Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3197. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2021, stran 9466.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 12. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) se spremeni 2. točka in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/podskupina
Proračun leta 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.476.732
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.481.014
70
DAVČNI PRIHODKI
11.314.308
700 Davki na dohodek in dobiček
9.787.058
703 Davki na premoženje
981.000
704 Domači davki na blago in storitve
546.250
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.166.706
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.134.262
711 Takse in pristojbine
27.000
712 Denarne kazni
52.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.000
714 Drugi nedavčni prihodki
933.444
72
KAPITALSKI PRIHODKI
278.350
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
78.350
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialn. premož.
200.000
73
PREJETE DONACIJE
9.998
730 Prejete donacije iz domačih virov
9.998
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.707.370
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.231.222
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna – iz sred. prorač.EU
476.148
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.185.820
40
TEKOČI ODHODKI
4.517.688
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.089.874
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
177.126
402 Izdatki za blago in storitve
3.123.761
403 Plačila domačih obresti
36.927
409 Rezerve
90.000
41
TEKOČI TRANSFERI
7.158.113
410 Subvencije
394.024
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.103.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.044.656
413 Drugi tekoči domači transferi
2.616.433
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.132.953
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.132.953
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
377.066
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
92.595
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
284.471
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–2.709.088
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namensk. premož. v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
2.640.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.640.000
500 Domače zadolževanje
2.640.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
823.245
55
ODPLAČILA DOLGA
823.245
550 Odplačila domačega dolga
823.245
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–892.333
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.816.755
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
2.709.088
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA
9009 Splošni sklad za drugo
892.333
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 2.640.000 EUR.
Občina v letu 2021 ne bo izdajala poroštev.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 2021 dalje.
Št. 410-294/2020
Črnomelj, dne 12. oktobra 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost