega odstavka in druge alineje enajstega odstavka 21. člena Uredbe mora vsebovati tudi izpisek po kontih oziroma po kontnih karticah. Kot ločeno računovodstvo se šteje vodenje računovodskih evidenc upravičenca v skladu z veljavno računovodsko stroko na način, ki zagotavlja ločeno knjigovodsko spremljanje in evidentiranje vseh poslovnih dogodkov vezanih na naložbo. Ločeno računovodstvo se nanaša na vse poslovne dogodke, ki se odražajo v spremembah sredstev in obveznosti ter prihodkov in odhodkov (stroškov) upravičenca. Upravičenec do podpore zagotovi ločena računovodska poročila za naložbo, od ostalih poslovnih dogodkov upravičenca.
5. Zahtevek za izplačilo sredstev se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Upravičenost zahtevka za izplačilo sredstev se izkazuje z izpolnitvijo podatkov in predložitvijo prilog v informacijski sistem ARSKTRP.
12. Obveznosti upravičenca
1. Zaključek naložbe je določen v prvem odstavku 14. člena Uredbe.
2. Obveznosti upravičenca po zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev so določene v drugem, tretjem, petem in šestem odstavku 14. člena Uredbe.
3. Zahteve glede označevanja vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020 so določene v četrtem odstavku 14. člena Uredbe.
13. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 23. členu Uredbe.
14. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
15. Izvedba kontrol ter sistem zmanjšanja plačil in izključitev: izvedba kontrol ter sistem zmanjšanja plačil in izključitev so določene v 24. členu Uredbe.
16. Višja sila in izjemne okoliščine: višja sila in izjemne okoliščine so določene v 25. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga: Seznam belih lis in gostota poseljenosti naselij za lokalne skupnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti