Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3241. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 9562.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 18. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina) v okviru Letnega programa športa Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ so sestavni del tega odloka.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in športnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes na področju športa v občini se uresničuje:
– z zagotavljanjem finančnih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa na ravni občine,
– s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– z načrtovanjem, gradnjo, posodabljanjem in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
3. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
1.2 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
1.3 obštudijske športne dejavnosti,
1.4 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
1.5 kakovostni šport,
1.6 vrhunski šport,
1.7 šport invalidov,
1.8 športna rekreacija,
1.9 šport starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
3.2 statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov,
3.3 založništvo v športu,
3.4 znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
3.5 informacijsko komunikacijska tehnologija na področju.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 delovanje športnih društev in zvez,
4.2 delovanje javnih zavodov za šport.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 športne prireditve,
5.2 javno obveščanje o športu,
5.3 športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci letnega programa športa po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namene na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in
– zasebni športni delavci.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja programov in področij letnega programa športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Šmarje pri Jelšah in delujejo na njenem območju,
– so registrirani najmanj eno leto,
– izvajajo športne programe neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno oziroma vsaj v obsegu 60 ur, razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
– imajo poravnane davčne obveznosti.
II. POSTOPEK IZBORA IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
6. člen 
(letni program športa) 
(1) Letni program športa je dokument, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog opredeljenih v Nacionalnem programu športa.
(2) Letni program športa sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju (med)občinske športne zveze, če ta obstaja.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga (med)občinska športna zveza ne poda v roku enega meseca.
7. člen 
(začetek postopka javnega razpisa) 
Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, s katerim določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom in besedilo javnega razpisa. Javni razpis se praviloma objavi v uradnem glasilu občine in na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
8. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisijo sestavlja predsednik in dva člana.
(3) Komisija je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov.
(4) Naloge komisije so:
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
– pregled popolnih vlog ter njihovo vrednotenje na podlagi zahtev in meril iz javnega razpisa in tega odloka,
– priprava predloga za dodelitev sredstev izbranih izvajalcev letnega programa športa.
(5) Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
(6) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(7) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(8) Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
9. člen 
(javni razpis) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim letnim programom športa in na podlagi sklepa župana občina izvede javni razpis.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– predvideni obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena javna sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev javnih sredstev in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(3) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa.
(4) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah oziroma mora občina zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.
(5) Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa.
10. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga«, naveden javni razpis, na katerega se vloga nanaša, na hrbtni strani pa mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis in je iz nje razvidno, kdo je pošiljatelj.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
(5) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je naveden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(6) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(7) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(8) Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
(2) Razpisani programi in področja letnega programa športa se vrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa.
(3) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine prednost pri izvajanju letnega programa športa športna društva in njihove športne zveze ter zavodi s področja in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe.
(5) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu.
(6) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
13. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga komisije izda pristojni organ občinske uprave odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
14. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
15. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 13. člena tega odloka vloži ugovor. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(3) O ugovoru odloči župan v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
16. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev, se rezultati javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
III. POGODBA IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
17. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa) 
Z izbranimi izvajalci letnega programa športa župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– namen, za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji letnega programa športa po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
18. člen 
(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 
(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrane športne programe v skladu s prijavo na javni razpis.
(2) Izvajalec športnih programov letnega programa športa mora voditi evidenco udeležencev vadbe v sofinanciranih programih.
(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
19. člen 
(dolžnosti in pravice izvajalcev letnega programa športa) 
(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. Način in obliko izračuna cene predpiše minister pristojen za področje športa.
(2) Izvajalec športnega programa iz 1.2, 1.4, 1.7 in 1.9 točke prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni in prejme javna sredstva za zaposlitev strokovnega delavca, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi le s strokovnim delavcem, ki ima strokovno izobrazbo v skladu z določilom zakona, ki ureja področje športa.
(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
(4) Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.
(5) Izvajalci programov morajo najkasneje do 31. marca naslednje leto oziroma do roka za predložitev vlog za javni razpis naslednje leto (če je v javnem razpisu tako opredeljeno) oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Vsi izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu več kot 5.000,00 EUR, morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati tudi polletno poročilo. V primeru, da se na osnovi podanega polletnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
(6) Če izvajalec programa do roka navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra, da programa ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
20. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci letnega programa športa.
21. člen 
(merila, pogoji in kriteriji) 
Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah so kot priloga sestavni del tega odloka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 33/03).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0002/2021
Šmarje pri Jelšah, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost