Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

Ob-3122/21, Stran 2167
Javni razpis 
P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta
Produkt predstavlja kredit Sklada po ugodni obrestni meri.
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo.
Cilji javnega razpisa so:
– poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP1,
1 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE)
– omogočiti hiter dostop velikim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– kreditu z ugodno obrestno mero
– brez stroškov odobravanja in vodenja, 
– nižjih zavarovalnih zahtevah, 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
– »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij.
3. Viri financiranja
Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada, ki jih je Sklad prejel skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/20), za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva in pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.
Razpoložljivi znesek je v višini 10.000.000,00 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) ima status mikro, malo, srednje ali veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji;
b) je podjetje, ki se kot pravna oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organizirano kot gospodarska družba;
c) oddati popolno vlogo za financiranje in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
d) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);
e) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo2 za načrtovane upravičene stroške;
2 Zaprta finančna konstrukcija pomeni usklajen znesek kredita z zneskom upravičenih stroškov oziroma zneskom terjatev potrošnikov do organizatorjev potovanj.
f) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika osnovnega namena javnega razpisa (omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19);
g) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;
h) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
i) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
j) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
k) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
l) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU;
m) da med vlagateljem in MGRT, Slovenskim podjetniškim skladom, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenskim regionalno razvojnim skladom niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga;
n) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/MSP.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Produkt ne podpira podjetij v težavah,ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so organizatorji povezanih potovanj in imajo registrirano glavno dejavnost, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
– H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– H50.100 Pomorski potniški promet,
– H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
– N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
– N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.
Kredit se ne odobri podjetjem, ki so bila dne 31. decembra 2019 že podjetja v težavah (v smislu uredbe o splošnih skupinskih izjemah).
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, do vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja v težavah, v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za likvidnostni kredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz vloge in letnega poročila, oddanega na AJPES,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) imeti predvideno poslovanje z dobičkom v obdobju od leta 2022 do 2024,
d) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok v obdobju od leta 2022 do 2024,
e) imajo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljnjem besedilu ZIUZEOP). Velja za dolg iz naslova zavrnjenih vrednotnic do vključno 31. 5. 2020.
4.3. Kreditni pogoji
Najvišji znesek kredita, ki zapade po 31. 12. 2021, znaša 1.800.00,00 EUR.
Znesek posojila, v skladu s točko 3.3. Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-193 (v nadaljevanju začasno okvir), ne sme presegati:
3 Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (točka 3.3 in 3.1, sprejet 19. marca 2020 (C(2020) 1863, in njegovih sprememb C(2020) 2215 z dne 3. aprila 2020, C(2020) 3156 z dne 8. maja 2020, C(2020) 4509 z dne 29. junija 2020, C(2020) 7127 z dne 13. oktobra 2020 in C(2021) 346 z dne 1. 2. 2021), so različice, ki so objavljene v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljevanju začasni okvir).
– dvojnega zneska letne mase plač4 kreditojemalca za leto 2019 ali za zadnje razpoložljivo leto, vključno s prispevki za socialno varnost.
4 Letna masa plač je enaka znesku; stroški dela (AOP139) zmanjšani za druge stroške dela (AOP 143); Vir izkaz poslovnega izida.
Pri kreditojemalcih, ustanovljenih 1. 1. 2019 ali kasneje, najvišji znesek kredita ne sme preseči ocenjene letne mase plač v prvih dveh letih delovanja ali
– 25 % prihodkov poslovanja5 kreditojemalca v letu 2019.
5 Prihodke poslovanja sestavljajo čisti prihodki (AOP110) + subvencije, dotacije … (AOP124) + drugi poslovni prihodki (AOP 125); Vir izkaz poslovnega izida.
Znesek dolga do potrošnikov, ki presega znesek kredita, določen v skladu s točko 3.3. začasnega okvira, se odobri v skladu s točko 3.1. začasnega okvira, ob upoštevanju najvišjih dovoljenih pragov, ki ne presegajo najvišje dovoljene kvote na podjetje kot gospodarska enota, pri čemer gre za bruto znesek oziroma znesek pred odbitjem davkov in drugih dajatev (po trenutno veljavnem Začasnem okviru ta kvota znaša 1.800.000,00 EUR).
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 72 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera je letna fiksna za MSP v višini 1,0 %, za veliko podjetje v višini 2,0 %.
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.
Zavarovanje kredita:
– za kredite od vključno 5.000,00 do vključno 25.000,00 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
– za kredite od 25.001,00 EUR do vključno 100.000,00 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa;
– za kredite od 100.001,00 do vključno 1.800.000,00 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo ter nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in bančno garancijo v razmerju 1:1 ali vpis hipoteke na nepremičnino vsaj v razmerju 1:1,26.
6 Izračun zavarovalnega razmerja na podlagi tržne vrednosti nepremičnine izdelane s strani pooblaščenega cenilca nepremičnin, v letu 2020, 2021.
Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.
Zavarovanje mora biti urejeno pred črpanjem kredita.
Stroške sklenitve kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in stroške bančne garancije ter stroške vpisa hipoteke plača kreditojemalec.
Podjetja, katerim je bil že odobren kredit v okviru 1. prijavnega roka javnega razpisa P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19, so upravičena do kredita po tem javnem razpisu, v kolikor s prejetim kreditom še niso poravnali vseh dolgov do potrošnikov.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi zavarovanja z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v 10 dneh od podpisa kreditne pogodbe.
Organizatorju potovanj se kredit odobri za namen vračila plačil potrošnikom za pogodbe o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP, ki so zavrnili vrednotnico izdano do vključno 31. 5. 2020. Organizatorji potovanj izvedejo plačilo v roku pet delovnih dni po prejemu kreditnih sredstev na njihov transakcijski račun.
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja7.
7 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kupcem, v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa paketnega potovanja.
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta znaša največ 1.800.000,00 EUR.
Med upravičene stroške se upošteva:
– znesek dolga organizatorjev potovanj do potrošnikov, za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju8 iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP.
8 »57.a člen Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) definira Pogodbo o paketnem potovanju, ki je po tem zakonu vsaka pogodba o turističnem paketu. Če se turistični paket zagotovi na podlagi ločenih pogodb, se za pogodbo o paketnem potovanju štejejo vse pogodbe, ki zajemajo potovalne storitve, vključene v turistični paket. Povezan potovalni aranžma pomeni vsaj dve različni vrsti potovalnih storitev, kupljeni za namene istega potovanja ali počitnic, ki ne štejejo za turistični paket, zaradi česar so sklenjene ločene pogodbe s posameznimi ponudniki potovalnih storitev, če podjetje: omogoči, da potrošnik ob enkratnem obisku njegove prodajne točke ali stiku z njo izbere in ločeno plača posamezne potovalne storitve, ali – usmerjeno omogoča nakup vsaj ene dodatne potovalne storitve drugega podjetja, če je pogodba s tem drugim podjetjem sklenjena največ 24 ur po potrditvi rezervacije prve potovalne storitve. Določbe tega poglavja se uporabljajo za turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje tudi kadar jih podjetja ponujajo ali prodajajo osebam, ki se po tem zakonu ne štejejo za potrošnika, razen v primerih iz tretje alineje četrtega odstavka tega člena. Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za: – turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot štiriindvajset ur in ne vključujejo prenočevanja, – turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali občasno izvedeni na nepridobitni osnovi samo za zaključene skupine potrošnikov, – turistične pakete in povezane.«
Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7CV 2021 krediti organizatorjem potovanj« je dostopen na ePortalu Sklada z
– vprašalnikom za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe,
– vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo.
(2) Obvezne priloge:
a) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih9;
9 Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brezplačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.
b) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode na podlagi letnega poročila za leto 2020;
c) izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS«;
d) izpolnjen in potrjen Obrazec 2 »Seznam potrošnikov in višina njihovih terjatev do Organizatorjev potovanj«10;
10 Obrazec 2 »Seznam potrošnikov in višine njihovih terjatev do Organizatorjev potovanj« je dosegljiv na spletni strani Sklada pod razpisom P7CV 2021 https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
e) Izkaz poslovnega izida za leto 2020 (račnovodski izkaz, ki je bil s strani podjetja uradno oddan na AJPES z AOP oznakami).
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 2 b), 2 c) in 2 e).
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je 5. 11. 2021.
Kandidirajo lahko le podjetja, ki imajo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP.
Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na e-portal Sklada najkasneje do 14. ure na prijavni rok.
Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na e-portal Sklada najkasneje do 14. ure.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane prepozno, se zavržejo.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Merilo za izbor končnega upravičenca je ustreznost vloge oziroma izpolnjevanje vseh pogojev kandidiranja.
Popolne vloge se preveri z vidika izpolnjevanja pogojev kandidiranja iz točke 4.1. in 4.2. tega razpisa.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje kandidiranja, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo boljšo bonitetno oceno razvidno iz bonitetnega dokazila S.BON-111 za gospodarske družbe, izdelano s strani Ajpes na podlagi letnega poročila za leto 2020.
11 Dokazilo o bonitetni oceni za leto 2020 podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo oceno.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o ne odobritvi vloge.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, vlagateljem posredoval sklep o odobreni, neodobreni ali zavrnjeni vlogi za kredit.
Zoper sklep Sklada (odobritev, neodobritev, zavrnitev vloge) je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi kredita bo Sklad s kreditojemalcem sklenil kreditno pogodbo v obliki, ki je odvisna od višine kredita in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, začasni okvir12
12 Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (točka 3.3 in 3.1) (Verodostojne različice Začasnega okvira, kot je bil sprejet 19. marca 2020 (C(2020) 1863), in njegovih sprememb C(2020) 2215 z dne 3. aprila 2020, C(2020) 3156 z dne 8. maja 2020, C(2020) 4509 z dne 29. junija 2020, C(2020) 7127 z dne 13. oktobra 2020 in C(2021) 564 z dne 28. januarja 2021, so različice, ki so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021 (sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3 dne 22. 12. 2020), s spremembami in dopolnitvami (sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/6 dne 30. 3. 2021, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/9 dne 29. 6. 2021),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20; v nadaljevanju: ZIPRS2122),
– Zakona o interventnih ukrepih za pomoči pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS, št. 203/20, z dne 30. 12. 2020),
»103. člen zakona se nanaša na namensko premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja. V skladu s tem členom se bodo izvajali finančni produkti za zagotavljanje likvidnostnih sredstev MSP in velikim podjetjem – organizatorjem potovanj pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.«
– Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Program finančnih spodbud 2015–2023, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020),
– Sklepa Vlade RS št. 47602-6/2021/3 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov, sprejet 31. 3. 2021,
– Pogodbe št. 1/2021-AM o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, sklenjene med MGRT in Skladom, dne 6. 4. 2021,
– Soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 302-4/2021/24 z dne 8. 4. 2021,
– Mnenja Evropske komisije; State Aid SA.64421 (2021/N) – Slovenia, Brussels, 14. 9. 2021.
Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči, ki jo določa Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (točka 3.3 in 3.1, sprejet 19. marca 2020 (C(2020) 1863, in njegovih sprememb C(2020) 2215 z dne 3. aprila 2020, C(2020) 3156 z dne 8. maja 2020, C(2020) 4509 z dne 29. junija 2020, C(2020) 7127 z dne 13. oktobra 2020 in C(2021) 346 z dne 1. 2. 2021), so različice, ki so objavljene v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljevanju začasni okvir).
Pomoč se odobri na podlagi potrjene sheme državne pomoči po točki 3.3 Začasnega okvira v kombinaciji s točko 3.1. Začasnega okvira (samo v primeru, če znesek posojila, odobrenega v skladu z oddelkom 3.3, ne zadošča za pokritje zahtevanega zneska).
Skupni znesek posojila na upravičenca, v skladu s točko 3.3. začasnega okvira, ne sme presegati:
– dvojnega zneska letne mase plač prejemnika (vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar so uradno zaposleni pri podizvajalcih) za leto 2019 ali za zadnje razpoložljivo leto. Pri podjetjih, ustanovljenih 1. januarja 2019 ali kasneje, najvišji znesek posojila ne sme preseči ocenjene letne mase plač v prvih dveh letih delovanja ali
– 25 % skupnega prometa upravičenca v letu 2019.
Če pa ta znesek ne zadošča za kritje zahtevanega zneska, se lahko posojilo odobri v skladu s točko 3.1 začasnega okvira, ob upoštevanju najvišjih dovoljenih pragov, ki ne presegajo najvišje dovoljene kvote na podjetje kot gospodarska enota, pri čemer gre za bruto znesek oziroma znesek pred odbitjem davkov in drugih dajatev (po trenutno veljavnem Začasnem okviru ta kvota znaša 1.800.000,00 EUR).
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 10 let od datuma prenehanja kredita, za potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok zakonsko podaljšan ali ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku, ne sme presegati 1.800.000,00 EUR.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora samo nadzoruje večino glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja. Organizatorji potovanj morajo potrošnike, zaradi vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz petega odstavka 101.a člena ZIUZEOP, obvestiti o obdelavi njihovih osebnih podatkov za ta namen.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika:
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
15. Merila za izbor
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ustrezne vloge, ocenjevala le pravočasno oddane in popolne vloge.
Izbor upravičencev se izvede na podlagi preveritve ustreznosti vlagatelja in vloge.
Merilo za izbor končnega upravičenca je ustreznost vloge oziroma izpolnjevanje vseh pogojev kandidiranja.
Popolne vloge se preveri z vidika izpolnjevanja pogojev kandidiranja iz tega javnega razpisa;
– točke 4.1. Splošni pogoji kandidiranja in
– točke 4.2. Osnovni pogoji kandidiranja.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost