Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3684. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, stran 10908.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 21. redni seji dne 18. novembra 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, št. 0301-0017/2020-1, z dne 1. 12. 2020 (Uradni list RS, št. 168/20) se 2. člen spremeni in se po novem glasi:
»2. člen 
Stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 2,00 EUR na dan. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
Starši otrok, za katere je Občina Velike Lašče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške ali zdravstvene odsotnosti otroka v skupnem trajanju največ 22 delovnih dni letno. Počitniško ali zdravstveno rezervacijo je možno koristiti največ v dveh delih kadarkoli v letu, pri čemer znaša minimalna odsotnost 10 delovnih dni. Za rezervacijo starši plačajo 2,6 EUR na dan odsotnosti.
Starši so dolžni počitniško rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za uveljavitev zdravstvene rezervacije morajo starši vrtcu napovedati odsotnost na predpisanem obrazcu ter predložiti zdravniško potrdilo pred, med ali najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti.
Staršem se rezervacija vrtca upošteva le pri tistem otroku, za katerega plačilo staršev ni financirano iz državnega proračuna.
Starši otrok s stalnim bivališčem v drugih občinah, ki so vključeni v vrtec Sončni žarek, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do polne cene programa, s tem soglaša.
Rezervacijo v enaki višini lahko uveljavljajo tudi starši s stalnim bivališčem v Občini Velike Lašče, ki imajo otroke vključene v vrtcih izven Občine Velike Lašče.«
3. člen 
Vsa ostala določila Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0017/2020-2
Velike Lašče, dne 18. novembra 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost