Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina, stran 9473.

  
Na podlagi 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 6., 9. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 20/19) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina 
1. člen 
V 5. členu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina (Uradni list RS, št. 64/17) se doda nov deveti odstavek, ki glasi:
»(9) Ne glede na določila drugega odstavka 5. člena, lahko skladno s sklepom občinskega sveta gospodarska javna služba za določeno območje izvajanja obsega zgolj dejavnost distribucije toplotne energije po distribucijskem sistemu, ki vključuje dobavo končnim odjemalcem.
Če občinski svet sklene, da se za določeno območje izvajanja, gospodarska javna služba izvaja v obsegu določenem v tem odstavku, se javni razpis objavi na podlagi določil tega odloka, upoštevajoč zmanjšan obseg gospodarske javne službe.
V primeru podelitve koncesije v obsegu iz tega odstavka se ne uporabljajo določila tega odloka, ki se nanašajo na izgradnjo, upravljanje, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja in kotlovnice.«
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
2. člen 
Spremeni se 6. člen tako, da glasi:
»(1) Območje izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo obsega:
– EUP (enotah urejanja prostora) HK – 3 in HK – 12.
(2) Koncedent lahko s sklepom občinskega sveta razširi obseg območja izvajanja koncesije iz predhodnega odstavka na katerokoli EUP v naseljih Hrpelje in Kozina.«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2021-1
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek

AAA Zlata odličnost