Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3201. Pravilnik o subvencioniranju obnov suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina, stran 9474.

  
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju obnov suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za subvencioniranje obnov kraških in brkinskih suhih zidov (v nadaljevanju: suhi zid) v Občini Hrpelje - Kozina in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
II. VSEBINSKA DOLOČILA 
2. člen 
(namen) 
Občina Hrpelje - Kozina z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku, spodbuja ohranjanje avtentične kulturne krajine na območju Občine Hrpelje - Kozina, katere pomemben element so suhi zidovi.
3. člen
(finančna sredstva) 
Sredstva za subvencioniranje obnov suhih zidov se zagotovijo v proračunu Občine Hrpelje - Kozina.
4. člen 
(območje) 
Ukrepi, opredeljeni v tem pravilniku, se izvajajo na območju Občine Hrpelje - Kozina s poudarkom na tistih območjih, od koder je večja vidnost suhih zidov iz javnih površin ter na območjih suhih zidov ob javnih, turističnih, učnih in drugih poteh, ki so namenjene širši javnosti.
V javnem razpisu se lahko za posamezno leto omeji območje dodeljevanja subvencij za obnove suhih zidov glede na strategijo Občine Hrpelje - Kozina in razpoložljiva proračunska sredstva.
5. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki s soglasjem ostalih solastnikov ali najemniki s soglasjem lastnika ali upravljavci s soglasjem lastnika zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid, ki je predmet obnove.
Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina.
6. člen 
(predmet subvencioniranja) 
Predmet subvencioniranja po tem pravilniku so obnove suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina, ki so skladni z naslednjo tipologijo:
1. Prostostoječi zidovi
1.1. Enojni zid
1.2. Dvojni zidovi
1.2.1. Vrtni zidovi
1.2.2. Ogradni zidovi
1.2.3. Pašniški zidovi
1.2.4. Vinogradniški zidovi
1.2.5. Zaščitni zidovi
1.2.6. Grobljasti zidovi
1.2.7. Kolovozni zidovi
1.2.8. Dovozni zidovi
1.2.9. Robni zidovi
2. Druge vrste suhozidnih gradenj – podporni zidovi
Podrobnejša opredelitev tipologije in standardov subvencioniranih suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina je priloga vsakokrat objavljenega javnega razpisa.
Upravičeni stroški po tem pravilniku so:
– stroški za izvedbo obnove suhega zidu, pri čemer mora upravičenec upoštevati standarde kvalitetne suhozidne gradnje navedene v prilogi iz prejšnjega odstavka tega člena in h katerim ga bo pri opravljanju nadzora obnove usmerjal izvedenec suhozidne gradnje ali imetnik nacionalne poklicne kvalifikacije suhozidar/suhozidarka, ki je član komisije iz 11. člena tega pravilnika (stroški del),
– stroški za nakup avtohtonega kraškega ali brkinskega kamna, namenjenega za obnovo suhega zidu, pri čemer mora upravičenec upoštevati strokovne podlage iz priloge navedene v prejšnjem odstavku tega člena.
Višina subvencije ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
III. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV 
7. člen 
(način dodelitve sredstev) 
Proračunska sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
8. člen
(izvedba javnega razpisa) 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje vlog,
4. odpiranje, strokovno ocenjevanje in preverjanje prispelih vlog ter vodenje zapisnika skladno s pravilnikom, ki določa postopke za izvrševanje proračuna,
5. priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga razdelitve razpisanih sredstev in predložitev le-tega, skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave,
6. obveščanje upravičencev o izbiri z izdajo sklepov o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev,
7. reševanje morebitnih pritožb upravičencev,
8. sklepanje pogodb.
9. člen 
(vsebina razpisa) 
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca (naziv in sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– višino razpoložljivih sredstev, delež posamezne subvencije in najvišji znesek posamezne subvencije ter priznane stroške obnove,
– merila in kriterije ter način dodeljevanja sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
10. člen 
(pogoji in merila) 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi ustreznih dovoljenj in soglasij ter navedbe načrtovane količine (v m²) obnovljenega suhega zidu in/ali na podlagi ponudbenega predračuna v primeru iz druge alineje drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
V javnem razpisu se lahko kot prednostno merilo določi:
– nevarnost rušenja suhega zidu,
– pomen in lokacija suhega zidu (npr. urbana in naselbinska območja),
– dostopnost in izpostavljenost suhega zidu,
– tipologija suhega zidu, ki je predmet prijave,
– standardi kvalitetne suhozidne gradnje,
– druga merila, ki se določijo v vsakokratnem javnem razpisu.
Pogoje in merila se natančneje opredeli v javnem razpisu.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
11. člen 
(vodenje postopka) 
Postopek javnega razpisa za dodeljevanje sredstev vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik komisije in najmanj dva člana, od katerih mora biti vsaj eden izvedenec suhozidne gradnje ali imetnik nacionalne poklicne kvalifikacije suhozidar/suhozidarka. Izvedenec suhozidne gradnje je v ta naziv imenovan s potrdilom o usposobljenosti, izdanim s strani Partnerstva za ohranitev in popularizacijo suhozidne gradnje.
Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih vsebin, ki bodo predmet letnega sofinanciranja,
– določitev deleža in najvišjega zneska posamezne subvencije,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– priprava meril za ocenitev vlog,
– odpiranje in pregledovanje vlog,
– ugotovitev popolnosti vlog,
– preverjanje upravičenosti in strokovna ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga razdelitve razpisanih sredstev,
– nadzor nad izvedbo subvencioniranih obnov suhih zidov.
Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo.
12. člen 
(oddaja vlog) 
Vloga za dodelitev sredstev mora biti oddana do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, označenem z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
13. člen 
(odpiranje vlog) 
Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. Odpiranje se izvede v roku, predvidenem v javnem razpisu. Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju se vodi zapisnik.
14. člen 
(pregled, preverjanje in ocenjevanje vlog) 
Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in morebitna preverjanja na terenu ter vloge oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
Po ocenitvi vlog pripravi strokovna komisija predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
15. člen 
(dodelitev sredstev) 
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev predloži strokovna komisija skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave, ki izda sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev. Zoper sklep o dodelitvi ali nedodelitvi je dopustna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan.
Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska uprava upravičencu. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove in ne sklene pogodbe o subvencioniranju iz 16. člena tega pravilnika, se šteje, da je od vloge odstopil.
Za vsa postopkovna vprašanja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
16. člen 
(pogodba o subvencioniranju) 
Župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo.
V pogodbi se opredeli pogodbene stranke, namen za katerega so bila upravičencu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za izplačilo sredstev, navede pravice in obveznosti pogodbenih strank, način nadzora nad namensko porabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila pomembna za izvedbo subvencioniranja.
17. člen 
(način izplačila subvencij) 
Sredstva se izplačajo na podlagi določil pogodbe po izvedenih delih in po predloženih dokazilih, navedenih v javnem razpisu.
Rok, v katerem je možno črpati sredstva, se določi v javnem razpisu in je sestavni del pogodbe.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
18. člen 
(namenska raba sredstev) 
Sredstva dodeljena na podlagi tega pravilnika so namenska in se lahko porabijo samo za namene določene s tem pravilnikom, javnim razpisom in pogodbo.
19. člen 
(nadzor nad porabo) 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava.
Namensko porabo sredstev se lahko preverja kadarkoli.
20. člen 
(vračilo sredstev) 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti namensko porabljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil določila pogodbe, ali v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev, je Občina Hrpelje - Kozina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora vrniti sredstva s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje, in sicer v 8 dneh od prejema poziva za vračilo.
VI. KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2021-3
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek

AAA Zlata odličnost