Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3168. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru, stran 9403.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o Državnem zboru (Uradni list RS, št. 66/19), tretjega odstavka 14. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04, 32/08, 31/17 in 45/19) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru 
1. člen 
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru (Uradni list RS, št. 70/08, 103/08 in 20/19, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se v prvem odstavku 3. člena beseda »april« nadomesti z besedo »december«.
2. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »v 30 dneh po roku iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »najkasneje 30. novembra«.
3. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred«.
4. člen 
Prehodna in končna določba 
(1) Postopek preverjanja in izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika, se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih 3., 7. in 8. člena Pravilnika.
(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/08-6/6
Ljubljana, dne 8. oktobra 2021
Uršula Zore Tavčar 
generalna sekretarka 

AAA Zlata odličnost