Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3168. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru
3169. Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri
3170. Javni poziv za predlaganje kandidatov za osem članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3249. Uredba o koncesijah za rabo vode za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače
3250. Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi
3251. Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva
3252. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
3253. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3254. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Odloki

3255. Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

Sklepi

3256. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
3257. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

MINISTRSTVA

3171. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2
3172. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
3173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
3174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil
3175. Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije
3176. Odločba o prenehanju ustanove Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana
3177. Odločba o soglasju k spremembam in dopolnitvam Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA«
3258. Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

USTAVNO SODIŠČE

3178. Odločba o ugotovitvi, da 69., deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena, štirinajsti odstavek 77. člena ter 82. in 86. člen Zakona o varstvu okolja niso v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

3179. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije v prodajo in obtok

SODNI SVET

3180. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3181. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3182. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3183. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
3184. Akt o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih
3185. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2021
3259. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Grosuplje

OBČINE

Ajdovščina

3244. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021

Braslovče

3186. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče

Brezovica

3187. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma

Brežice

3188. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanje Občine Brežice

Celje

3189. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje vzhod 2 za območje DPV 2
3190. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Hudinje – HU-13-1
3191. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
3192. Odlok o imenovanju Singenske ulice v naselju Celje
3193. Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje
3194. Sklep št. 1/2021 o ugotovitvi javne koristi v k.o. Teharje
3195. Sklep št. 3/2021 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Cerkno

3196. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021

Črnomelj

3197. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2021

Hrpelje-Kozina

3198. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi Potok
3199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina
3200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina
3201. Pravilnik o subvencioniranju obnov suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina
3202. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina

Ivančna Gorica

3203. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Krajevni skupnosti Višnja Gora
3204. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine Ivančna Gorica
3205. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora STI-3 v OPN Občine Ivančna Gorica
3206. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1507/3 k.o. 1823 Dob
3207. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 866/3 k.o. 1819 Velike Pece

Kamnik

3208. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021
3209. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112
3210. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno
3211. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kamnik
3212. Odlok o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v Občini Kamnik
3213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3
3214. Sklep o lokacijski preveritvi za območje OPPN B15 Spodnji Alprem v enoti urejanja prostora KA-87 OPPN IG v Občini Kamnik za odstopanje od PIP določenih z OPPN na zemljiščih parc. št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427)
3215. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kanal ob Soči

3216. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal
3217. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči
3218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnh čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči

Kranj

3219. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
3220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj
3221. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631)
3222. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153)
3223. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 879/48 (ID 6411150)

Laško

3224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN2
3225. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško
3226. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih
3227. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031)

Ljubljana

3228. Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini

Maribor

3229. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostoskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (KROG Mb1 del območja Ta 13 P in Ta 14 P)

Medvode

3245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

Pivka

3230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020
3232. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka

Semič

3246. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič
3247. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2021

Sežana

3233. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
3234. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)
3235. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Mali Medvejk (del EUP SŽ-03)
3236. Odlok o poimenovanju in spremembah potekov ulic na območju Ograd v Sežani ter ukinitvi ulice »Nova pot« v Sežani
3237. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Sežana
3238. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2022

Slovenske Konjice

3239. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Tepanje (ID 2633)

Sodražica

3240. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica

Šmarje pri Jelšah

3241. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah
3242. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2490 v naselju Pijovci (parc. št. 1226/1, 1226/7, 1226/8, 1226/11, k.o. Pijovci)
3243. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Trebnje

3248. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II

POPRAVKI

3260. Popravek Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
3261. Popravek Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.
3262. Popravek Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico
3263. Popravek Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4/2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti