Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3253. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 9596.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014-2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se za ukrep iz prejšnjega odstavka določajo vrsta podukrepov, namen in cilji podukrepov, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. december 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/841 z dne 19. februarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil o neizpolnjevanju v zvezi s sistemom za identifikacijo in registracijo govedi, ovc in koz ter izračunu ravni upravnih kazni v zvezi s prijavljenimi živalmi v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival (UL L št. 186 z dne 27. 5. 2021, str. 12);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
9. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).
(3) Ta uredba določa tudi izvajanje in financiranje ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2021 in 2022 za izvajanje Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).«.
2. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku v četrti alineji za besedilom »16. člena te uredbe« doda besedilo »ali da je višina upravičenih stroškov iz osmega odstavka 10. člena te uredbe določena v skladu s tretjim, petim in devetim odstavkom 16. člena te uredbe«.
3. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku za besedo »petega« doda besedilo »ali osmega«.
4. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedilom »zbiranje podatkov« dodata vejica in beseda »monitoring«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če se podpora dodeli v skladu z dvanajstim odstavkom 16. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:
1. stroški iz 2., 4., 5. in 6. točke petega odstavka tega člena,
2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:
– vodjo projekta iz tretjega odstavka tega člena v višini 26,19 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– strokovnega in tehničnega sodelavca v višini 18,12 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;
3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevoženi kilometer, in sicer za:
– zaposlenega na projektu pri članu partnerstva, pri čemer se za zaposlenega na projektu štejeta vodja projekta iz tretjega odstavka tega člena ter strokovni in tehnični sodelavec,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost;
4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. stroški nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer se morajo oprema in stroji uporabljati na območju Republike Slovenije. Poleg stroškov iz prejšnjega stavka so upravičeni tudi stroški namestitve oziroma vgradnje opreme in strojev. Stroški iz te točke lahko znašajo največ 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta;
6. stroški dela na projektu iz 2. točke tega odstavka, ki nastanejo z vodenjem in koordinacijo projekta iz 1. točke prvega odstavka tega člena, lahko znašajo največ 10 odstotkov upravičenih stroškov projekta.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
5. člen 
V 16. členu se v tretjem odstavku besedilo »prvi in drugi« nadomesti z besedilom »prvi, drugi in deveti«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Podpora, dodeljena v skladu z dvanajstim odstavkom tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. do 4. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe ter 75 odstotkov upravičenih stroškov iz 5. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe tretjega in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru iz dvanajstega odstavka tega člena, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
Za novim enajstim odstavkom se doda nov, dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Za projekte EIP, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
Dosedanji enajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
6. člen 
V 19. členu se v drugem odstavku za besedo »tretjega« doda besedilo »ali šestega«.
7. člen 
V 20. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če se podpora dodeli v skladu z desetim odstavkom 26. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:
1. stroški iz 2. do 5. točke tretjega odstavka tega člena;
2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:
– zaposlenega na projektu v višini 15,98 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;
3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevoženi kilometer, in sicer za:
– zaposlenega na projektu,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka tega člena,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost;
4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
8. člen 
V 22. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji za besedo »tretjega« doda besedilo »ali šestega«.
Na koncu tretje alineje se doda nov stavek, ki se glasi: »Če je vodilni partner priznan kot skupina ali organizacija proizvajalcev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, se v vrednost odkupa ne štejejo proizvodi kmetijskega gospodarstva, ki je član te skupine ali organizacije proizvajalcev.«.
9. člen 
V 25. členu se v drugem odstavku besedilo »v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom« nadomesti z besedilom »v času trajanja«.
V drugem odstavku se v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pogodbo, naročilnico, okvirni sporazum ali drug ustrezni dokument o dobavi proizvodov prodajalni oziroma obratu javne prehrane, katerih lokacija je od vseh članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, oddaljena največ 75 km zračne razdalje, in«.
10. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »prejšnji odstavek« nadomesti z besedilom »prvi in sedmi odstavek tega člena«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Podpora, dodeljena v skladu z desetim odstavkom tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz šestega odstavka 20. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru iz desetega odstavka tega člena, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
Za devetim odstavkom se doda nov, deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Za projekte, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
11. člen 
V 28. členu se v tretjem odstavku v četrti alineji za besedilom »38. člena te uredbe« doda besedilo »ali da je višina upravičenih stroškov iz osmega odstavka 32. člena te uredbe določena v skladu s tretjim, petim in devetim odstavkom 38. člena te uredbe«.
12. člen 
V 31. členu se v drugem odstavku za besedo »petega« doda besedilo »ali osmega«.
13. člen 
V 32. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedilom »zbiranje podatkov« doda vejica in beseda »monitoring«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če se podpora dodeli v skladu z dvanajstim odstavkom 38. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:
1. stroški iz 2., 4., 5. in 6. točke petega odstavka tega člena;
2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:
– vodjo projekta iz tretjega odstavka tega člena v višini 26,19 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– strokovnega in tehničnega sodelavca v višini 18,12 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na letni ravni,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;
3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevoženi kilometer, in sicer za:
– zaposlenega na projektu pri članu partnerstva, pri čemer se za zaposlenega na projektu štejeta vodja projekta iz tretjega odstavka tega člena ter strokovni in tehnični sodelavec,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost;
4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. stroški nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer se morajo oprema in stroji uporabljati na območju Republike Slovenije. Poleg stroškov iz prejšnjega stavka so upravičeni tudi stroški namestitve oziroma vgradnje opreme in strojev. Stroški iz te točke lahko znašajo največ 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta;
6. stroški dela na projektu iz 2. točke tega odstavka, ki nastanejo z vodenjem in koordinacijo projekta iz 1. točke prvega odstavka tega člena, lahko znašajo največ 10 odstotkov upravičenih stroškov projekta.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
14. člen 
V 38. členu se v tretjem odstavku besedilo »prvi in drugi« nadomesti z besedilom »prvi, drugi in deveti«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Podpora, dodeljena v skladu z dvanajstim odstavkom tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. do 4. točke osmega odstavka 32. člena te uredbe ter 75 odstotkov upravičenih stroškov iz 5. točke osmega odstavka 32. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe tretjega in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru iz dvanajstega odstavka tega člena, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
Za enajstim odstavkom se doda nov, dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Za projekte EIP, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz 58a. člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
Dosedanji enajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
15. člen 
V 41. členu se v drugem odstavku za besedo »tretjega« doda besedilo »ali šestega«.
16. člen 
V 42. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če se podpora dodeli v skladu z osmim odstavkom 48. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:
1. stroški iz 2. do 5. točke tretjega odstavka tega člena;
2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:
– zaposlenega na projektu v višini 17,64 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;
3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevožen kilometer, in sicer za:
– zaposlenega na projektu,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka tega člena,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost;
4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
17. člen 
V 44. členu se v petem odstavku za besedo »tretjega« doda besedilo »ali šestega«.
18. člen 
V 48. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Podpora, dodeljena v skladu z osmim odstavkom tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta iz šestega odstavka 42. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe drugega in tretjega odstavka tega člena.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru iz osmega odstavka tega člena, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za projekte, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.
19. člen 
V 53. členu se tretji odstavek črta.
20. člen 
V 54. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z odločbo o pravici do sredstev se članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, prizna pravica do povračila po posameznih vrstah upravičenih stroškov v skladu s petim in osmim odstavkom 10. člena, tretjim in šestim odstavkom 20. člena, petim in osmim odstavkom 32. člena ali tretjim in šestim odstavkom 42. člena te uredbe, kot ti upravičeni stroški izhajajo iz finančne konstrukcije predloženega projekta.«.
21. člen 
V 56. členu se v 3. točki podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za projekt iz dvanajstega odstavka 16. člena in dvanajstega odstavka 38. člena te uredbe, so upravičeni stroški nakupa strojev;«.
Na koncu 14. točke se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova, 15. točka, ki se glasi:
»15. dnevnice za službena potovanja, če so stroški dela na projektu priznani v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
22. člen 
V 59. členu se v tretjem odstavku v 2. točki podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za upravičene stroške, ki se priznajo v obliki pavšalnega zneska iz točke b) prvega odstavka 68. člena Uredbe 1303/2013/EU;«.
V 4. točki se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za upravičene stroške, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. če gre za nakup nove opreme, stroja, pohištva, prevoznega sredstva, programske opreme ali za pridobitev patenta ali licence, mora biti iz računa iz 2. točke tega odstavka razviden tip opreme, stroja, pohištva, prevoznega sredstva ali vrsta programske opreme, patenta ali licence. Če iz računa to ni razvidno, se priloži drugo dokazilo, iz katerega je razviden tip opreme, stroja, pohištva, prevoznega sredstva ali vrsta programske opreme, patenta ali licence;«.
V 8. točki se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za stroške dela in potne stroške iz 1. točke petega odstavka ter 2. in 3. točke osmega odstavka 10. člena, 1. točke tretjega odstavka ter 2. in 3. točke šestega odstavka 20. člena, 1. točke petega odstavka ter 2. in 3. točke osmega odstavka 32. člena ali iz 1. točke tretjega odstavka ter 2. in 3. točke šestega odstavka 42. člena te uredbe,«.
Četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– posredne stroške iz 6. točke petega odstavka in 1. točke osmega odstavka 10. člena, 5. točke tretjega odstavka in 1. točke šestega odstavka 20. člena, 6. točke petega odstavka in 1. točke osmega odstavka 32. člena ali 5. točke tretjega odstavka in 1. točke šestega odstavka 42. člena te uredbe;«.
Na koncu 10. točke se beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodajo nove, 12., 13. in 14. točka, ki se glasijo:
»12. izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc za stroškovno in prihodkovno mesto projekta oziroma ustreznih evidenc za obdobje, na katero se nanaša zahtevek za izplačilo sredstev, če se podpora dodeli v skladu z dvanajstim odstavkom 16. člena, desetim odstavkom 26. člena, dvanajstim odstavkom 38. člena ali osmim odstavkom 48. člena uredbe;
13. mesečna časovnica opravljenih aktivnosti, če gre za stroške dela na projektu, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU in
14. mesečno poročilo o opravljenih potovanjih za izvedbo projekta z uporabo lastnega prevoznega sredstva, če gre za potne stroške, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
23. člen 
V 62. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se podpora dodeli za nakup nove opreme ali stroja iz 5. točke osmega odstavka 10. člena ali 5. točke osmega odstavka 32. člena te uredbe, se mora ta uporabljati za namen, za katerega so bila sredstva dodeljena, še pet let po zadnjem izplačilu sredstev in se v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU ne sme odtujiti ali premestiti iz Evropske unije:
– 10 let od zadnjega izplačila sredstev, če je upravičenec veliko podjetje,
– 5 let od zadnjega izplačila sredstev, če je upravičenec MSP.«.
24. člen 
V prilogi 1 se v poglavju B) v 3. točki pod l) podpičje nadomesti z vejico in doda točka m), ki se glasi:
»m)opis namena načrtovane nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, patentov in licenc, vključno z opisom njihove uporabe pri izvedbi aktivnosti iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 10. člena ali 2. ali 3. točke prvega odstavka 32. člena te uredbe ter utemeljitvijo njene neposredne povezanosti z načrtovanimi cilji in rezultati projekta;«.
V poglavju C) v 1. točki pod b) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »člani partnerstva, ki izvajajo upravičene aktivnosti v skladu s prvim odstavkom 20. člena te uredbe in so upravičeni do povračila stroškov v skladu s tretjim, četrtim in šestim odstavkom 20. člena te uredbe,«.
V 4. točki pod c) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta se navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in upravičeni stroški z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo, pri čemer je treba upoštevati prvi do šesti odstavek 20. člena te uredbe,«.
V poglavju Č) v 3. točki pod a) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta se navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in upravičeni stroški, pri čemer je treba upoštevati prvi do šesti odstavek 42. člena te uredbe,«.
25. člen 
V prilogi 2 se v poglavju C) v 11. točki pika nadomesti s podpičjem in doda 12. točka, ki se glasi:
»12. Obvladovanje tveganj vnosa, razširjanja in razvoj novih pristopov odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.«.
26. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
27. člen 
V prilogi 5 se v poglavju B) v 14. točki pod b) besedilo »jih bodo izvajali« nadomesti z besedilom »so jih izvedli«.
28. člen 
V prilogi 6 se za besedilom priloge, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne uporablja stroja ali opreme v skladu z namenom, za katerega so bila sredstva dodeljena, ali ga odtuji ali premesti iz Evropske unije (četrti odstavek 62. člena te uredbe), mora vrniti izplačana sredstva v proračun Republike Slovenije. Upravičenca do podpore se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.
(3) Če upravičenec ne označi vira sofinanciranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena te uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
29. člen 
(postopki) 
(1) Postopki, ki so se začeli na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18), Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19) in Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20), obravnavajo v skladu s spremenjenim 25. členom uredbe.
30. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-45/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2330-0091
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti