Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina, stran 9471.

  
Na podlagi četrtega odstavka 217. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina 
1. člen 
Drugi odstavek 1. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 28/18, v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da glasi:
»(2) Program opremljanja (elaborat) vsebuje vse predpisane sestavine.«
2. člen 
V 2. členu Odloka se v drugi alineji beseda »neto« črta in nadomesti z besedo »bruto«.
3. člen 
(1) V 3. členu Odloka se spremeni:
– b) alineja prvega odstavka tako, da glasi: »Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.«
– v c) alineji si beseda »neto« črta in nadomesti z besedo »bruto«
– g) alineja prvega odstavka tako, da glasi: »Zmogljivost objekta je bruto tlorisna površina stavbe, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.«
– i) alineja prvega odstavka tako, da se glasi: »Površina zemljišča pod stavbo je površina, določena v skladu s predpisi, ki določajo evidentiranje nepremičnin.«
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: »Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v Zakonu o urejanju prostora, Gradbenem zakonu in Zakonu o evidentiranju nepremičnin in podzakonskih predpisih.«
4. člen 
V 4. členu Odloka se v drugi alineji beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.
5. člen 
Tretji odstavek 6. člena Odloka se spremeni tako, da glasi:
»(3) V primerih odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru legalizacije objekta in priključevanju na obstoječo komunalno opremo, ki ni izboljšanje komunalne opremljenosti, se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in faktorja površine (Fp), ki znaša ena in pol (1,5).«
6. člen 
(1) V naslovu 7. člena Odloka se beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.
(2) V prvem odstavku 7. člena Odloka se:
– beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«,
– pred besedo »tlorisnih« doda beseda »bruto«,
– za številom »9836« doda besedilo »oziroma s smiselno uporaba standarda SIST ISO 9836«.
(3) V drugem odstavku 7. člena Odloka se beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.
(4) V 7. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki glasita:
»(3) Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe oziroma njen ekvivalent površine gradbeno-inženirskega objekta oziroma njen ekvivalent površine drugega gradbenega posega se določi kot njena neto tlorisna površina oziroma njen ekvivalent, pridobljena iz uradnih evidenc, ki se pomnoži s faktorjem 1,2.
(4) Če zavezanec izkaže, da je bruto tlorisna površina stavbe oziroma njen ekvivalent v primeru gradbeno-inženirskega objekta oziroma drugega gradbenega posega manjša od površine, pridobljene na podlagi tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.«
7. člen 
(1) Naslov 8. člena se spremeni tako, da glasi: »(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta)«.
(2) V 8. členu se za besedo »deležem« doda beseda »gradbene«, črta se besedilo »neto tlorisne« in oznaka Dp nadomesti z oznako Dpo ter oznaka Dt nadomesti z oznako Dto.
8. člen 
(1) Naslov 10. člena se spremeni tako, da glasi: »(faktor namembnosti objekta)«.
(2) Besedilo 10. člena Odloka se spremeni tako, glasi:
»(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe za:
Vrsta objekta
Fn
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe
111
– enostanovanjske stavbe
0,70
1110
Večstanovanjske stavbe
112
– dvostanovanjske stavbe
0,70
1121
– tri- in večstanovanjske stavbe
1,3
1122
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
113
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
1,00
1130
Gostinske stavbe
121
– hotelske in podobne gostinske stavbe
1,10
1211
– gostilne, restavracije in točilnice
1,10
1211
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,10
1212
Poslovne in upravne stavbe
122
– stavbe javne uprave
1,00
1220
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1,00
1220
– druge poslovne stavbe
1,00
1220
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
123
– trgovske stavbe
1,30
1230
– sejemske dvorane, razstavišča
1,30
1230
– bencinski servisi
1,30
1230
– stavbe za storitvene dejavnosti
1,30
1230
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
124
– postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,00
1241
– garažne stavbe
0,70
1242
Industrijske stavbe in skladišča
125
– industrijske stavbe
0,70
1251
– rezervoarji, silosi in skladišča
0,70
1252
Stavbe splošnega družbenega pomena
126
– stavbe za kulturo in razvedrilo
0,70
1261
– muzeji in knjižnice
0,70
1262
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,70
1263
– stavbe za zdravstveno oskrbo
0,70
1264
– stavbe za šport
0,70
1265
Druge nestanovanjske stavbe
127
– Nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za rastlinsko pridelavo, stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo pridelka, druge nestanovanjske kmetijske stavbe)
0,70
1271
– obredne stavbe (stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe)
0,70
1272
– Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene
0,70
1273
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,70
1274
Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti objekta
(2) Faktor namembnosti objekta se določi glede na pretežni namen uporabe objekta.«
9. člen 
Za 10. členom Odloka se doda nov 10.a člen, ki glasi:
»10.a člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– vodovodno omrežje 95,00 %,
– kanalizacijsko omrežje 28,50 %,
– cestno omrežje – 1. območje 100,00 %,
– cestno omrežje – 2. območje 61,50 %,
– ravnanje z odpadki 100 %.«
10. člen 
V 11. členu Odloka se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme spremeni stolpec Obračunski stroški (v EUR) tako, da glasi:
»
Obračunski stroški 
(v EUR)
17.999.541,70
1.592.224,32
15.577.941,00
10.132.393,14
350.000,00
« 
11. člen 
(1) Naslov 12. člena se spremeni tako, da glasi: »(stroški opremljanja na enoto gradbene parcele in enoto bruto tlorisne površine objekta)«.
(2) V prvem odstavku 12. člena se za besedo »m2« doda beseda »gradbene«, beseda »neto« se nadomesti z besedo »bruto«.
(3) Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
»Preglednica 3: Določitev Cpo in Cto za posamezno vrsto komunalne opreme
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Cpo 
(v EUR/m2)
Cto 
(v EUR/m2)
1. Vodovodno omrežje
VOD
6,02
16,45
2. Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava
KAN
2,09
5,04
3a. Ceste – območje 1
CE1
13,42
33,49
3b. Ceste – območje 2
CE2
4,82
13,70
4. Ravnanje z odpadki
ODP
0,11
0,29
« 
12. člen 
(1) Spremeni se prvi odstavek 13. člena tako, da se formula »KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt« nadomesti s formulo
»KPobstoječa (i) = ((AGP Cpo(i)Dpo) + (ASTAVBA Cto(i) DtoFn))
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)«
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte obračuna na naslednji način:
KPobstoječa (i) = AGIO Cto(i) Dto Fn
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)«
(3) Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da glasi:
»Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.«
13. člen 
V prvem odstavku 14. člena Odloka se za besedo »m2« doda beseda »gradbene«, beseda »neto« se nadomesti z besedo »bruto«, v prvem in drugem odstavku istega člena se oznaka »Cp« nadomesti z oznako »Cpo« ter oznaka »Ct« nadomesti z oznako »Cto«.
14. člen 
(1) V 16. členu Odloka se doda nov peti odstavek, ki glasi:
»(5) Ne glede na določila tretjega in četrtega odstavka tega člena, zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ne more uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega objekta.«
(2) Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
15. člen 
V drugem odstavku 18. člena Odloka se število »30« nadomesti s številom »15«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na občino pred pričetkom veljavnosti predmetnega odloka in bodo popolne, bodo obravnavane na podlagi predpisov veljavnih na dan prejema popolne vloge.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2021-1
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja 
Občine Hrpelje- Kozina 
Saša Likavec Svetelšek

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti