Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

Ob-3123/21, Stran 2172
Javni razpis 
P7-4 2021 COVID mikrokrediti
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.
Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
– brez stroškov odobravanja in vodenja, 
– nižjih zavarovalnih zahtevah. 
3. Viri financiranja
Finančni instrument »COVID mikrokrediti« se financira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020/COVID-19, ki jih, v vlogi upravljalca skladov, upravlja SID Banka in
b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.000.000,00 EUR, in sicer v celoti za programsko območje Kohezijske regije Vzhodne Slovenije.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja;
b) je ustanovljen in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1;
1 Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB3 z nadaljnjimi spremembami
c) na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19;
d) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas2. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del;
2 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.
e) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);
f) predložiti mora popolno vlogo za financiranje in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
g) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev;
h) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
i) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;
j) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno3;
3 Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.
k) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;
l) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
m) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
n) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
o) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
p) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Za opredelitev velikosti v mikro, malo ali srednje veliko podjetije se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05: Pridobivanje premoga,
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki,
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L: Poslovanje z nepremičninami,
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
– R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«;
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;
d) letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje;
e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 2003/87/ES4.
4 UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih /poslovnih modelov v vlogi,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti5,
5 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.
d) imeti predvideno poslovanje z dobičkom, in sicer:
– v obdobju od leta 2021 do 2024;
e) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok, in sicer:
– v obdobju od leta 2021 do 2024.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera je 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.
Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja6.
6 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev (sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oziroma za s.p.-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7-4 2021 COVID Mikrokrediti« (dostopen na ePortalu Sklada) z:
– vprašalnikom za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe;
– vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo.
(2) Obvezne priloge:
a) računovodski izkazi za leto 2020 v originalni obliki, ki so bili uradno oddani na AJPES;
b) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih;7
7 Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brezplačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.
c) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2020;
d) izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS«;
e) dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni COVID-19 na poslovanje podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad (npr. padec čistih prihodkov od prodaje; odpovedana naročila kupcev; zamude, izpadi ali prekinitve dobav s strani dobaviteljev; padec obsega proizvodnje ali opravljanja storitev zaradi zmanjšane prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu; zaprtje proizvodnih ali poslovno-prodajnih obratov; da opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se prodaja storitve oziroma blaga zaradi virusa začasno prepove).
(3) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPES.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 2 e) in 3).
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 18. 10. 2021 do 14. ure, 19. 10. 2021 do 14. ure, 20. 10. 2021 do 14. ure in 21. 10. 2021 do 14. ure.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati.
Javni razpis bo odprt do 21. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 21. 10. 2021, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniškega sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 14. uri na zadnji dan prijavnega roka 21. 10. 2021 ali po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES),
(3) Lastna udeležba pri nakupu opreme,
(4) Finančni kazalniki:
a) Kapital/obveznosti do virov sredstev,
b) Mikrokredit/čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL)/mikrokredit,
d) Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja – EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim redom; kredit/čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni limit (PKL)/kredit in finančne obveznosti/EBITDA.
V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlagateljev pridobi enako število točk, bodo imele prednost vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortal www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, državna pomoč
13.1 Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021 (sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3 dne 22. 12. 2020), s spremembami in dopolnitvami (sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/6 dne 30. 3. 2021, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/9 dne 29. 6. 2021),
– Finančni sporazum za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19« za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20 (z dne 8. 10. 2020),
– Dodatek št. 1 k Finančnemu sporazumu za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19« za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20 (z dne 26. 2. 2021),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1).
13.2 Državna pomoč
Mikrokrediti imajo status državne pomoči na podlagi:
Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (3.1, sprejet 19. marca 2020 (C(2020) 1863, in njegovih sprememb C(2020) 2215 z dne 3. aprila 2020, C(2020) 3156 z dne 8. maja 2020, C(2020) 4509 z dne 29. junija 2020, C(2020) 7127 z dne 13. oktobra 2020 in C(2021) 346 z dne 1. 2. 2021, so različice, ki so objavljene v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljevanju začasni okvir).
Šteje se, da je državna pomoč dodeljena z dnem odobritve kredita.
Državna pomoč ne sme biti podeljena kreditojemalcu, ki je na dan 31. 12. 2019 kot enotno podjetje izpolnjeval pogoje za njegovo opredelitev kot podjetje v težavah skladno z 18. točko drugega člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
Višina podeljene državne pomoči je enaka višini glavnice kredita.
Višina državne pomoči, dodeljena enotnemu podjetju s strani vseh dajalcev državne pomoči, ne sme preseči 1.800.000 evrov.
Če je kredit namenjen istim upravičenim stroškom, ki se deloma krijejo že s pomočjo na podlagi uredb o skupinskih izjemah ali na podlagi uredb o pomoči de minimis, kredit, povečan za višino teh pomoči, ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, kot je določen v relevantni uredbi o skupinskih izjemah.
14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika:
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost