Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2021 z dne 6. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2021 z dne 6. 10. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3057. Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2F)
3058. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3D)
3059. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-B)

SODNI SVET

3060. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
3061. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3062. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu
3063. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu

OBČINE

Bovec

3064. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021

Brezovica

3065. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021

Cerknica

3066. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra

Črnomelj

3067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
3068. Sklep o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj
3069. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3070. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrna

3071. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Dobrna
3072. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna
3073. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Hrpelje-Kozina

3074. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina

Idrija

3075. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2021

Ig

3087. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021

Ljubno

3088. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji
3089. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Loški Potok

3076. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok

Metlika

3077. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu NBK-1 v Metliki
3078. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika

Murska Sobota

3090. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota

Postojna

3079. Sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora EUP OR-001

Puconci

3080. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2/2021
3081. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje peskokopa v Kuštanovci

Radeče

3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče

Šentjur

3083. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šentjur
3084. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2021
3085. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2022

Železniki

3086. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2021

POPRAVKI

3091. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB7)
3092. Popravek Kodeksa poklicne etike vodij del
3093. Popravek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
3094. Popravek Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

PREKLICI

3095. Preklic objave Sklepa o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora EUP OR-001
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti