Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3249. Uredba o koncesijah za rabo vode za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače, stran 9584.

  
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 136. člena in 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) ter drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o koncesijah za rabo vode za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače 
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE 
1. člen 
(območje, predmet in obseg koncesije) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesije za rabo vode za odvzem naplavin (v nadaljnjem besedilu: koncesija) na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače na naslednjih lokacijah:
1. Soča pri Žvikarju, koordinati gorvodna meja Y: 385386, X: 132068, koordinati dolvodna meja Y: 384228, X: 131763,
2. Soča pod Idrskim, koordinati gorvodna meja Y: 392868, X: 121678, koordinati dolvodna meja Y: 393478, X: 120468,
3. Soča Kamno, koordinati gorvodna meja Y: 395377, X: 119586, koordinati dolvodna meja Y: 396128, X: 119323,
4. Soča pod Volarji, koordinati gorvodna meja Y: 397699, X: 119391, koordinati dolvodna meja Y: 398401, X: 119182,
5. lovilna jama na Soči, koordinati gorvodna meja Y: 399185, X: 118372, koordinati dolvodna meja Y: 400914, X: 116742,
6. lovilna jama na Tolminki, koordinati gorvodna meja Y: 402556, X: 116586, koordinati dolvodna meja Y: 402670, X: 116052,
7. lovilna jama na Bači, koordinati gorvodna meja Y: 405195, X: 113239, koordinati dolvodna meja Y: 404793, X: 112469,
8. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 484629, X: 106236, koordinati dolvodna meja Y: 486444, X: 104586,
9. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 486944, X: 102161, koordinati dolvodna meja Y: 498535, X: 108101,
10. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 478144, X: 104916, koordinati dolvodna meja Y: 484059, X: 107101,
11. reka Sava – prodni zadrževalnik Majdičev Log, koordinati gorvodna meja Y: 449882, X: 123018, koordinati dolvodna meja Y: 449843, X: 122690,
12. reka Sava Dolinka – prodišče nad Mojstrano, koordinati gorvodna meja Y: 416111,32, X: 148415,24, koordinati dolvodna meja Y: 417924,36, X: 147718,17,
13. reka Sava Dolinka – prodišče pod Martuljkom, koordinati gorvodna meja Y: 410987,18, X: 149793,32, koordinati dolvodna meja Y: 411863,2, X: 149339,3,
14. reka Sava Dolinka – prodna pregrada Mlinca, koordinati gorvodna meja Y: 420453,47, X: 149399,19), koordinati dolvodna meja Y: 420444,47, X: 149288,18,
15. reka Sava Dolinka – prodna pregrada Planica, koordinati gorvodna meja Y: 401885,88, X: 149055,48, koordinati dolvodna meja Y: 401883,88, X: 149186,49, in
16. reka Sava Dolinka – prodni zadrževalnik Hrušica, koordinati gorvodna meja Y: 424477,5, X: 145533,95, koordinati dolvodna meja Y: 425317,52, X: 145143,93.
(2) Odseki rek iz prejšnjega odstavka so določeni s koordinatami gorvodne meje in dolvodne meje odseka, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija).
(3) Koncesija se podeli za rabo vode za odvzem naplavin s klasifikacijsko številko 14.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna prostornina (količina) odvzetih naplavin na posamezni lokaciji, se določi v programu odvzema in gospodarskega izkoriščanja naplavin posamezne reke v posameznem letu na posamezni reki (v nadaljnjem besedilu: program odvzema naplavin).
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
2. člen 
(začetek in trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za tri leta.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Skupna količina v koledarskem letu odvzetih naplavin na posameznem odseku ne sme presegati količin, ki so določene v programu odvzema naplavin.
3. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 
Koncesija se podeli pravni ali fizični osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti pridobivanja gramoza in peska in dajanja le-teh na trg in ni koncesionar za izvajanje gospodarskih javnih služb urejanja voda v Republiki Sloveniji ali z njim povezana gospodarska družba,
2. ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami,
3. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
4. ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe in
5. ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.
4. člen 
(pogoji za izvajanje koncesije) 
(1) Naplavine je dovoljeno odvzemati izključno v skladu s programom odvzema naplavin, in sicer takrat, ko:
– je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti vodotoka,
– obstaja možnost dvigovanja gladine vode in dna zaradi odlaganja naplavin,
– je treba zagotoviti stalno pretočno sposobnost vodotoka,
– odlaganje naplavin ogroža vodnogospodarske objekte in naprave,
– je ogrožen ali bistveno zmanjšan dotok vode v podzemne vode,
– se zaradi odlaganja naplavin spremeni stabilnost vodotoka oziroma povzroči globinska ali bočna erozija, poškodba brežin in povečana poplavna ogroženost.
(2) Koncesionar odvzema naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa program odvzema naplavin, ki ga do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto pripravi ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, ki bistveno ne spreminjata naravnih procesov, ne rušita naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter ne pospešujeta škodljivega delovanja voda.
(4) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora odvzemati naplavine in izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo vode.
(5) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje okoljevarstvene pogoje in pogoje načina odvzema naplavin:
1. izvajati ukrepe, da se zaradi odvzema naplavin ne spremeni vodni režim in se ne zmanjša varnost pred škodljivim delovanjem voda,
2. izvajati ukrepe, da se z odvzemom naplavin ne ogrožajo vodni objekti,
3. izvajati ukrepe, da se z odvzemom naplavin ne ogroža stabilnost brežin in s tem povzroča globinska ali bočna erozija, nastanek jam in zajed,
4. izvajati ukrepe za preprečevanje poslabšanja stanja in kakovosti voda,
5. izvajati ukrepe za zagotovitev najmanjšega možnega vpliva na vodne in obvodne organizme (npr. drstenje, po potrebi izvesti odlov vodnih organizmov),
6. izvajati ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ter ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst,
7. odstranjevati plavine in druge odpadke z območja koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
8. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja,
9. zagotoviti separacijo odvzetih naplavin zunaj območja struge reke na območju, določenem v programu,
10. upoštevati prepoved gnojenja oziroma uporabe sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 5 m od meje brega,
11. zagotoviti vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter objektov vodne infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
12. zagotoviti zmanjšanje hrupa zaradi delovanja mehanizacije v vodnem ekosistemu,
13. zagotoviti tehnično brezhibno mehanizacijo za odvzem naplavin,
14. odvzete naplavine se ne smejo vnašati na druga vodna zemljišča vsaj 30 dni od odvzema naplavin,
15. pred izvajanjem koncesije predhodno očistiti gradbeno mehanizacijo, da se v največji možni meri prepreči vnos tujerodnih organizmov.
(6) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje pogoje varstvenega režima:
1. odvzem naplavin se izvaja tako, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode,
2. mulj se ne sme odlagati v obrežnem in priobalnem pasu,
3. na območju koncesije je prepovedano odlagati gradbeni material,
4. poseganje v brežine in priobalni pas je prepovedano,
5. prepovedano je posegati ali vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem,
6. odvzem naplavin se izvaja v sodelovanju s pristojno ribiško družino.
(7) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje druge pogoje:
1. skrbeti za varstvo objektov in naprav za odvzem naplavin ter za njihovo redno vzdrževanje,
2. skrbeti za objekte vodne infrastrukture na območju koncesije in njihovo vzdrževanje,
3. vzpostaviti stalni nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam koncesionarja,
4. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa površinskih voda na objektih, ki jih upravlja,
5. zagotoviti koncedentu brezplačni dostop do podatkov o dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o površinski vodi,
6. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA 
5. člen 
(pravice koncesionarja) 
Koncesionar ima pravico, da frakcije peska, ki jih pripravlja iz odvzetih naplavin, uporabi sam zaradi izvajanja lastne dejavnosti ali jih daje v promet.
6. člen 
(vodenje računovodstva) 
Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije in evidenco odvzetih količin naplavin.
7. člen 
(poslovnik) 
Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.
8. člen 
(monitoring) 
(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki zajema monitoring kontrolnih profilov ter nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin ter monitoring invazivnih in tujerodnih rastlinskih vrst v skladu z zahtevami iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za čas trajanja koncesije pripravi koncesionar, potrdi pa ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa).
(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, in v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje.
(4) Koncesionar program monitoringa predloži ministrstvu v potrditev najpozneje v treh mesecih od začetka izvajanja koncesije. Ministrstvo potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če ministrstvo ugotovi, da program monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in Prilogo te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil ministrstvu poslati popravljen program monitoringa.
(5) Koncesionar mora najpozneje do 28. februarja tekočega leta poslati ministrstvu poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s Prilogo te uredbe.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero se nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, ter
– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov monitoringa.
9. člen 
(hramba dokumentacije) 
Koncesionar hrani dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa iz prejšnjega člena, in dokumentacijo v zvezi s plačili za koncesijo najmanj pet let po prenehanju koncesije.
10. člen 
(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije) 
(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede predpisane ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja vode, in koncesijsko pogodbo.
(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo v koncesijski pogodbi.
IV. PODELITEV KONCESIJE 
11. člen 
(postopek podelitve koncesije) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena najmanj ena veljavna prijava.
(5) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
(6) Predlog o izbiri koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije.
(7) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Člane strokovne komisije imenuje minister, pristojen za vode.
(8) Člani strokovne komisije ne smejo biti s prijaviteljem ali zaposlenim pri prijavitelju v poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski ali partnerski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska ali partnerska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali nesklenjeni partnerski zvezi. V strokovno komisijo tudi ne sme biti imenovana oseba, ki je bila zaposlena pri prijavitelju ali je kako drugače delala za prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še niso pretekla tri leta.
(9) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če član strokovne komisije naknadno izve za izločitveni razlog iz prejšnjega odstavka, mora takoj predlagati svojo izločitev. Izločenega člana strokovne komisije zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka nadomesti nadomestni član strokovne komisije, ki ga imenuje minister, pristojen za vode.
(10) Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno prek ministrstva.
12. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Javni razpis vsebuje:
1. podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet in predvideni obseg koncesije,
4. pogoje za pridobitev koncesije,
5. podatke, ki jih mora vsebovati prijava na javni razpis, in dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na javni razpis,
6. začetek in trajanje koncesije,
7. način dostopa do razpisne dokumentacije,
8. čas in kraj oddaje prijav na javni razpis,
9. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav na javni razpis,
10. prednostna merila za izbor koncesionarja,
11. postopek za izbor koncesionarja,
12. rok za izbor koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
14. podatke o odgovorni osebi za dajanje informacij med javnim razpisom.
13. člen 
(prednostna merila za izbor koncesionarja) 
Prednostni merili, ki se upoštevata pri izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa, sta:
1. ponujena višina plačila, ki ne sme biti nižja od referenčne višine plačila, določene v javnem razpisu;
2. bolj ekološka strojna oprema in boljša tehnična opremljenost za predelavo frakcij ter krajše transportne razdalje med lokacijo odvzema in obratom za pripravo in predelavo frakcij.
14. člen 
(odločba o izboru koncesionarja) 
(1) O izboru koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja se odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
V. KONCESIJSKA POGODBA 
15. člen 
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
(3) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
VI. PLAČILO ZA KONCESIJO 
16. člen 
(opredelitev plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako leto rabe vode.
(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z dnem začetka izvajanja koncesije.
(3) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
17. člen 
(višina plačila za koncesijo) 
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi letne količine odvzema naplavin, določene v programu odvzema naplavin, in v javnem razpisu ponujene izhodiščne višine plačila za koncesijo.
(2) Za količine odvzetih naplavin, ki jih koncesionar brezplačno, po programu odvzema naplavin odstopi za potrebe javne službe, koncesionar ne plačuje plačila za koncesijo in vodnega povračila.
(3) Način obračunavanja in plačevanja plačila za koncesijo se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
18. člen 
(način plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zneska, izračunanega v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
VII. NADZOR 
19. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
(2) Strokovni nadzor nad izvajanjem programa odvzema naplavin in načina odvzema naplavin izvaja ministrstvo.
VIII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(prvo plačilo za koncesijo) 
(1) Ne glede na 18. člen te uredbe zapade prvo plačilo za koncesijo v plačilo zadnji plačilni dan v decembru v letu začetka izvajanja koncesije.
(2) Prvo plačilo iz prejšnjega odstavka koncesionar plača v enkratnem znesku.
21. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče (Uradni list RS, št. 99/01, 41/04 – ZVO-1, 102/10 in197/20),
– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači (Uradni list RS, št. 67/03, 41/04 – ZVO-1, 102/10 in197/20),
– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 74/04, 102/10 in197/20),
– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče (Uradni list RS, št. 83/04 in 102/10),
– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin v strugi reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 67/03 in 41/04 – ZVO-1) in
– Uredba o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici (Uradni list RS, št. 83/04 in 68/16).
(2) Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2021.
22. člen 
(začetek uporabe) 
Ta uredba se začne uporabljati 1. januarja 2022, razen določb IV. poglavja te uredbe, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-38/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2550-0019
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost