Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3659. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki, stran 10884.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki 
1. člen 
V Pravilniku o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 – popravek in 34/10) se Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki spremenijo tako, da se glasijo:
TOČKOVNO VREDNOTENJE POSAMEZNIH PODROČIJ:
1. LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST:
Višina razpoložljivih sredstev je do 20 % kvote proračunske postavke namenjene za ljubiteljsko kulturno dejavnost.
Višina točke se določi za vsako proračunsko leto posebej.
1.3. Projekti:
Za sofinanciranje projektov se lahko potegujejo naslednji izvajalci kulturnih programov:
– društva,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu občine.
Višina razpoložljivih sredstev je do 70 % kvote proračunske postavke namenjene za ljubiteljsko kulturno dejavnost.
2. člen 
Vsa ostala določila Meril in kriterijev za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki, ki so sestavni del Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki, ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 610-1/2008
Kostanjevica na Krki, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost