Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti, stran 9413.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 13. člena in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 92/20 – ZPrCP-E) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti 
1. člen 
V Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 24/19 in 184/20) se v 3. členu v tretjem odstavku črta besedilo »v delovnih dnevih od ponedeljka do petka«.
2. člen 
V 9. členu se v petem odstavku besedilo »Vnos lahko prekliče najmanj dve uri pred začetkom izvajanja postopka kontrole.« nadomesti z besedilom »Vnos lahko prekliče najmanj eno uro pred začetkom izvajanja postopka kontrole. Mobilna delavnica se mora nahajati na naslovu izvajanja postopka kontrole najmanj toliko časa kot je določen čas postopka kontrole v naslednjem odstavku tega člena. Takoj po končanem izvajanju kontrole vnese v informacijski sistem natančne geografske koordinate izvajanja postopka kontrole.«.
3. člen 
V 14. členu se za besedilom »identifikacijska ploščica izpiše« doda besedilo »iz informacijskega sistema za vodenje evidenc«.
4. člen 
V 15. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Pri zamenjavi digitalnega tahografa ali pametnega tahografa mora delavnica v postopku nastavitve tahografa ugotoviti tudi tekočo vrednost kilometrskega števca vozila poti. V kolikor delavnica lahko ugotovi tekočo vrednost kilometrskega števca poti iz vozila (okvarjen tahograf iz katerega so razvidni prevoženi km) izvede to nastavitev, brez posvetovanja z lastnikom oziroma uporabnikom vozila.
(4) V kolikor delavnica ne more ugotoviti dejanskega stanja kilometrskega števca lahko ugotovi stanje prevoženih kilometrov na vozilu tudi iz drugih listin, ki jih predloži lastnik ali uporabnik vozila (zadnji potni nalog za to vozilo, potrdilo o tehničnem pregledu vozila, ostala dokumentacija, ki izkazuje stanje prevoženih kilometrov na določeno obdobje za to vozilo) ali zahteva od lastnika oziroma uporabnika vozila podatke od vozila, ki so bili nazadnje prenešeni s tahografa tega vozila, kot to določa pravilnik, ki ureja prepisovanje podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence in nastaviti vrednost kilometrskega števca poti na ta pridobljeni podatek. Delavnica dokazila priloži k zapisniku o izvedeni kontroli.
(5) Za vozilo, ki še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji se stanje kilometrskega števca ugotovi v postopku posamične odobritve vozila ali identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila in je razvidno iz potrdila o skladnosti vozila.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-489/2021/10
Ljubljana, dne 17. septembra 2021
EVA 2021-2430-0105
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost