Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3255. Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, stran 9608.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, ki je posledica slabih vremenskih razmer, zaradi česar se je zmanjšalo medenje medovitih rastlin.
(2) Sredstva iz tega odloka se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju EU, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11);
– enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
– čebelar je pravna ali fizična oseba, kot je opredeljena v 4. točki 3. člena Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list RS, št. 117/08, 55/13 in 92/15).
3. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je čebelar, ki je vpisan v Centralni register čebelnjakov.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz tega odloka.
4. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Za pridobitev sredstev po tem odloku mora imeti vlagatelj na dan 30. junija 2021 v Centralnem registru čebelnjakov prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin. Upošteva se število čebeljih družin v čebelnjakih, ki jih je vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil od 31. oktobra 2020 do vključno 30. junija 2021. Podatke za odločanje o pomoči pridobi Agencija Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred začetkom roka za oddajo vloge iz Centralnega registra čebelnjakov, ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
(2) Če vlagatelj uveljavlja finančno pomoč za ekološkega čebelarja, mora imeti na dan 30. junija 2021 veljaven certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2021.
(3) Če je vlagatelj fizična oseba, ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 ali več čebeljih družin in je na dan 30. junija 2021 v skladu s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje, kot zavarovanec uvrščen pod šifre 007, 051, 052, 064 in 065, lahko uveljavlja višjo finančno pomoč v skladu s petim odstavkom 5. člena tega odloka.
(4) Na dan oddaje vloge mora biti vlagatelj kot nosilec ali namestnik nosilca ali član kmetije vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Na dan oddaje vloge mora imeti vlagatelj urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
(5) Agencija med postopkom do izdaje odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena iz Registra kmetijskih gospodarstev.
(6) Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(7) Vlagatelj na dan vložitve vloge ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do 1.283.874 eurov.
(2) Finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 10 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do največ 6,5 eura na čebeljo družino.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek znaša finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki uveljavlja pomoč za ekološkega čebelarja in ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 10 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do največ 13 eurov na čebeljo družino.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena znaša finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do največ 9 eurov na čebeljo družino.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena znaša finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki je fizična oseba in ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več ter izpolnjuje pogoj iz tretjega odstavka prejšnjega člena, znaša pomoč do največ 9 eurov na čebeljo družino.
(6) Če izračunana skupna višina pomoči upravičencem iz 3. člena tega odloka preseže razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka tega člena, se višina pomoči vsem upravičencem sorazmerno zmanjša.
(7) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v pravnih aktih Evropske unije.
(8) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju upravičenca, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Ne glede na določbe od drugega do petega odstavka tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno finančno pomočjo po tem odloku presežena omejitev iz tega odstavka.
(9) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v kmetijski dejavnosti in je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da kmetijska dejavnost ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(10) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v kmetijski dejavnosti in je poleg tega dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da kmetijska dejavnost ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Vloga za pridobitev sredstev se odda na obrazcu »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021«, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka, in sicer najpozneje do 27. oktobra 2021.
(2) Vlagatelj pošlje vlogo po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021« ali jo odda osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur.
(3) Vlogo lahko vlagatelj ali njegov pooblaščenec izpolni in vloži na agencijo tudi v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.
(4) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
(5) Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(6) Kot sredstvo elektronske identifikacije se šteje sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.
(7) Na vlogi vlagatelj in nosilec kmetijskega gospodarstva s podpisom izjavljata, da potrjujeta točnost podatkov in navedb glede enotnega podjetja v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
7. člen 
(odločba) 
O izpolnjevanju pogojev odloči agencija do 5. decembra 2021. V odločbi se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU, pri čemer navede njen naslov in mesto objave v Uradnem listu Evropske unije.
8. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega vlagatelja v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za pomoč de minimis v drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči de minimis, ki jo vodi Ministrstvo za finance.
(2) Za vlagatelje, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo pomoči preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
9. člen
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o individualni pomoči de minimis deset let od dneva dodelitve zadnje pomoči v skladu s tem odlokom.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-46/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2330-0102
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti