Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3133. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v občini Krško, stran 9341.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr.), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel
P R A V I L N I K 
o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v občini Krško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa:
– način in postopke organiziranja šolskih prevozov za učence osnovnih šol na območju občine Krško,
– upravičence do brezplačnega šolskega prevoza, upravičence do uporabe organiziranega šolskega prevoza z doplačilom in upravičence do brezplačnega prevoza s povračilom stroškov prevoza,
– postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov,
– določitev višine zneska povračila stroškov in način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov.
2. člen 
(upravičenec) 
(1) Upravičenec do brezplačnega organiziranega šolskega prevoza je učenec, ne glede na socialni status družine, v kolikor je Vloga za šolske prevoze v občini Krško (A – Organiziran prevoz v šolo in domov) oddana v roku in:
1. obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu Občine Krško in je njegovo prebivališče do matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre;
2. zaradi prešolanja obiskuje šolo izven matičnega okoliša in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan;
3. obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in je pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovil, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena njegova varnost na poti v šolo;
4. je otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi, oziroma do starosti 18 let, v kolikor je vključen v dnevno obravnavo ter obiskuje posebni program vzgoje in izobraževanja za dneve pouka. Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih. Če otrok zaradi narave posebnih potreb ne more uporabljati organiziranega šolskega prevoza na relaciji, se zanj uredi ustrezen prevoz.
(2) Upravičenec do organiziranega šolskega prevoza z doplačilom je učenec, ne glede na socialni status družine, v kolikor je Vloga za šolske prevoze v občini Krško (B – organiziran šolski prevoz z doplačilom) oddana v roku in:
1. obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in ni upravičen do brezplačnega šolskega prevoza in je od matične šole oddaljen več kot dva kilometra;
2. obiskuje osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša in je do sprejetja tega pravilnika vključen na seznam vozačev;
3. se lahko vključi na obstoječe relacije oziroma relacije, ker je na organiziranem prevozu dovolj prostora.
(3) Upravičenci do povračila stroškov prevoza so starši oziroma skrbniki učenca, v kolikor je Vloga za šolske prevoze v občini Krško (C – Povračilo stroškov prevoza) oddana v roku in:
1. je učenec upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar ga občina zaradi odročnega kraja, premajhnega števila otrok za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok ne more organizirati, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje;
2. učenec obiskuje osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva, pod pogoji, določenimi v 12. členu tega pravilnika;
3. se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole in želi v skladu s četrtim odstavkom 48. člena veljavnega Zakona o osnovni šoli dokončati šolanje na šoli, na katero je vpisan.
3. člen 
(obveznost osnovnih šol) 
(1) Osnovne šole na območju občine Krško se o načinu šolskega prevoza in organiziranju prevoza učencev dogovorijo s starši in z lokalno skupnostjo.
(2) Šole do 1. aprila tekočega leta učencem razdelijo obrazec Vloga za šolske prevoze v občini Krško.
(3) Na podlagi zgoraj navedene prejete vloge šole pripravijo sezname na predpisanem obrazcu, ki je skladen z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in ga posredujejo na Občino Krško najkasneje do 30. aprila tekočega leta za obdobje naslednjega šolskega leta.
(4) Šole morajo učencem v času čakanja na pričetek pouka zjutraj in v času čakanja na organiziran prevoz po končanem pouku zagotoviti ustrezno varstvo v šoli.
4. člen 
(Skupina za organiziranje šolskih prevozov) 
(1) Kot posvetovalni organ za pomoč odgovorni osebi za organiziranje šolskih prevozov se imenuje Skupina za organiziranje šolskih prevozov.
(2) Skupino iz prejšnjega odstavka imenuje župan za obdobje štirih let in jo sestavljajo:
– dva člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško,
– en član Oddelka za družbene dejavnosti,
– en član Oddelka za gospodarsko infrastrukturo in
– en član Aktiva ravnateljev osnovnih šol in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je Občina Krško.
5. člen 
(vozni redi) 
(1) Vozni red prevozov se določi vsako šolsko leto posebej na podlagi predlogov šol. Praviloma se na posamezni relaciji organizira en prevoz v šolo in en prevoz iz šole, razen v primerih, ko to zaradi števila upravičencev ali organizacijskih možnosti v šoli ni mogoče.
(2) O vseh dodatnih prevozih na posamezni relaciji v šolo in iz šole otrok mora šola podati vlogo z utemeljitvijo.
(3) Uro prevoza v šolo in iz šole usklajujeta šola in pogodbeni izvajalec prevozov, kadar prevoze opravlja pogodbeni izvajalec.
(4) Kadar se prevozi opravljajo s šolskim kombijem, vozni red določi šola.
II. ORGANIZIRAN BREZPLAČNI PREVOZ 
6. člen 
(postopki organiziranja) 
(1) Skupina za organiziranje šolskih prevozov vsako leto do 15. maja tekočega leta poda mnenje na relacije in postajališča za brezplačni prevoz in za organiziran šolski prevoz za novo šolsko leto, pri čemer upošteva ugotovitve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško glede varnih oziroma nevarnih šolski poti.
(2) Šolski prevozi se organizirajo kot pogodbeni prevoz ali kot prevoz s šolskimi kombiji. Kjer obstaja možnost prevoza na rednih avtobusnih linijah, se šolski prevozi izvajajo na ta način.
(3) Za izvajanje šolskih prevozov s šolskim kombijem se Občina Krško dogovori s šolo, ki bo prevoz izvajala, praviloma za en prevoz v šolo in en prevoz iz šole za relacijo. V tem primeru Občina Krško krije šoli stroške dela hišnika šoferja, stroške goriva in sorazmerni del drugih stroškov, vezanih na kombi. Dolžina relacij se preverja na podlagi enotnega daljinomera.
(4) Na podlagi vsakokratnih prejetih predlogov s strani šol Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško ugotovi varno oziroma nevarno šolsko pot in svoje ugotovitve posreduje odgovorni osebi za prevoze otrok na Občini Krško.
7. člen 
(način organiziranja prevoza) 
(1) Prevoz se organizira na relacijah, kjer so upravičenci do brezplačnega prevoza na podlagi 2. člena tega pravilnika, in poteka po javni cesti, kjer je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi vso leto.
(2) V kolikor se zaradi premajhnega števila upravičencev na relaciji prevoz ne more organizirati, se v dogovoru s starši, staršem povrnejo stroški prevoza.
(3) Skupina za organiziranje šolskih prevozov poda mnenje za postajališča, kjer upravičenci vstopajo in izstopajo ter zadnje postajališče. Za učence osnovne šole s prilagojenim programom, za katere se organizira prevoz s šolskim kombijem, to ne velja.
8. člen 
(osebni prevoz otrok) 
Starši lahko izberejo tudi način prevoza otrok v šolo z lastnim osebnim vozilom, v kolikor jim ponujen šolski prevoz iz kakršnihkoli razlogov ne ustreza. V tem primeru staršem ne pripada povračilo prevoznih stroškov.
III. ORGANIZIRAN PREVOZ Z DOPLAČILOM 
9. člen 
(organiziran prevoz z doplačilom) 
(1) V primeru, da je prijavljenih otrok več, kot je prostora na organiziranem avtobusnem prevozu ali kombiniranem vozilu in je presojeno, da zaradi racionalnosti ni mogoče organizirati dodatnega prevoza, imajo prednost na organiziranem prevozu mlajši otroci.
(2) V primeru, da je na organiziranem prevozu prostor, lahko le-tega koristijo tudi otroci, ki so od doma do šole oddaljeni manj kot dva kilometra, ali zaradi posebnih razlogov (npr. bolezen), kar posebej obravnava in poda mnenje Skupina za organiziranje šolskih prevozov.
10. člen 
(višina doplačila in način doplačila) 
(1) Višina doplačila je enaka za vse učence, ne glede na to ali uporabljajo relacije z avtobusnim prevozom ali s kombiniranim vozilom in znaša za prvega otroka v družini, ki obiskuje osnovno šolo, 10,00 eur z DDV mesečno in za vsakega naslednjega otroka v družini, ki istočasno obiskuje osnovno šolo 7,00 eur z DDV.
(2) Za prevoz z doplačilom, ki ga šola izvede s svojim kombiniranim vozilom, šola staršem mesečno izstavi račun/položnico. Starši mesečno poravnavajo svoje obveznosti šoli do 20. v mesecu za pretekli mesec. Šola prihodke iz tega naslova namensko porabi za kritje stroškov izvedbe prevoza s kombiniranim vozilom.
(3) Za prevoz z doplačilom, ki ga opravi zunanji izvajalec z avtobusnim prevozom, starši za otroka kupijo mesečno vozovnico pri izbranem prevozniku, in sicer pred začetkom meseca prevoza. Starši lahko kupijo tudi letno oziroma polletno vozovnico.
(4) Z osnovno šolo bodo dodatne obveznosti, vezane na plačila prevozov, urejene v pogodbi o financiranju.
(5) Z izbranim zunanjim izvajalcem bodo pravice in obveznosti glede nakupa mesečne vozovnice in glede poračuna prilivov urejene v izvajalski pogodbi.
11. člen 
(Način uveljavitve pravice do koriščenja organiziranega prevoza z doplačilom) 
(1) Otrok, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka drugega člena tega pravilnika, obiskuje šolo v matičnem šolskem okolišu ali izven njega in ima poravnane pogodbene obveznosti preteklega šolskega leta, odda Vlogo za šolske prevoze v občini Krško (B – organiziran šolski prevoz z doplačilom) na matični šoli.
(2) Šola skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov, na posebej predpisanem obrazcu, odda seznam vlog na Občino Krško, najkasneje do 30. aprila za naslednje šolsko leto;
(3) Skupina za organiziranje šolskih prevozov, na podlagi predloga odgovorne osebe za prevoze otrok na Občini Krško, poda mnenje glede upravičenosti otroka, relacije in možnost vključitve v organiziran prevoz z doplačilom;
(4) Seznam vključenih oziroma nevključenih otrok v organiziran prevoz z doplačilom se odda šoli do pričetka novega šolskega leta, le-ta pa o vključenosti oziroma zavrnitvi otroka v organiziran prevoz obvesti starše oziroma skrbnike.
(5) Med šolo in starši oziroma skrbniki otrok, ki koristijo vožnjo z doplačilom s šolskim kombijem, se sklene pogodba za prevoz z doplačilom.
(6) Otrok je vključen na seznam za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto, odjave so mogoče le z odstopno pisno izjavo.
IV. POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA 
12. člen 
(Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša) 
(1) Učenec, ki obiskuje šolo izven matičnega šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v svojem matičnem šolskem okolišu, le v primeru, če bi mu ta pravica pripadala tudi v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
(2) V kolikor je v izbranem šolskem okolišu razdalja od prebivališča do šole krajša, kot je razdalja od prebivališča do matične šole, se pri stroških prevoza upošteva dejanska razdalja.
(3) V kolikor je prevoz v bližini prebivališča organiziran do šole v matičnem šolskem okolišu in se ga učenec ne poslužuje, uveljavljanje povračila stroškov prevoza ni možno.
13. člen 
(določitev višine zneska povračila stroškov prevoza) 
(1) Staršem oziroma skrbnikom učenca, ki je upravičen do povračila prevoznih stroškov od doma do matične osnovne šole in nazaj, se prizna kilometrina v višini, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence. Slednja se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do najbližje osnovne šole, ki jo ali bi jo lahko obiskoval oziroma zavod, ki ga obiskuje, in nazaj za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu. Dolžina se določi na podlagi enotnega daljinomera.
(2) V kolikor na istem naslovu bivata dva ali več šoloobveznih otrok, ki bi bili upravičeni do povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto šolo oziroma zavod, pripada staršem oziroma skrbnikom pravica do povračila stroškov le za en prevoz v šolo in en prevoz iz šole na dan.
14. člen 
(podlaga za povrnitev stroškov prevoza) 
(1) Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za učence, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, je izdana odločba upravnega organa in dokazilo šole oziroma zavoda, ki ga obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni prisotnosti otroka.
(2) Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi, ki je sestavni del tega pravilnika, obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
(3) Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev predloga.
15. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza) 
(1) Sezname upravičencev, s priloženimi vlogami za povračilo stroškov prevoza, posreduje šola na Občino Krško pred začetkom novega šolskega leta.
(2) Za otroka s posebnimi potrebami morajo starši oziroma zakoniti zastopniki ob začetku šolskega leta ali po prejemu odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami posredovati vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika, na Občino Krško.
(3) Na podlagi popolne vloge strokovna služba občine izda odločbo o povračilu stroškov prevoza, zoper katero je dovoljena pritožba v 15 dneh od vročitve. O pritožbi odloči župan.
16. člen 
(način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov prevoza) 
Sredstva se upravičencu, kateremu je bila izdana odločba o povračilu stroškov prevoza, nakazujejo mesečno na njegov osebni račun, na podlagi podatka o prisotnosti otroka v šoli oziroma zavodu, ki ga otrok s posebnimi potrebami obiskuje, in sicer trideseti dan od prejema dokazila.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(prehodna določba) 
Ne glede na uveljavitev tega pravilnika in roke, določene v 3. členu tega pravilnika, za šolsko leto 2021/2022 veljajo naslednji roki:
1. Šole do 10. oktobra 2021 učencem razdelijo Vloge za šolske prevoze v občini Krško (B – organiziran šolski prevoz z doplačilom) za vključitev v organiziran šolski prevoz z doplačilom.
2. Na podlagi prejetih vlog šole najkasneje do 20. oktobra 2021 pripravijo sezname na obrazcu, ki je skladen z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in ga posredujejo na Občino Krško.
3. Organiziran šolski prevoz z doplačilom se začne izvajati 2. novembra 2021, s čimer z mesecem novembrom 2021 nastopi obveznost plačila staršev, ki so oddali Vlogo za vključitev v organiziran šolski prevoz z doplačilom.
18. člen 
(uveljavitev in uporaba pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-3/2021-O704
Krško, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost