Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

Ob-3140/21, Stran 2178
Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJSC, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K,36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16), Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (Uradni list RS, št. 24/18), Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020 in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023, št. 4300-11/2021/2 z dne 27. 9. 2021, Ministrstvo za zdravje, s sedežem na naslovu Štefanova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023 
I. Namen razpisa
Namen Javnega razpisa za sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2022 je sofinanciranje programov, ki so usklajeni s strateškimi dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije in usmeritvami Ministrstva za zdravje na področju obvladovanja demence.
Glavna cilja razpisa sta:
– širitev in nadgradnja programov za obvladovanje demence, ki dopolnjujejo storitve javnih služb,
– blaženje in preprečevanje neželenih posledic epidemije COVID-19 za osebe z demenco in njihove svojce.
S sofinanciranjem preko javnega razpisa se uresničujejo cilji predpisov in strategij zdravstvene politike, zlasti naslednjih:
– Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020;
– Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (Uradni list RS, št. 24/18);
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16);
– Svetovni akcijski načrt za odziv javnega zdravja na demenco 2017–2025 (Svetovna zdravstvena organizacija, 2017);
– Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 10/08);
– predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi (potrjen na Vladi Republike Slovenije 17. 6. 2021).
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so pilotni projekti za nove oblike organizacije in izvedbe storitev za obvladovanje demence ter programi izobraževanja, usposabljanja in osveščanja za razvoj demenci prijaznega okolja.
Pri enakemu številu točk bodo imeli prednost programi, ki se bodo izvajali v manj razvitih regijah, pri čemer se smiselno upošteva indeks razvojne ogroženosti iz 3. člena Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14).
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
Investicije niso predmet tega razpisa.
Vse aktivnosti, ki se sofinancirajo v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne.
Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek in bodo zavržene.
III. Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu: upravičeni prijavitelji za razpis so nevladne organizacije, ki delujejo na področju obvladovanja demence in imajo status humanitarne organizacije za kronične bolnike v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).
IV. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Za prijavo programov na ta javni razpis mora biti vzpostavljena namera nevladne organizacije o oblikovanju konzorcija najmanj treh partnerjev s področja psihiatrične ali nevrološke stroke, zdravstvene stroke na primarni ravni in socialnovarstvene stroke. K vlogi mora biti predloženo pismo o nameri, konzorcijska pogodba pa se predloži ob podpisu pogodbe za sofinanciranje.
2. Prijavitelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Prijavitelj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki ga je potrdil ustrezen organ ali odgovorna oseba. Prijavitelj ne sme izkazovati negativnega finančnega rezultata (dokazilo: letno poročilo oddano na AJPES za leto 2020).
3. Vsaj 20 % sredstev za sofinanciranje programov mora prijavitelj zagotoviti iz drugih virov ali lastnega financiranja. O izpolnjevanju tega pogoja predloži dokazilo.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.
V. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Prijavitelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu JRDemenca 021 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov obvladovanja demence v letih 2021, 2022 in 2023«.
Razpisna dokumentacija in obrazec JRDemenca 021 je prijaviteljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik med 8. in 12. uro oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu JRDemenca 021 z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami,
b) podroben, vsebinsko in časovno razčlenjen opis programa, ki obsega največ 3 strani,
c) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo,
d) pismo o nameri ustanovitve konzorcija,
e) predlog pogodbe o sofinanciranju programa.
Vsa dodatna vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije v zvezi z javnim razpisom lahko naslovite na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s pripisom »JR – demenca«.
VI. Cilj, predmet in prednostno področje javnega razpisa
1. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
1. Izvedba novih in/ali nadgraditev obstoječih projektov in programov za obvladovanje demence, ki so usklajene s strategijami Ministrstva za zdravje.
2. Širitev programov in kompetenc delavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih, osveščanje ter izobraževanje oseb z demenco, njihovih svojcev, skrbnikov in prostovoljcev in drugih deležnikov, ki lahko vplivajo na razvoj demenci prijaznih okolij.
3. Zmanjševanje neenakosti v zdravstvu in preprečevanje škodljivih posledic epidemije COVID-19 za osebe z demenco in njihove svojce.
2. Predmet javnega razpisa in prednostno področje
Predmet javnega razpisa:
– širitev in nadgradnja obstoječih ter razvoj novih programov za obvladovanje, ki dopolnjujejo storitve javnih služb demence v lokalnih okoljih,
– izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi celostne oskrbe oseb z demenco in drugih ciljnih skupin za oblikovanje demenci prijaznega lokalnega okolja.
VII. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje programov v letih 2021, 2022 in 2023 v okviru javnega razpisa znašajo skupaj 600.000,00 EUR, v letu 2021 100.000,00 EUR, v letih 2022 in 2023 pa predvidoma vsako leto 250.000,00 evrov.
Sredstva iz javnega razpisa bodo izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke 7894 – Programi duševnega zdravja, ukrep 2711-17-0001 – Urejanje in razvoj sistema zdravstva. Po sprejetju proračuna Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 se bodo sredstva zagotavljala iz nove postavke Programi duševnega zdravja in demence, ukrepa 2711-18-0002 Duševno zdravje in odvisnosti od drog.
Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leti 2022 in 2023 se uredi pod odložnim pogojem, in sicer prevzem obveznosti v tem delu stopi v veljavo, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo za zdravje v pogodbi glede na dodeljena sredstva z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg programa in dinamiko izplačil (odstotek vrednosti, število obrokov ter datum izplačila) v okviru vrednosti, ki so določene na letni ravni.
Financirajo se samo upravičeni stroški, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %.
Razliko najmanj 20 % upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelji iz lastnih sredstev oziroma preko drugih sofinancerjev. V primeru drugih sofinancerjev, npr. EU, nacionalni/regionalni/lokalni javni viri, sponzorska oziroma donatorska sredstva, morajo predložiti ustrezna dokazila (npr. sklep o izbiri, pogodba ipd.).
V primeru sponzorskih in donatorskih sredstev, je potrebno podati izjavo, da ne obstaja navzkrižje interesov in razkriti imena sponzorjev oziroma donatorjev.
Za vrednotenje prostovoljskega dela se uporabljajo določbe Pravilnika o področjih prostovoljnega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16).
Financira se načrtovanje, priprava in izvajanje na javnem razpisu odobrenih programov od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023.
VIII. Uveljavljanje stroškov
Da bi bili upravičeni, morajo stroški zadostiti naslednjim splošnim načelom:
– se nanašajo na dejavnost, definirano v posameznem delovnem sklopu, navedeno v pogodbi, in so predvideni v finančnem načrtu programa;
– so sorazmerni in potrebni za izvedbo programa;
– uporabljeni morajo biti izključno za doseganje ciljev in učinkov programa skladno z načeli gospodarnosti, smotrnosti in učinkovitosti;
– so opredeljivi in preverljivi predvsem tako, da so vneseni v računovodsko evidenco nosilca programa ter določeni v skladu s splošno veljavnimi računovodskimi standardi Republike Slovenije in v skladu s splošno priznanimi računovodskimi načeli;
– so skladni z zahtevami veljavne davčne in socialne zakonodaje.
Stroške je potrebno voditi na posebnem stroškovnem mestu.
Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo sredstva za:
– stroške plač in povračil v zvezi z delom;
– stroške za službena potovanja in izobraževanja;
– posredne stroške z uporabo odstotka;
– stroške materiala in storitev;
– stroške amortizacije;
– davek na dodano vrednost.
Podrobneje so pogoji upravičenosti in vrste neupravičenih stroškov definirani v nadaljevanju.
1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom
Pogoji upravičenosti:
Stroški plač ter druga povračila stroškov v zvezi z delom zaposlenih na programu so upravičeni do sofinanciranja. Kot zaposlene se razume osebe, ki so z izvajalcem sklenile pogodbo o zaposlitvi.
Zaposleni lahko dela na programu polni delovni čas. Polni delovni čas pomeni osem ur na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju znese 174 ur v mesecu. V primeru, da ima oseba sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (bodisi za določen ali nedoločen čas) in dela na programu polni delovni čas, je upravičen strošek njegova plača ter druga povračila stroškov v zvezi z delom v celoti.
V primeru, da zaposleni dela na programu le del delovnega časa, se njegov strošek obračuna v sorazmernem deležu, z upoštevanjem obsega opravljenega dela. Osnova za določanje upravičenih stroškov je mesečno število opravljenih ur na programu. Število opravljenih ur na programu izhaja iz evidence opravljenega dela, ki jo mora upravičenec obvezno voditi posebej za vsako osebo, ki sodeluje pri njegovem izvajanju z delom delovnega časa.
Število ur ne sme presegati omejitev, ki jih določa zakonodaja s področja delovnih razmerji in pravic iz dela.
Ministrstvo omejuje višino sofinanciranja plač, in sicer so upravičeni stroški določeni na način:
1. Za delovna mesta, kot so projektni sodelavec, koordinator in druga podobna delovna mesta; največ do višine 42 plačnega razreda plač v javnem sektorju;
2. Za delovna mesta, kot so vodja projektov, raziskovalec in podobna delovna mesta; največ do višine 45 plačnega razreda plač v javnem sektorju.
Upošteva se veljavna plačna lestvica v javnem sektorju na dan 1. 9. 2016, dostopna na: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/
Upravičeni stroški lahko zajemajo:
– plače in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali pa v deležu dela na programu;
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali pa v deležu dela na programu;
– povračila in nadomestila (npr. boleznine do 30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov dela iz drugih virov;
– druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, odpravnine v skladu z 79. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) ipd., v primeru delnega dela na programu v sorazmernem deležu);
– jubilejne nagrade v skladu z veljavno zakonodajo (če je za delodajalca zakonsko obvezno, v primeru delnega dela na programu v sorazmernem deležu);
– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko obvezno).
Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja, so:
– prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene, kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, drugo dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje;
– odpravnine (razen v primerih iz prejšnjega odstavka);
– solidarnostne pomoči;
– različne bonitete;
– letne stimulacije in druge nagrade;
– jubilejne nagrade (razen v primerih iz prejšnjega odstavka);
– stroški partnerjev, saj so zajeti v stroških zunanjih izvajalcev.
2. Stroški za službena potovanja in izobraževanja
Pogoji upravičenosti:
Povračila za stroške za službena potovanja, povezane s programom, lahko izvajalec uveljavlja samo za pri njem zaposlene osebe.
Pravilo je, da je treba izbrati ekonomičen način prevoza in bivanja.
V primeru, da so stroški službenih potovanj v tujino nujno potrebni za izvedbo programa, morajo biti že v prijavi ustrezno utemeljeni in pred podpisom pogodbe odobreni s strani plačnika.
V primeru, da se med izvajanjem programa pojavi potreba po izobraževanju v tujini, se stroški povezani z izobraževanjem lahko uveljavljajo pod pogojem predhodne odobritve skrbnika pogodbe ter v okviru pogodbeno odobrenih sredstev.
Stroški, ki brez predhodne odobritve v pogodbi oziroma odobritve s strani skrbnika pogodbe, niso upravičeni do sofinanciranja, so:
– potni stroški zaradi službenih poti v tujino,
– stroški izobraževanj v tujini,
– stroški udeležb na konferencah v tujini.
3. Pavšalno financiranje posrednih stroškov, določeno z uporabo odstotka
Posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi programa, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na programu pri prijavitelju1.
1 Neposredni stroški osebja so stroški zaposlenih, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, vključno s stroški dela po podjemni pogodbi in avtorski pogodbi pri prijavitelju programa (sem ne sodijo stroški za službena potovanja, potni stroški po avtorski pogodbi, stroški za pripravo avtorskega dela ipd.). V kolikor so taki stroški v pogodbah jasno opredeljeni (razdelitev stroškov po posameznih kategorijah kot npr.: stroški dela, stroški prevoza, stroški priprave gradiva ipd.). Ta definicija se uporablja izključno za določanje višine pavšalnega financiranja. V kolikor stroški niso ustrezno opredeljeni v podlagah za izračun (podjemne in avtorske pogodbe) se kot osnova uporablja neposredne stroške plač.
Primeri upravičenih posrednih stroškov so:
– stroški električne energije;
– stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški odvoza smeti;
– stroški telefona, faksa in elektronske pošte;
– stroški poštnin in kurirskih storitev;
– stroški potrošnega materiala (pisarniški material, čistilni material in posebni material) in drobnega inventarja, ki se uporablja na programu;
– stroški najema nepremičnin.
Primeri neupravičenih posrednih (operativnih) stroškov:
– zamudne obresti;
– odhodki za kazni, globe, pogodbene kazni, stroški sodnega postopka in drugi podobni stroški;
– stroški, ki so že vključeni v drugi vrsti stroškov.
Posredni stroški v pavšalnem znesku se ne dokazujejo.
4. Stroški materiala in storitev
A Stroški informiranja, komuniciranja in materiala
Primeri upravičenih stroškov informiranja in komuniciranja:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev, predstavitev, novinarskih konferenc ter drugih podobnih dogodkov;
– stroški prehrane in pijače, ki nastanejo v povezavi z organizacijo dogodkov iz prve alineje, pri čemer se kot upravičeni stroški štejejo le stroški za običajno pogostitev v skladu z določili Uredbe o stroških reprezentance (Uradni list RS, št. 35/09 in 38/09 – popr.) na dogodkih, ki so povezani izključno z izvajanjem programa (dokazila);
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški v povezavi s promocijo na socialnih omrežjih;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska, dostave gradiv in drugi stroški distribucije gradiv.
Primer neupravičenih stroškov:
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja.
B Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Pogoji upravičenosti:
Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru programa in so potrebni za program. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so praviloma upravičeni, če so predvideni v finančni konstrukciji prijave oziroma so povezani z aktivnostjo, napovedano v prijavnici.
Delo zunanjih izvajalcev ne more biti opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov programa oziroma posameznih dejavnosti.
Stroški, ki se nanašajo na vsebino programa in ki jih upravičencu zagotavljajo tretje osebe (partnerji), lahko vključujejo na primer:
– storitve izobraževanja in usposabljanja, če so te povezane z izvajanjem programa in namenjene izvajalcem programa;
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev),
– stroški študentov, prostovoljcev ipd.
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi je neupravičen strošek.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, ali 
– je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca. 
5. Strošek amortizacije
Pogoji upravičenosti:
Stroški amortizacije so upravičeni v primeru, če:
– se stroški amortizacije izračunajo v skladu z ustreznimi računovodskimi predpisi;
– se stroški nanašajo izključno na dobo sofinanciranja tega programa;
– so izdatki vključeni v bilanco stanja ali seznam osnovnih sredstev.
Stroške amortizacije je treba obračunati v skladu z nacionalnimi predpisi o obračunavanju amortizacije in v skladu z internimi akti upravičenca, če ti določajo daljša obdobja amortizacije. Stroški se priznajo največ v višini davčno priznane stopnje, ne glede na uporabljeno metodo amortiziranja.
Amortizacija se obračunava sorazmerno v vsakem ustreznem periodičnem poročilu. Vračilo stroškov amortizacije sredstev ni mogoče v celoti zahtevati samo v enem obdobju, ampak jih je treba razporediti glede na amortizacijsko dobo in celotno dobo trajanja operacije.
Upravičen je samo sorazmeren del stroškov amortizacije glede na delež uporabe za izvajanje programa. Znesek (uporabljeni odstotek in čas trajanja) mora biti revizijsko preverljiv. Stroški amortizacije sredstev nikoli ne morejo preseči njihove nabavne vrednosti.
6. Davek na dodano vrednost (DDV)
Pogoji upravičenosti:
Davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV, ali ima pravico le do delnega odbitka DDV (v višini neodbitnega deleža).
Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov je treba biti pozoren na DDV status. Obstajajo 3 možnosti:
– če je upravičenec identificiran za namene DDV in ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV ne sme vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je DDV neupravičen strošek in se mora financirati iz lastnih virov);
– če je upravičenec identificiran za namene DDV in nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je celoten znesek DDV upravičen strošek);
– če je upravičenec identificiran za namene DDV in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške in izdatke le v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upravičen, delno pa neupravičen strošek oziroma izdatek).
IX. Merila za dodelitev sredstev
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
Merila
Opis
Ocena
1. Vsebinska ustreznost
70
ne izpolnjuje pogoja
delno izpolnjuje pogoj
v celoti izpolnjuje pogoj
1.1. Usklajenost programa s cilji razpisa
Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo. 
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost s strategijami za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz razpisa in jih ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.
0
5
10
1.2. Program je zasnovan pregledno in kakovostno
Aktivnosti so načrtovane realno v skladu z zmožnostmi in na način, da se njihova izvedba lahko spremlja in kakovostno vrednoti. 
0
5
10
1.3. Zagotavljanje učinkovitosti programa
Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti. 
0
5
10
1.4. Inovativnost in dodana vrednost programa
Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.
0
5
10
1.5. Prispevek k zmanjševanju neenakosti v zdravju 
Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju in zmanjševanje regijskih razlik med regijami sta v predlogu programa jasno določena (upošteva se stopnja regijske razvitosti, kjer je to relevantno so dodatno upoštevane socialne determinante).
0
15
30
1.6. Zagotavljanje dolgoročnih učinkov programa 
V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti rezultatov po zaključku programa. 
0
5
10
2. Kakovost programa in mreženja
40
2.1. Izkušnje in reference na področjih, ki so predmet tega razpisa
Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega razpisa; v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo reference iz ustreznega področja.
0
10
20
2.2. Širjenje (diseminacija) rezultatov programa
Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti o poteku in rezultatih programa.
0
2
5
2.3. Vrednotenje (evalvacija) programa
Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces vrednotenja vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.
0
2
5
2.4. Vključevanje uporabnikov in doseganje ciljnih skupin
Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane in segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin; program načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.
0
2
5
2.5. Mreženje 
Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali k uresničevanju ciljev programa ter ima načrt izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi.
0
2
5
3. Financiranje in upravljanje programa 
20
3.1. Financiranje programa
Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov programa.
0
5
10
3.2. Vodenje in koordinacija 
Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti in rezultati si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja in nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja so razloženi in ustrezni.
0
5
10
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 40 točk, pri sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo vsaj 25 točk in pri sklopu 3. Financiranje in upravljanje programa ne dosegajo vsaj 15 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno vsaj 80 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke do porabe sredstev. V kolikor bodo zaprošena sredstva za odobrene programe presegala razpoložljiva sredstva razpisa, se bodo dodeljena sredstva nižala za vse programe sorazmerno glede na doseženo število točk.
X. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa.
2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu JRDemenca 021, ki je del razpisne dokumentacije.
3. V kolikor bodo veljavne vloge presegle skupno razpoložljivo vrednost razpisa, se bodo sredstva pri vseh izvajalcih nižala linearno glede na odstotek doseženih točk.
XI. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – JRDemenca 2021«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja!
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni ovojnici, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 29. 10. 2021 do 12. ure.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne 29. 10. 2021 v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
XII. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 2. 11. 2021 in ne bo javno.
XIII. Izid razpisa
Komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku 5 dni. Vloge, ki jih prijavitelj v navedenem roku ne dopolni in dostavi na Ministrstvo za zdravje, se zavržejo. V primeru, da je dopolnitev vloge opremljena z elektronskim podpisom, se lahko vloge, ki so bile sicer posredovane v skladu s 1. točko poglavja št. XI. Predložitev vlog, dopolni tudi zgolj v elektronski obliki in posreduje na naslov: gp.mz@gov.si.
Prijavitelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva, ko bo iztekel rok za dopolnitev nepopolnih vlog iz prejšnjega odstavka.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Prijavitelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti