Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3183. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, stran 9428.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 83/18 – ZIPRS1819-A, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in na podlagi 18. točke tretjega odstavka 10. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/12, 99/13 in 78/18) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
1. člen 
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 77/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev) se v 5. členu v prvem odstavku pred prvim stavkom doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. novembra za vse javne uslužbence.«.
2. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »15 dni po roku iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »30. novembra«.
3. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 77/08), se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih 5., 7. in 8. člena Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev.
(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-3/2008-2
Ljubljana, dne 13. oktobra 2021
Samo Červek 
predsednik Državne revizijske komisije 

AAA Zlata odličnost