Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

Št. 122-0018/2021-202 Ob-3103/21, Stran 2177
Na podlagi Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2021
javni razpis 
za zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti v okviru programa izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Občini Ravne na Koroškem v letu 2021
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti v okviru programa izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Občini Ravne na Koroškem v letu 2021.
4.Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje invalide in starejše občane Občine Ravne na Koroškem;
da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– društva in organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti programov za starejše in za invalide v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
Zagotavljanje sredstev za izvajanje dejavnosti v okviru programa izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide:
a) Splošni pogoji
– prostori izvajalca za izvajanje programa so v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– prijavljene dejavnosti izvajalca se izvajajo izključno v okviru progama brezplačnih prevozov za starejše in invalide – 30 točk
– dejavnost se že izvaja – 5 točk
b) Ciljne skupine uporabnikov programa
– program vključuje izključno starejše nad 65 let starosti in invalide – 30 točk
– program vključuje samo starejše nad 65 let starosti – 10 točk
– program vključuje samo invalide – 10 točk
– program poleg starejših in invalidov vključuje tudi druge občane – 5 točk
– program ne vključuje starejših in invalidov – 0 točk
c) Povprečna vključenost uporabnikov v program
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v program (1x mesečno) – 5 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v program (1x tedensko) – 10 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v program (več kot 1x tedensko) – 20 točk
d) Program vsebuje
– Izobraževalne aktivnosti (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, delavnice, srečanja …) – 10 točk
– Razvedrilne aktivnosti (razna srečanja, druženja …) – 5 točk
e) Prostovoljstvo
– V program je vključenih 5 prostovoljcev – 5 točk
– V program je vključenih 10 prostovoljcev – 10 točk
– V program je vključenih več kot 10 prostovoljcev – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov je 4.100 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana na podlagi mesečnih zahtevkov. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2021.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno ponedeljka, 25. 10. 2021, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi prevozov za starejše in invalide 2021«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 27. 10. 2021, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, ali na spletni strani www.ravne.si, od petka, 15. 10. 2021.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, višji svetovalki II, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti