Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3096. Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ)
3097. Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3162. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

Odloki

3163. Odlok o Strategiji skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija)

MINISTRSTVA

3098. Pravilnik o načinu dostopa do svetovalcev za begunce, nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce ter merilih za izračun povrnitve stroškov od osebe, ki ima zadostna lastna sredstva
3099. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v policiji
3100. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
3101. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
3102. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
3103. Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
3104. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE«
3164. Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja infrastrukture

VRHOVNO SODIŠČE

3105. Spremembe Poslovnika občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

3106. Sklep o uporabi Smernic o merilih za uporabo vhodnih podatkov v modelu za merjenje tveganj iz člena 325bc Uredbe (EU) št. 575/2013

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3107. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor
3108. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3109. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Brezovica

3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna

Brežice

3111. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enostanovanjski objekt na Jesenicah na Dolenjskem, del EUP JES-01

Celje

3112. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2021 (2)

Cerknica

3113. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Cerknica

Dobrepolje

3114. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje
3115. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3116. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3117. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dol pri Ljubljani

3156. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 2. rebalans

Gorenja vas-Poljane

3157. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane
3158. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021

Horjul

3118. Odlok o plakatiranju
3119. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Idrija

3159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija
3160. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3161. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ivančna Gorica

3120. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica
3121. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
3122. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Zagradec
3123. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica
3124. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični
3125. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje

Kranj

3126. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2121 KLANEC parcela 338/9 (ID 7193283)
3127. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 914/1 (ID 7189732)
3128. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2121 KLANEC parcela 338/9 (ID 7193283)
3129. Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin občinskega pomena v Mestni občini Kranj

Krško

3130. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč v katastrskih občinah Stara vas in Videm
3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
3132. Pravilnik o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v občini Krško
3133. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v občini Krško
3134. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora – nadstrešnica za Bibliobus – EUP KRŠ 0219 (CU) (občina Krško)
3135. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Smednik – EUP SME 05 (občina Krško)
3136. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP GOL 135 (občina Krško)
3137. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 8 / 2021
3138. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2021

Ljubljana

3139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
3140. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora GO-224, GO-381, MO-224 in MO-225
3141. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del)
3142. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne (za zemljišče s parc. št. 1713/15, k. o. 1738 Dravlje)

Murska Sobota

3143. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1

Rogaška Slatina

3144. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3145. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

3146. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v Občini Slovenske Konjice (E-oskrba)
3147. Sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Slovenske Konjice
3148. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2379
3149. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1317/8 k.o. Slovenske Konjice

Sveti Tomaž

3150. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentjur

3151. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjur
3152. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3153. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Škocjan

3154. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2021

Velike Lašče

3155. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

POPRAVKI

3165. Popravek Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šentjur
3166. Tehnični popravek Tehničnega popravka Sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 4852/7 k.o. Portorož
3167. Tehnični popravek Sklepa o določitvi skupnega stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele stavbama

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

37. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BSEODO)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti