Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3096. Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ), stran 9295.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) 
Razglašam Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-217
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE V SLOVENSKO ZDRAVSTVO V LETIH OD 2021 DO 2031 (ZZSISZ) 
1. člen
(vsebina zakona) 
(1) S tem zakonom se ureja zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16; v nadaljnjem besedilu: ReNPZV16–25) in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva in javne srednje in višje strokovne šole ter visokošolske zavode (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni zavodi) s področja zdravstva, zaradi zagotavljanja vzdržnega in odpornega zdravstvenega sistema za učinkovito uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva.
(2) Finančna sredstva na podlagi tega zakona so namenjena javnim zdravstvenim zavodom, izobraževalnim zavodom s področja zdravstva ter negovalnim bolnišnicam in negovalnim domovom v okviru sistema dolgotrajne oskrbe.
2. člen 
(zagotavljanje finančnih sredstev) 
(1) Za izvajanje investicij iz prejšnjega člena se v proračunu Republike Slovenije zagotovi skupno 2.093 milijonov eurov, in sicer na posebni proračunski postavki pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, od tega za:
1. univerzitetna klinična centra Ljubljana in Maribor 763 milijonov eurov,
2. splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalne domove 557 milijonov eurov,
3. specialne bolnišnice 214 milijonov eurov,
4. psihiatrične bolnišnice 50 milijonov eurov,
5. porodnišnice 26 milijonov eurov,
6. zdravstveno dejavnost na primarni ravni 200 milijonov eurov,
7. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 33 milijonov eurov,
8. visokošolske zavode za enoviti magistrski študijski program medicine, dentalne medicine in farmacije ter pripadajoče študijske in raziskovalne dejavnosti 200 milijonov eurov, ter
9. srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode s področja zdravstva, ki niso navedeni v prejšnji točki, v višini 50 milijonov eurov.
(2) V letu 2021 se zagotovi 127,27 milijona eurov iz prejšnjega odstavka, v letu 2022 197,62 milijona eurov, v letu 2023 219,66 milijona eurov, v letu 2024 233,22 milijona eurov, v letu 2025 227,74 milijona eurov, v letu 2026 252,64 milijona eurov, v letu 2027 220,44 milijona eurov, v letu 2028 172,12 milijona eurov, v letu 2029 169,91 milijona eurov, v letu 2030 136,84 milijona eurov in v letu 2031 135,51 milijona eurov, in sicer:
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Skupaj
Postavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Postavke 8,9
Leto
EUR
EUR
EUR
2021
127.278.136,30
0,00
127.278.136,30
2022
194.625.842,60
3.000.000,00
197.625.842,60
2023
205.665.180,14
14.000.000,00
219.665.180,14
2024
213.224.157,63
20.000.000,00
233.224.157,63
2025
204.740.732,92
23.000.000,00
227.740.732,92
2026
210.141.720,88
42.500.000,00
252.641.720,88
2027
162.941.630,88
57.500.000,00
220.441.630,88
2028
152.120.027,31
20.000.000,00
172.120.027,31
2029
144.908.686,42
25.000.000,00
169.908.686,42
2030
111.839.493,01
25.000.000,00
136.839.493,01
2031
115.514.391,92
20.000.000,00
135.514.391,92
SKUPAJ
1.843.000.000,01
250.000.000,00
2.093.000.000,01
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je letni znesek zagotovljenih finančnih sredstev lahko tudi višji za znesek, ki ga ni bilo mogoče izvesti v preteklih letih. Neporabljene pravice porabe proračunske postavke ministrstva, pristojnega za zdravje, za izvajanje investicij iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. (kolikor se nanašajo na zdravstveni dom za študente) in 7. točke prvega odstavka tega člena se v celoti prenesejo in izločijo na poseben račun – podračun proračunskega sklada pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, ne glede na posebno ureditev iz 2. in 3. točke prvega odstavka 5. člena Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 90/15), pri čemer se kot neporabljene pravice porabe štejejo razlike med sprejetim proračunom tekočega leta in podpisanimi odredbami po stanju na dan 8. decembra tekočega leta. Skupni znesek porabe finančnih sredstev v letih od 2021 do 2031 ne sme presegati zneskov iz prvega odstavka tega člena, razen če gre za temeljno financiranje na podlagi petega odstavka ali za dodatno financiranje na podlagi šestega odstavka tega člena.
(4) Če se za investicije projektov iz letnega načrta iz 3. člena tega zakona zagotovijo finančna sredstva iz drugega vira, ki neposredno ne pomeni črpanja iz državnega proračuna (na primer iz strukturnih skladov ali proračuna Evropske unije), se obveznost Republike Slovenije iz prvega in drugega odstavka tega člena sorazmerno zmanjša.
(5) Finančna sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki se nanašajo na dejavnost iz 6. točke prvega odstavka tega člena, pomenijo za njeno financiranje največji dovoljeni obseg finančnih sredstev iz državnega proračuna.
(6) Dodatno financiranje investicij za dejavnosti iz 8. in 9. točke prvega odstavka tega člena se lahko izvede na drugi pravni podlagi, v okviru proračunskega uporabnika ali v okviru sredstev Evropske unije.
3. člen 
(letni načrt) 
(1) Investicije iz 1. člena tega zakona se v posameznem letu določijo z letnim načrtom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) na podlagi ReNPZV16–25 in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva in izobraževalnih zavodov s področja zdravstva. V letni načrt iz prejšnjega stavka se vključijo projekti, s katerimi se zagotavljajo operativne zmogljivosti zdravstvene dejavnosti (na primarni, sekundarni in terciarni ravni) ter izobraževalnih zavodov s področja zdravstva zaradi povečanja števila vpisnih mest v programe medicinske, farmacevtske in zdravstvene smeri. Pri določitvi teh projektov se poleg investicij v obnovo sedanjih in zgraditev novih prostorov in objektov ter nakup potrebne medicinske opreme upoštevajo tudi kadrovske, logistične, infrastrukturne in druge potrebe.
(2) Letni načrt investicij iz prejšnjega odstavka mora biti usklajen z načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva in izobraževalnih zavodov s področja zdravstva, kot ga določa zakon, ki ureja javne finance.
4. člen 
(prevzemanje obveznosti) 
(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, za izvajanje investicij v skladu s tem zakonom lahko sklepa pogodbe, s katerimi prevzema obveznosti za celotno obdobje veljavnosti tega zakona.
(2) Razen če s posebnimi predpisi ni določeno drugače, pogodbe za izvajanje investicij v skladu s tem zakonom lahko neposredno sklene tudi posamezni upravičenec iz tega zakona na podlagi predhodnega pisnega pooblastila ministra, pristojnega za zdravje.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne izključujejo uporabe zakona, ki ureja javno naročanje.
5. člen 
(evidenca sredstev) 
Ministrstvo, pristojno za zdravje, zagotovi ločeno evidenco investicij v obnovo sedanjih in gradnjo novih prostorov in objektov ter v nakupe potrebne medicinske opreme v ta namen, vključno z investicijami za kadrovske, logistične, infrastrukturne in druge potrebe, za katere se zagotavljajo finančna sredstva na podlagi tega zakona.
6. člen 
(storitve investicijskega inženiringa) 
(1) Inženiring v zvezi z izvedbo investicij na podlagi tega zakona lahko izvaja tudi gospodarska družba v 100 odstotni lasti Republike Slovenije, ki je ustanovljena, da kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava, opravlja storitve investicijskega inženiringa.
(2) Inženiring iz prejšnjega odstavka obsega zlasti pripravo, organiziranje in koordinacijo investicij v vseh fazah investicijskega procesa ter organiziranje in izvajanje recenzij ali revizij projektne dokumentacije.
7. člen 
(poročanje) 
Vlada Državnemu zboru Republike Slovenije enkrat letno poroča o izvajanju tega zakona, najpozneje do konca maja za preteklo leto.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/21-9/25
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EPA 1973-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti