Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3134. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora – nadstrešnica za Bibliobus – EUP KRŠ 0219 (CU) (občina Krško), stran 9344.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora – nadstrešnica za Bibliobus – EUP KRŠ 0219 (CU) (občina Krško) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednja zemljišča s parc. št. 52/2-del, *532/1-del, *532/2-del, k.o. 1350 Krško.
Namen lokacijske preveritve je, skladno s tretjo alinejo 127. člena ZUreP-2, da se za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.
Območje lokacijske preveritve se nahaja na območju EUP KRŠ 0219 z namensko rabo CU – območja centralnih dejavnosti. Na območju velja OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Krško – umestitev knjižnice.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2430.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve se dopusti ureditev utrjenega parkirišča z nadstrešnico za Bibliobus. Ureditev je predvidena do izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih v veljavnem OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Krško – umestitev knjižnice, oziroma najdlje za dobo sedmih let od sprejema sklepa o lokacijski preveritvi.
Ureditev je dopustna pod sledečimi pogoji:
– v sklopu obstoječega parkirišča je, na območju lokacijske preveritve, dopustno urediti parkirno mesto za Bibliobus, v tlakovani površini dimenzij do 6 x 16 m, ki se prometno naveže na vozne površine obstoječega parkirišča. Odvodnjavanje se naveže na obstoječi kanalizacijski sistem parkirišča. Parkirno mesto se lahko nadkrije z nadstrešnico (okvirnih dimenzij 4 x 12 m, višina ne sme presegati 5 m).
– investitor mora za poseg znotraj varovalnega pasu pridobiti soglasje ali mnenje upravljavca ceste.
– v največji možni meri je potrebno ohranjati obstoječo vegetacijo ob cesti, le-to je potrebno med gradnjo zavarovati pred poškodbami.
– začasna raba je predvidena le do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev, določenih v veljavnem prostorskem aktu (OPPN), oziroma najdlje za dobo sedem (7) let.
– v primeru potreb za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev, določenih v veljavnem OPPN, ali po preteku obdobja začasne rabe je investitor dolžan na lastne stroške odstraniti nadstrešek in površine povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2021-O509
Krško, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost