Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3187. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma, stran 9432.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma 
1. člen 
Ta pravilnik ureja pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko telefonskega alarma (v nadaljevanju: storitev E-oskrba), ki se izplačuje iz proračuna Občine Brezovica.
S pravilnikom se določijo upravičenci, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanja subvencije.
2. člen 
Občina Brezovica (v nadaljevanju: občina) iz proračuna zagotavlja pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba, in sicer v obsegu predvidenih proračunskih sredstev za občane, ki so starejši od 65 let ter s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica.
3. člen 
Izvajalci storitve E-oskrba morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve.
4. člen 
Upravičenci do pomoči pri kritju stroškov storitve E-oskrba bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:
– starost prijavitelja;
– stanovanjske oziroma socialne razmere;
– zdravstveno stanje.
Podrobneje bodo merila za vrednotenje prispelih vlog iz prejšnjega odstavka določena v razpisni dokumentaciji.
5. člen 
Na podlagi tega pravilnika je upravičenec iz 4. člena tega pravilnika upravičen do pomoči pri kritju stroškov storitve E-oskrba v višini 15,00 EUR mesečno, vendar ne več kot znaša mesečni strošek posameznega upravičenca za osnovni paket.
Pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba se upravičencu dodeli za največ 12 mesecev.
6. člen 
Pomoč iz 5. člena tega pravilnika se povrne z nakazilom podjetju, ki izvaja storitev E-oskrba.
7. člen 
Pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba se odobri na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi na uradni spletni strani Občine Brezovica.
8. člen 
Postopek javnega razpisa za odobritev pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe poteka po naslednjem zaporedju:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje vlog pri kritju stroškov E-oskrbe,
– imenovanje komisije za ocenjevanje prispelih vlog ter pripravo predloga upravičencev do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe,
– odpiranje prejetih vlog,
– ocenjevanje prispelih vlog ter priprava predloga upravičencev do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe,
– izdaja odločb.
9. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro upravičencev do pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, pri katerem odo, v okviru razpoložljivih sredstev, sofinancirani vsi upravičeni vlagatelji, in sicer glede na število prejetih točk,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– merila, po katerih se bo posamezna vloga ocenjevala oziroma vrednotila,
– vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, za katerega se bodo sredstva dodelila,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.
10. člen 
Sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do pomoči pri kriteriju stroškov E-oskrbe, s katerim se določi datum objave in besedilo razpisa ter okvira višina proračunskih sredstev, izda župan.
Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija) izmed zaposlenih v občinski upravi.
Župan lahko do izdaje odločbe iz 8. člena tega pravilnika s sklepom ustavi postopek javnega razpisa. Sklep mora biti objavljen na način, kot je bil objavljen javni razpis. O ustavitvi mora župan posebej obvestiti tudi vse, ki so se na javni razpis prijavili. Na zahtevo prijavitelja se mu vloga, ki je prispela na javni razpis, vrne.
11. člen 
Odpiranje vlog ne poteka javno.
Pravočasno prispele in popolne vloge, komisija ovrednoti na podlagi meril za vrednotenje prispelih vlog, določenih v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, komisija prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, zavrže direktor občinske uprave.
Na podlagi predloga komisije, direktor občinske uprave o vsaki popolni vlogi, prispeli na javni razpis izda pravnomočno odločbo, s katero odloči o odobritvi oziroma o zavrnitvi pomoči. Direktor občinske uprave je na predlog komisije vezan in ne sme sprejeti drugačne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba, in sicer v roku 8 dni po prejemu, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vloge.
12. člen 
Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8-ih dni od nastanka spremembe.
V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
13. člen 
Pravica do subvencije storitve E-oskrba preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven občine,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve E-oskrba pri upravičencu.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12201-25/2021-1
Brezovica, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost