Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

Št. 3310-37/2021/4 Ob-3098/21, Stran 2157
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20 in 121/21, v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
javni razpis 
za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
Shema državne pomoči:
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, se vodi pod identifikacijsko številko SA.57725 (2020/XA).
Razpisana sredstva:
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.000.000 EUR, od tega:
– za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) skupno 2.000.000 EUR, in sicer za:
– enostavne naložbe skupno 1.500.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 500.000 EUR;
– za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva (sklop B) skupno 2.000.000 EUR, in sicer za:
– enostavne naložbe skupno 500.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 1.500.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 3.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 1.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 8. novembra 2021 do vključno 17. januarja 2022 do 13:59. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.
Cilj operacije:
Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) 
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
II. Predmet podpore
1. Podpora je v skladu s 83. členom Uredbe namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
2. V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.
3. Majhen obseg predelave lesa iz 1. točke tega poglavja pomeni:
– do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
– do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet ali briketov letno, če gre za proizvodnjo pelet ali briketov kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
– do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
– do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
– do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.
4. Naložbe iz 1. točke tega poglavja so glede na velikost:
– enostavna naložba je naložba do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
– zahtevna naložba je naložba nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti.
5. Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se naložbe v pred industrijsko predelavo lesa delijo na:
– individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz prvega odstavka 84. člena te uredbe in
– kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz drugega odstavka 84. člena te uredbe.
6. Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnje točke so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.
III. Upravičenci: upravičenci do podpore v okviru tega javnega razpisa so določeni v 84. členu Uredbe.
IV. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev podpore so določeni v 86., 100. in 101. členu Uredbe.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 85. člena Uredbe so do podpore v okviru tega javnega razpisa upravičeni:
– stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
2. Višina in vrsta upravičenih stroškov se določi v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:
– za stroške novih strojev in opreme se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – pred industrijska predelava lesa, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), in je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 31/19 in 157/21) ter Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19);
– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v seznamu. Za stroške, ki so navedeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;
– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz seznama, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
– če višina stroška ni določena v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslovanja.
3. Podpora se ne dodeli za stroške v skladu s 96. členom Uredbe.
4. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v skladu z 98. členom Uredbe.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril za izbor iz 87. člena Uredbe, ki so podrobneje določena v tem javnem razpisu ter v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf
2. Vstopni prag točk znaša 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk.
3. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga na javni razpis ne glede na merila za izbor, določena v tem poglavju, v skladu s prvim in tretjim odstavkom 93.a člena Uredbe oceni z dodatnimi 10 odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk iz prejšnje točke.
4. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na javni razpis oceni z dodatnimi 10 odstotki možnih točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa je lastnik gozdnih zemljišč.
5. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog se izvede na podlagi prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži vseh prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
6. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno glede na velikost naložb (enostavne in zahtevne naložbe) ter pravni status upravičenca ter so:
4.1. Merila za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti – Sklop A
Merila za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
40
50
Racionalnost porabe javnih sredstev
10
20
Interna stopnja donosnosti
20
20
Število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti za polni delovni čas
10
10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
20
20
Koeficient razvitosti občin
5
5
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
15
15
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
20
10
Več faznost proizvodnega procesa
20
10
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
20
20
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več točk)
20
20
Skupaj
100
100
Vstopni prag točk
40
40
4.1.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 10)
Navodilo: 
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
10 – količnik 10 in več kot 10;
9 – količnik od 9 do 9,99;
8 – količnik od 8 do 8,99;
7 – količnik od 7 do 7,99;
6 – količnik od 6 do 6,99;
5 – količnik od 5 do 5,99;
4 – količnik od 4 do 4,99;
3 – količnik od 3 do 3,99;
2 – količnik od 2 do 2,99;
1 – količnik od 1 do 1,99.
2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Pri skupinah nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji se upošteva skupno (sumarno) število zavarovanih oseb, kmetijskih gospodarstev članov skupine. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovanih iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
15 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze: 
– razrez lesa – sušenje lesa, 
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – izdelava sekancev, 
– razrez lesa – izdelava pelet.
20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
4.1.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 20)
Navodilo: 
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz poslovnega načrta.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
20 – količnik 10 in več kot 10;
18 – količnik od 9 do 9,99;
16 – količnik od 8 do 8,99;
14 – količnik od 7 do 7,99;
12 – količnik od 6 do 6,99;
10 – količnik od 5 do 5,99;
8 – količnik od 4 do 4,99;
6 – količnik od 3 do 3,99;
4 – količnik od 2 do 2,99;
2 – količnik od 1 do 1,99.
2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz poslovnega načrta.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Pri skupinah nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji se upošteva skupno (sumarno) število zavarovanih oseb, kmetijskih gospodarstev članov skupine. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovanih iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
15 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
– 6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze: 
– razrez lesa – sušenje lesa, 
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – izdelava sekancev, 
razrez lesa – izdelava pelet.
10 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
4.2 Merila za podjetja, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki – Sklop B:
Merila
Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
40
50
Interna stopnja donosnosti
20
30
Število zaposlenih v podjetju
10
10
Število na novo ustanovljenih delovnih mest
10
10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
15
15
Koeficient razvitosti občin
10
10
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
5
5
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
15
5
Več faznost proizvodnega procesa
15
5
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
30
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več točk)
30
30
Skupaj
100
100
Vstopna meja točk
40
40
4.2.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za leto 2020 (AJPES).
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 15 do vključno 20 oseb za polni delovni čas;
6 – upravičenec ima zaposlenih od 9 do vključno 14 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih od 4 do vključno 8 oseb za polni delovni čas;
2 – upravičenec ima zaposlenih do vključno 3 osebe za polni delovni čas;
1 – upravičenec ima zaposlenih do vključno 2 osebi za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze: 
– razrez lesa – sušenje lesa, 
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – izdelava sekancev, 
– razrez lesa – izdelava pelet.
15 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
4.2.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna poslovnega načrta.
30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za leto 2020 (AJPES).
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 15 do vključno 20 oseb za polni delovni čas;
6 – upravičenec ima zaposlenih od 9 do vključno 14 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih od 4 do vključno 8 oseb za polni delovni čas;
2 – upravičenec ima zaposlenih do vključno 3 osebe za polni delovni čas;
1 – upravičenec ima zaposlenih do vključno 2 osebi za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 5)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze: 
– razrez lesa – sušenje lesa, 
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – izdelava sekancev, 
– razrez lesa – izdelava pelet.
5 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
4.3 Merila za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva – Sklop B:
Merila
Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
Interna stopnja donosnosti
30
30
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
20
20
Koeficient razvitosti občin
10
10
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
10
10
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
20
20
Več faznost proizvodnega procesa
20
20
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
30
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več točk)
30
30
Skupaj
100
100
Vstopna meja točk
40
40
4.3.1 Točkovnik za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.
30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze: 
– razrez lesa – sušenje lesa, 
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – izdelava sekancev, 
– razrez lesa – izdelava pelet.
20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
5. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
4.3.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna poslovnega načrta.
30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze: 
– razrez lesa – sušenje lesa, 
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – impregnacija lesa, 
– razrez lesa – izdelava sekancev, 
– razrez lesa – izdelava pelet.
20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
5. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
VII. Obveznosti upravičenca
1. Obveznosti upravičenca so določene v 88., 88.a in 106. členu Uredbe.
2. Če gre za upravičenca, ki je skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupina nosilcev dopolnilnih dejavnosti, mora v skladu z drugo alinejo 8. točke prvega odstavka 88. člena ter 88.a člena voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupine lastnikov gozdov, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe je določen v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so določene v 90. členu Uredbe.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev
1. Postopek za pridobitev sredstev se izvaja v skladu z 91., 92., 93. in 93.a členom Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo za posamezen sklop.
3. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
4. Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis v informacijski sistem ARSKTRP.
5. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
– sklop B, ki je namenjen podjetjem, ki so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.
6. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za katere so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva proporcionalno razdelijo na preostali sklop iz istega javnega razpisa, na katerem zaprošena sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.
7. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopnega praga 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni sklop javnega razpisa. Vloge, ki ne dosegajo vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
8. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 40 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 30 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 15 odstotkov;
– tehnološki vidik naložbe: 15 odstotkov.
9. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.
X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 88. in 102. členom Uredbe.
2. Upravičenec mora izpolniti obveznost glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), ter Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18 in 191/20).
XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost