Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3098. Pravilnik o načinu dostopa do svetovalcev za begunce, nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce ter merilih za izračun povrnitve stroškov od osebe, ki ima zadostna lastna sredstva, stran 9298.

  
Na podlagi šestega odstavka 11. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu dostopa do svetovalcev za begunce, nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce ter merilih za izračun povrnitve stroškov od osebe, ki ima zadostna lastna sredstva 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način dostopa oseb, ki so stranke v postopkih po Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljnjem besedilu: zakon), (v nadaljnjem besedilu: oseba) do svetovalcev za begunce (v nadaljnjem besedilu: svetovalec), merila za določitev nagrade za opravljeno delo in povračilo stroškov svetovalcem za opravljeno pravno pomoč v zvezi s postopki po zakonu na Upravnem sodišču Republike Slovenije in Vrhovnem sodišču Republike Slovenije ter merila za izračun povrnitve stroškov svetovalcev za begunce od osebe, ki ima zadostna lastna sredstva za preživljanje.
2. člen 
(način dostopa do svetovalca) 
(1) Oseba lahko za podporo in pravno pomoč izbere le enega svetovalca iz imenika svetovalcev in ga pooblasti za zastopanje.
(2) Če oseba svetovalca ne izbere po postopku iz prvega odstavka tega člena ali če je izbrani svetovalec zavrnil nudenje podpore in pravne pomoči, lahko za podporo in pravno pomoč svetovalca v ustni ali pisni obliki zaprosi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo osebi dodeli svetovalca po abecednem vrstnem redu priimkov svetovalcev iz imenika svetovalcev.
(3) Za potrebe dodelitve svetovalca iz prejšnjega odstavka ministrstvo vzpostavi dnevnik, v katerega se po zaporednih številkah vpisuje datum in ura vpisa v dnevnik, osebno ime dodeljenega svetovalca ter osebno ime osebe, ki ji je bil svetovalec dodeljen.
(4) S svetovalcem, dodeljenim v skladu z drugim odstavkom tega člena, vzpostavi prvi stik ministrstvo in svetovalca obvesti o dodelitvi, ta pa mora ministrstvu podporo in pravno pomoč v dodeljenem primeru v roku 24 ur oziroma v roku osem ur, kadar gre za pravno sredstvo zoper ukrep omejitve gibanja, od vzpostavljenega stika potrditi pisno po elektronski pošti. Ministrstvo obvesti osebo o dodeljenem svetovalcu z obvestilom iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Če dodeljeni svetovalec zavrne nudenje podpore in pravne pomoči, ministrstvo to zabeleži v dnevniku iz tretjega odstavka tega člena ter osebi dodeli svetovalca, ki je naslednji po vrstnem redu v imeniku svetovalcev iz drugega odstavka tega člena.
(6) Svetovalcu se zagotovi dostop do oseb, katerim nudi podporo in pravno pomoč na ozemlju Republike Slovenije in na meji ali v tranzitnem območju na letališču ali na ladji, ki je na sidrišču luke ali pristanišča, v pogojih, ki spoštujejo zasebnost teh oseb.
(7) Če se svetovalec ne odziva na obvestila ministrstva iz četrtega odstavka tega člena, ministrstvo o tem obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki lahko svetovalca pozove, da navede razloge za svoje ravnanje. Če svetovalec opravičljivih razlogov ne navede, se šteje, da je svetovalec za vsak primer ne odzivanja na pozive ministrstva zavrnil nudenje podpore in pravne pomoči.
(8) Če svetovalec, ki si ga za pravno pomoč in podporo izbere oseba, ali svetovalec, ki ga dodeli ministrstvo, neupravičeno zavrne nudenje podpore in pravne pomoči ali če dodeljeni svetovalec dela neredno ali nevestno ali če se svetovalec ne odziva na pozive osebe oziroma ne obvešča osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika o postopku, oseba o tem pisno ali ustno obvesti ministrstvo. V primeru ustnega obvestila se napiše uradni zaznamek. Ministrstvo o tem obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki lahko svetovalca pozove, da navede razloge za svoje ravnanje.
(9) Svetovalci ministrstvo ažurno obveščajo o daljših odsotnostih.
3. člen 
(izvajanje pooblastila) 
(1) Svetovalca lahko pri posameznih dejanjih zastopanja nadomešča drug svetovalec, če ga ta svetovalec pooblasti kot svojega substituta.
(2) Oseba lahko med postopkom zamenja svetovalca. O tem nemudoma pisno obvesti ministrstvo in navede razloge za zamenjavo. Izjavo osebe ministrstvo posreduje ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
(3) Svetovalec lahko odpove pooblastilo v posamezni zadevi, če svoje dolžnosti ne more več opravljati. O odpovedi pooblastila in razlogih za odpoved svetovalec nemudoma pisno obvesti ministrstvo in osebo. Izjavo svetovalca o odpovedi pooblastila ministrstvo posreduje ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
4. člen 
(stroškovnik) 
(1) Svetovalec za vsak postopek, v katerem je nudil podporo in pravno pomoč osebi, predloži ministrstvu stroškovnik z dokazili, ki izkazujejo upravičenost do nagrade in povračila stroškov, v roku, ki je določen v zakonu.
(2) Stroškovnik mora vsebovati tudi navedbo davčne številke svetovalca, naziv in naslov banke ter številko transakcijskega računa. Iz stroškovnika mora biti tudi razvidno, ali ga je predložil svetovalec, ki je pravna ali fizična oseba.
(3) Če svetovalec posreduje stroškovnik po elektronski pošti, mora ta biti podpisan z varnim elektronskim podpisom.
5. člen 
(odmera nagrade) 
(1) Za dejanje pravne pomoči pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim Sodiščem Republike Slovenije so svetovalci upravičeni do nagrad v polovični višini zneskov, določenih za odvetniške storitve z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18, v nadaljnjem besedilu: Odvetniška tarifa), pri čemer se uporabljajo Splošni del ter tarifna številka 30 (XIII. Upravni spori) in tarifna številka 27 (X. Izvršilni postopek) iz Posebnega dela Odvetniške tarife, če ta pravilnik ne določa drugače.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek svetovalec ni upravičen do zvišanja vrednosti storitve v skladu s 5. členom Odvetniške tarife.
6. člen 
(stroški svetovalcev) 
(1) Povrnitev stroškov tolmačenja je mogoče zahtevati samo ob predložitvi računa za opravljene storitve tolmačenja, iz katerega je razvidno, koliko ur oziroma prevajalskih strani je bilo opravljenih.
(2) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena imajo svetovalci pravico do povračila potnih stroškov v višini in pod pogoji, ki za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela veljajo za javne uslužbence.
(3) Svetovalec, ki je istega dne zastopal več oseb na isti lokaciji, je upravičen do enkratne povrnitve potnih stroškov, ki jih uveljavlja samo v enem stroškovniku.
7. člen 
(odmera nagrade in povračila stroškov svetovalcem) 
(1) O odmeri nagrade in povračilu stroškov na podlagi stroškovnika odloči ministrstvo v 30 dneh od prejema stroškovnika z odločbo.
(2) Izplačilo odmerjene nagrade in stroškov se opravi, ko svetovalec po prejemu odločbe iz prejšnjega odstavka izstavi e-račun, če svetovalec ni zavezanec po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, pa po vročeni odločbi iz prejšnjega odstavka. Izplačilo odmerjene nagrade in stroškov se opravi skladno s plačilnimi roki v breme državnega proračuna kot so določeni z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) E-račun mora vsebovati tudi številko odločbe o odmeri nagrade in povračilu stroškov.
8. člen 
(ugotavljanje lastnih sredstev za preživljanje) 
(1) Oseba, ki ima zadostna sredstva za preživljanje, na podlagi zahteve ministrstva povrne stroške oziroma sorazmerni del stroškov, ki nastanejo ministrstvu, na podlagi 7. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo sredstva za preživljanje ugotavlja z dokazili, ki jih oseba na njegovo zahtevo predloži v 15 dneh. Kot dokazila se upošteva potrdilo banke ali hranilnice o prometu na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali tujini. Iz potrdila mora biti razviden promet na računu za najmanj preteklih šest mesecev pred izdajo odločbe o odmeri nagrade in povračilu stroškov svetovalcu in za mesec, v katerem je bila izdana odločba o odmeri nagrade in povračilu stroškov svetovalcu.
(3) Ministrstvo kot lastna sredstva za preživljanje osebe upošteva naslednje dohodke;
1. prejemki iz pogodbe o zaposlitvi,
2. denarno nadomestilo za primer brezposelnosti,
3. prejemki iz pogodbe o delu ali iz avtorske pogodbe,
4. pokojnina,
5. prejemki samozaposlenih, ki kot svoj edini ali glavni poklic opravljajo samostojno dejavnost v Republiki Sloveniji,
6. renta, najemnina ali zakupnina,
7. prejemki, priznani s sodno odločbo, z izjemo preživnine.
9. člen 
(izračun povračila za kritje stroškov svetovalca) 
(1) Ministrstvo na podlagi povprečne višine ugotovljenih lastnih sredstev za preživljanje v preteklih šestih mesecih pred izdajo odločbe o odmeri nagrade in povračilu stroškov svetovalcu in v mesecu, v katerem je bila izdana odločba o odmeri nagrade in povračilu stroškov svetovalcu, izračuna višino povračila za kritje stroškov svetovalca, ki ga mora oseba povrniti v skladu s prejšnjim členom, upoštevajoč naslednje kriterije:
Povprečni mesečni znesek lastnih sredstev osebe za preživljanje
Odstotek povračila za kritje stroškov svetovalca
Večji ali enak od 2.5x minimalnega dohodka
100 %
Večji ali enak od 2x minimalnega dohodka
75 %
Večji ali enak od 1.5x minimalnega dohodka
50 %
(2) Kot minimalni dohodek se šteje minimalni dohodek, ki je določen v zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
(3) Če je oseba prosilec za mednarodno zaščito, se od povprečnega mesečnega zneska lastnih sredstev osebe za preživljanje odštejejo stroški, ki jih je dolžna prispevati za nastanitev.
(4) O povrnitvi stroškov oziroma sorazmernega dela stroškov ministrstvo odloči z odločbo.
(5) Ministrstvo pri neplačnikih izvede ustrezne postopke v skladu z zakonodajo, ki ureja izvršbo.
KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 22/17).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 9. novembra 2021.
Št. 007-321/2021
Ljubljana, dne 20. septembra 2021
EVA 2021-1711-0039
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost