Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3665. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, stran 10895.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji 15. novembra 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 55/09, 106/11, 1/13, 9/14, 50/16 in 115/21) se v 25. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko ministrstvo, pristojno za promet, na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem poravna subvencijo za izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov za upravičence iz prvega odstavka tega člena, se določila prvega in tretjega odstavka tega člena ne uporabljajo. Izvajalec o sklenitvi pogodbe iz prejšnjega stavka in o načinu pridobitve brezplačnih vozovnic obvesti javnost na svoji spletni strani.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Postopki za pridobitev brezplačnih vozovnic za mestni linijski prevoz potnikov, začeti pred začetkom veljavnosti tega odloka, se končajo po določbah prvega in tretjega odstavka 25. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 55/09, 106/11, 1/13, 9/14, 50/16 in 115/21).
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-1241/2021-2
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost