Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

Ob-3100/21, Stran 2184
Svet zavoda Osnovne šole Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, na podlagi 12. sklepa, sprejetega na 6. redni seji Sveta zavoda z dne 28. 9. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelj se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi in nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ni obvezen, kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v roku 1 leta po začetku mandata, sicer preneha mandat po zakonu),
– potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,
– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do vključno 29. 10. 2021 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Braslovče 

AAA Zlata odličnost