Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev Državnega odvetništva Republike Slovenije v plačne razrede, stran 10839.

  
Na podlagi 50. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) ter na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev Državnega odvetništva Republike Slovenije v plačne razrede 
1. člen 
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev Državnega odvetništva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/19; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik)
se v 3. členu drugi odstavek peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vodja pisarniškega poslovanja: za vodje pisarn;«.
2. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku beseda »marca« nadomesti z besedo »novembra«.
3. člen 
V 8. členu se v tretjem odstavku besedilo »15 dni po poteku roka iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »30. novembra«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika, se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih 6. in 8. člena Pravilnika.
(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DODV-1-288/2019
Ljubljana, dne 24. novembra 2021
Mag. Jurij Groznik 
generalni državni odvetnik 

AAA Zlata odličnost