Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN2, stran 9524.

  
Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 16. seji dne 29. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN2 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Laško (v nadaljevanju: SD OPN2). Spreminja in dopolnjuje se Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, 51/21 – tehnični popravek).
(2) Priprava in sprejem odloka o SD OPN2 se izvede zaradi nadzora zakonitosti nosilcev urejanja prostora in poteka po kratkem postopku.
(3) SD OPN2 se nanaša na odpravo neskladij, na poziv Ministrstva za infrastrukturo v postopku nadzora nad zakonitostjo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško. Območje nadzemnega pridobivalnega prostora kamnoloma Zidani Most se uskladi s pridobivalnim prostorom s pridobljeno rudarsko pravico. Uskladi se osnovna oziroma podrobnejša namenska raba prostora v OPN kot območje pridobivalnega prostora.
(4) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 2480.
2. člen 
(1) SD OPN2 obsegajo tekstualni del (odlok) in grafični del. SD OPN2 so izdelane v digitalni in analogni obliki.
(2) V grafičnem delu izvedbenega dela OPN se spremeni:
– karta 3, Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v M 1:5000, list G24-37
– karta 4, Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture v M 1:5000, list G24-37.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
3. člen 
Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN se za naslednji EUP spremeni tako, da se celotno besedilo za posamezno EUP po novem glasi:
ZM-4
OPPNp
G, LN
– do izdelave OPPN so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkoriščanje rudnin v kamnolomu v Zidanem Mostu 
– zagotoviti postopno sanacijo območja na podlagi izdelanega OPPN (za območje pridobivalnega prostora) 
– sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotna sanacija in rekultivacija etaž kamnoloma. Sanacija vključuje tehnično sanacijo – oblikovanje brežin etaž tako, da se čim bolj prilagajajo okoliškemu terenu in zagotavljajo stabilnost etaž in biološko sanacijo – zagotavljanje primernih rastiščnih razmer in zasaditev 
– EUP obsega pridobivalni prostor, kmetijska in gozdna zemljišča, ki predstavljajo raziskovalni prostor kamnoloma
ZM-5
OPPNp
LN, P
– do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka in posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkoriščanje rudnin v kamnolomu v Zidanem Mostu
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2021
Laško, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti