Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

Ob-3062/21, Stran 2129
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19, 30/21) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) ter 3. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/18) objavlja
javni razpis št. 2
o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče za leto 2021 
1. Povabilo k oddaji prijave: naročnik javnega razpisa, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju občine. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče. Skupna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je do 4.000,00 EUR (proračunska postavka 18075 Sakralna dediščina). Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 % sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je DDV upravičen strošek.
3. Pogoji za dodelitev sredstev: za dodelitev sredstev na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo lastniki, solastniki ali upravljavci sakralnih objektov na območju Občine Velike Lašče pod pogojem, da bodo dela izvedena v letu 2021. Rok za predložitev zahtevkov je 29. november 2021.
4. Kriteriji za dodelitev sredstev
Komisija bo vloge ovrednotila glede na kriterije in merila:
Pomembnost objekta z vidika kulturne dediščine
Število točk
Objekt je razglašen kot kulturni spomenik lokalnega pomena.
100
Objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.
50
Poseg je namenjen preprečevanju nastajanja ali povečanja škode na objektu 
Sanacija strehe in posegi v statične elemente konstrukcij
100
Druga nujna obnovitvena in vzdrževalna dela
50
Financiranje v preteklih 3 letih
Objekt ni bil financiran iz občinskega proračuna v preteklih 3 letih
25
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
5. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejše informacije lahko dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, po tel. 01/781-03-70 (Nika Perovšek) oziroma po elektronski pošti obcina@velike-lasce.si.
6. Način in rok za oddajo prijav
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcih iz razpisne dokumentacije, skupaj z obveznimi dokazili in prilogami.
Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov naročnika do 22. oktobra 2021 v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sakralni objekti«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani.
Prijavitelji oddajo prijave po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
7. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija. Vloge bodo obravnavane v roku 15 dni.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija ovrednotila na osnovi Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče ter pripravila predlog sofinanciranja, na podlagi katerega župan sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje v roku 30 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene pogodbe o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v letu 2021.
Občina Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost