Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3171. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, stran 9412.

  
Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo način izvedbe mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 ter poročanje in posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov izvedbe mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test PCR).
2. člen 
(1) Pacienta na test PCR napoti izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog, kadar je medicinsko indiciran.
(2) Odvzem brisa pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) lahko izvede le zdravnik ali drug zdravstveni delavec, ki je za to ustrezno usposobljen.
(3) Če izvajalec ne more zagotoviti odvzema brisa znotraj 24 ur od napotitve iz prvega odstavka tega člena, pacienta napoti k drugemu izvajalcu, ki ima proste zmogljivosti, vendar se morata oba izvajalca o tem in o načinu medsebojnega obveščanja glede napotitve predhodno dogovoriti.
3. člen 
(1) Izvajalec mora javnemu zavodu iz prvega ali drugega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) ob naročilu testa PCR v elektronski ali pisni obliki zagotoviti točne in celovite podatke, ki omogočajo vnos diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP), obveščanje pacienta o rezultatih testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov prek SMS, izvedbo epidemiološke ankete in izpis Digitalnega COVID potrdila EU (v nadaljnjem besedilu: potrdilo EU DC).
(2) Javni zavod mora ne glede na to, ali mu izvajalec podatke iz prejšnjega odstavka posreduje v elektronski ali pisni obliki, vse posredovane podatke evidentirati v svojem informacijskem sistemu tako, da je ob avtorizaciji izvida testa PCR zagotovljeno avtomatsko posredovanje diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v CRPP, obveščanje pacienta o rezultatu testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov prek SMS, izvedba epidemiološke ankete in nadzor nad številom posredovanih rezultatov testov PCR po izvajalcu in izpis potrdila EU DC.
(3) Javni zavod poroča v CRPP v skladu s tehničnimi navodili, ki jih določi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), pri tem pa upošteva določbe zakona, ki ureja obdelavo podatkov v zbirkah s področja zdravstvenega varstva.
(4) Izvajalec in javni zavod se dogovorita o načinu obveščanja izvajalca o rezultatih testa PCR.
(5) Izvajalec zagotavlja obveščanje pacientov o rezultatu testa PCR v najkrajšem času. Če za obveščanje pacientov uporablja storitve nacionalnega sistema za obveščanje pacientov o rezultatih testa prek SMS v upravljanju NIJZ, mora zagotoviti sprotno spremljanje podatkov o neuspelih obveščanjih, ki jih zagotavlja NIJZ, in v teh primerih paciente obvestiti o rezultatu testa PCR na drug način.
(6) NIJZ do petega dne v mesecu za pretekli mesec pripravi poročilo o številu posredovanih rezultatov testov PCR v CRPP po izvajalcih in jih v obliki, ki jo dogovori z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), posreduje ZZZS in ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
4. člen 
(1) Potrdilo EU DC o testu PCR v pisni obliki izvajalec zagotovi najpozneje v treh urah po avtorizaciji izvida testa PCR. Izvajalec vsakemu pacientu brezplačno zagotovi izpis in prevzem potrdila EU DC v papirni obliki v okviru delovnega časa izvajalca.
(2) Izvajalec pacientu s pozitivnim izvidom testa PCR potrdilo EU DC o prebolelosti pošlje brezplačno po pošti najpozneje v desetih dneh po avtorizaciji izvida testa PCR.
(3) Izpis potrdil EU DC iz tega člena se lahko na željo pacienta opusti.
5. člen 
(1) Javni zavodi zahtevek za plačilo stroškov izvedbe testa PCR posredujejo izvajalcu, ki je test PCR naročil, največ do višine, ki jo s sklepom določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Javni zavod in izvajalec se dogovorita o načinu izstavljanja zahtevkov iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(1) Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov odvzema brisov, največ do višine, ki jo s sklepom določi minister, in izvedbe testov PCR iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) posredujejo ZZZS do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) ZZZS lahko na podlagi poročil iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika preveri skladnost zahtevkov s številom posredovanih rezultatov testov PCR v CRPP po izvajalcih in na podlagi zahtevkov, predloženih v skladu s prejšnjim odstavkom, posreduje zahtevek ministrstvu do 20. dne v mesecu.
(3) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka ZZZS v 30 dneh po njegovem prejemu.
(4) ZZZS izvede povračilo stroškov v 15 dneh od prejema sredstev ministrstva.
(5) Zahtevki, ki niso posredovani ZZZS do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, se vključijo v naslednji zahtevek za povračilo upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec zadnji zahtevek posredovati ZZZS najpozneje v 30 dneh po prenehanju pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku, niso predmet plačila.
(7) Izvajalci v zahtevku ne smejo uveljavljati stroškov, za katere so na podlagi interventnih predpisov, povezanih z nalezljivo boleznijo COVID-19, povračilo iz proračuna Republike Slovenije že zahtevali oziroma prejeli.
7. člen 
Izvajalci za potrebe nadzora v lastnih evidencah hranijo račune, ki so jih prejeli za teste PCR, iz katerih sta razvidna cena in količina.
8. člen 
NIJZ prvo poročilo iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika pripravi v sedmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 22/21 in 101/21).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.
Št. 0070-189/2021
Ljubljana, dne 8. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0137
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti