Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 9528.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 30. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
1. člen 
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 5. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 99/15 in 123/20), in sicer tako, da se besedilo glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.«
2. člen 
Dopolni se 8. člen pravilnika in sicer tako, da se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primerih, ko istočasno potekajo seje različnih delovnih teles občinskega sveta hkrati, kar pomeni, da so časovno in lokacijsko združene na enem zasedanju, se članu, ki se seje udeleži (z najmanj 50 % časovno prisotnostjo) in ki je hkrati član dveh ali več delovnih teles občinskega sveta, izplača sejnina za vsako posamično delovno telo, katerega član je.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-17/2021
Pivka, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost