Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

Št. 1101/2021 Ob-3050/21, Stran 2137
Svet zavoda Srednje šole tehniških strok Šiška, Litostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa, sprejetega na 32. seji Sveta zavoda z dne 30. 9. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat za ravnatelja/ravnateljico mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21), in sicer:
– imeti najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe (univerzitetna izobrazba, specializacija po visokošolskih programih, 2. bolonjska stopnja) ter izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v srednji šoli v skladu z veljavno zakonodajo,
– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata,
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– imeti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 21. 2. 2022.
Pisno prijavo, z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazilo o izobrazbi, o pridobljenem strokovnem nazivu, o opravljenem strokovnem izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku (obe potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni)) in opis dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja in dela zavoda za mandatno obdobje ter izjavo, s katero dovoljujete obdelavo in uporabo svojih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja, pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje šole tehniških strok Šiška, Litostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana, s pripisom: Za razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/ke bodo v zakonitem roku prejeli pisno obvestilo o izboru.
Svet zavoda Srednje šole tehniških strok Šiška 

AAA Zlata odličnost