Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, stran 9579.

  
Na podlagi 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 13. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 88/15 in 97/21) se 2. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Javni zavod zagotavlja oziroma opravlja dejavnost na področju športa, turizma, kulture, kulturne dediščine, mladine in socialno varstvenih storitev ter ostale dejavnosti za potrebe Občine Medvode.«
2. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ime zavoda se glasi: »Zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Medvode.«
3. člen 
V 7. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Na področju socialno varstvenih storitev:
– zavod opravlja kot javno službo storitev pomoč družini na domu;
Zavod poleg javne službe pomoč družini na domu lahko opravlja tudi:
– storitve socialnega servisa, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje,
– varovanje na daljavo,
– strokovno izobraževanje in usposabljanje uporabnikov storitev, njihovih svojcev, prostovoljcev, delavcev zavoda in drugih zavodov, organizacij in posameznikov,
– druge dejavnosti za izboljšanje kvalitete življenja na domu.«
4. člen 
V 8. členu se po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) dodajo naslednje dejavnosti:
»Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.021 Frizerska dejavnost
S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«
5. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni in se po novem glasi:
»Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga sedem članov:
– pet predstavnikov ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev s področja dela zavoda imenuje občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer po enega s področja športa, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti in socialno varstvenih storitev;
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga določa statut zavoda, in sicer enega izmed zaposlenih zapodročje socialno varstvenih storitev in enega izmed zaposlenih za ostala področja dela; pravico voliti in biti voljen ima vsak delavec s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kar velja tudi za osebo, vključeno v programe javnih del, ki ima sklenjeno posebno pogodbo o zaposlitvi.«
6. člen 
V 19. členu se v četrti alineji za besedo mladina piko nadomesti z vejico ter doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»– strokovni svet za socialno varstvene storitve.«
7. člen 
V 20. členu se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– iz plačil uporabnikov storitve pomoč družini na domu;«.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma alineja.
8. člen 
V 25. členu se v drugem odstavku za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu.«
9. člen 
Po uveljavitvi sprememb odloka in na njegovi podlagi se v sodnem registru vpiše sprememba imena zavoda: Javni zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Medvode.
10. člen 
Javni zavod mora uskladiti svoje akte z določbami tega odloka v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.
11. člen 
Zavod mora oblikovati svet v skladu s spremembo odloka najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se dodatno izvoli en predstavnik izmed zaposlenih zapodročje socialno varstvenih storitev in imenuje en predstavnik ustanoviteljice s področja socialno varstvenih storitev.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2015-11
Medvode, dne 14. oktobra 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole
 
 

AAA Zlata odličnost