Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj, stran 9523.

  
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 22. ter 86. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3 in 91/21) in v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/19 in 157/20; v nadaljevanju: Odlok) se v peti alineji v prvem odstavku 1. člena beseda »organi« nadomesti z »organ«.
2. člen 
V 3. členu Odloka se besedna zveza »organi skupnih občinskih uprav« nadomesti z »organom skupne občinske uprave MOK«.
3. člen 
Besedilo 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) MOK je skupaj z drugimi občinami ustanovila Skupno občinsko upravo občin Gorenjske (SOU OG), kjer je z odlokom, ki ureja njeno ustanovitev opredelila delovno področje, pristojnosti ter organizacijo dela SOU OG.
(2) Pri odločanju o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU OG kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.«
4. člen 
V tretji alineji četrtega odstavka 9. člena Odloka se besedna zveza »organi skupnih občinskih uprav« črta in nadomesti z »organom skupne občinske uprave MOK«.
5. člen 
V zadnji alineji tretjega odstavka 15. člena Odloka se beseda »organe« črta in nadomesti z »organ«.
V prvi alineji četrtega odstavka 15. člena Odloka se besedna zveza »organe skupnih občinskih uprav« črta in nadomesti z »organ skupne občinske uprave«.
V trinajsti alineji petega odstavka 15. člena Odloka se beseda »organov« črta in nadomesti z »organa«.
V štirinajsti alineji petega odstavka 15. člena Odloka se beseda »organe« črta in nadomesti z »organ«.
6. člen 
V Odloku se črtata 16. člen in 17. člen.
7. člen 
V šesti alineji tretjega odstavka 15. člena Odloka se beseda »organi« črta in nadomesti z »organom«.
8. člen 
V 23. členu Odloka se beseda »organov« črta in nadomesti z »organa«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Župan sprejme Spremembe in dopolnitve Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Kranj v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
ZAČETEK VELJAVNOSTI IN UPORABE 
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.
Št. 032-24/2011-20-(10/00/01)
Kranj, dne 31. avgusta 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti