Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3650. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem, stran 10874.

  
Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 32/00, 102/02 – odl. US, 87/11 – ZMVN-A, 203/20 – ZIUPOPDVE, 90/21 – SZ-1E), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 24. seji dne 11. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem 
1. člen 
V Odloku o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem (Uradni list RS, št. 62/18) se črta drugi odstavek 4. člena.
2. člen 
V 6. členu se besedilo »vrednosti predstavljajo« nadomesti z besedilom »izhodiščne vrednosti praviloma predstavljajo«.
3. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Praviloma se postopek oddaje nepremičnega premoženja v najem izvede s tisto metodo, od katere se pričakuje najugodnejši učinek najema.«
4. člen 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(najem po urah) 
Posamične nepremičnine (telovadnice, sejne sobe, dvorane …) se oddajajo v najem po urah.
Cenik najema poslovnih prostorov po urah za vsako koledarsko leto posebej sprejme župan občine in ga objavi na spletni strani občine.«
5. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 12. člena se pred besedo »nalog« doda beseda »javnih«.
6. člen 
V 39. členu se za besedo »občini« doda besedilo »ter dejavnosti domače in umetnostne obrti in kulturne dejavnosti«.
7. člen 
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen 
(trajno nezasedeni prostori) 
Izhodiščna oziroma izklicna cena najemnine v skupini s predvidenim letnim donosom do 10.000,00 EUR se zniža do 70 % v primerih, ko je poslovni prostor nezaseden:
– najmanj dve leti neprekinjeno in je bil neuspešen vsaj en poskus javne oddaje v najem,
– najmanj štiri leta s prekinitvami zasedenosti skupaj do enega leta in sta bila neuspešna vsaj dva poskusa javne oddaje v najem.
Postopek oddaje v najem nepremičnin iz prejšnjega odstavka se izvede z metodo javne dražbe.
Najemna pogodba, sklenjena po tem členu, se sklepa za določen čas treh let.
Po treh letih najema se javna dražba oddaje poslovnega prostora v najem izvede ponovno, in sicer:
– če je bil poslovni prostor zaseden neprekinjeno vsa tri leta s 50 % znižanjem izhodiščne oziroma izklicne cene najemnine in
– če poslovni prostor ni bil zaseden neprekinjeno vsa tri leta, se izhodiščna ali izklicna cena najemnine ponovno zniža na raven po prvem odstavku tega člena.«
8. člen 
Cenik iz 11.a člena odloka za leti 2021 in 2022 sprejme župan v roku petnajstih dni po veljavnosti tega akta.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2010
Idrija, dne 11. novembra 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost