Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3196. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021, stran 9465.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 29. redni seji dne 7. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 123/21) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2021
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.255.525
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.432.156
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.699.583
700 Davki na dohodek in dobiček
4.203.410
703 Davki na premoženje
341.494
704 Domači davki na blago in storitve
154.679
71
NEDAVČNI PRIHODKI
732.573
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
196.951
711 Takse in pristojbine
6.500
712 Denarne kazni 
5.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.154
714 Drugi nedavčni prihodki
511.768
72
KAPITALSKI PRIHODKI
232.116
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
177.756
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
54.360
73
PREJETE DONACIJE
685
730 Prejete donacije iz domačih virov
685
74
TRANSFERNI PRIHODKI
590.568
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
510.948
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
79.620
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
6.847.130
40
TEKOČI ODHODKI 
2.289.957
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
381.987
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.634
402 Izdatki za blago in storitve
1.654.286
403 Plačila domačih obresti
7.034
409 Rezerve
186.016
41
TEKOČI TRANSFERI
1.967.331
410 Subvencije
138.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.119.395
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
200.309
413 Drugi tekoči domači transferi
509.127
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.329.425
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.329.425
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
260.417
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
173.160
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
87.257
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–591.605
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
120.324
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
120.324
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–711.929
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
–120.324
XI. NETO FINANCIRANJE
591.605
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
711.929
«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2020-5
Cerkno, dne 7. oktobra 2021
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti