Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3212. Odlok o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v Občini Kamnik, stran 9497.

  
Na podlagi 3. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3., 7., 32., 33. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 2. in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11, 52/12 in 88/20) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v Občini Kamnik 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se določajo način in pogoji za podelitev koncesije ter izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe (v nadaljevanju 24-urna dežurna služba) in izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja pokopališč (v nadaljevanju upravljanje pokopališč). Izraz javna služba se v nadaljevanju uporablja kot skupno poimenovanje za 24-urno dežurno službo in upravljanje pokopališč.
Izvajanje javne službe se zagotovi s podelitvijo koncesije, skladno z veljavnimi predpisi države in lokalne skupnosti. Občina Kamnik podeli izključno pravico in razpiše enotno koncesijo za izvajanje 24-urne dežurne službe in upravljanje pokopališč.
S tem odlokom se ugotavlja in potrjuje obstoj javnega interesa za izvajanje javne službe, kot to opredeljuje zakon, ki ureja izvajanje gospodarskih javnih služb.
II. DEJAVNOSTI ALI ZADEVE, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen 
(predmet 24-urne dežurne službe) 
Predmet 24-urne dežurne službe je vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, oziroma opravila in storitve kot jih določa zakon, ki ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Natančno bo predmet 24-urne dežurne službe koncedent opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
3. člen 
(predmet upravljanja pokopališč) 
Predmet upravljanja pokopališč na podlagi podelitve koncesije je zagotavljanje urejenosti pokopališča, oddaja grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč. Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja neposredno zagotavlja Občina Kamnik.
Natančno bo predmet upravljanja pokopališč koncedent opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
4. člen 
(prostorska zasnova javne službe) 
24-urna dežurna služba se na podlagi podelitve koncesije izvaja na celotnem območju Občine Kamnik.
Upravljanje pokopališč se na podlagi podelitve koncesije izvaja na pokopališčih, kjer kot upravljavec pokopališča ne nastopa občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca pokopališča določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti. Upravljanje pokopališč na podlagi podelitve koncesije se izvaja na naslednjih pokopališčih:
– Kamnik,
– Mekinje,
– Nevlje,
– Podgorje.
5. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne in fizične osebe, ki uporabljajo storitve po tem odloku.
Storitve javne službe iz tega odloka so na voljo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA, KONCEDENTA TER UPORABNIKOV 
6. člen 
(pravice in obveznosti koncesionarja) 
Pravice oziroma obveznosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno in kontinuirano storitev ter kvalitetno opravljanje javne službe, skladno s predpisi in v javnem interesu ter ob zagotavljanju pietete,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– kot dober gospodar uporabljati oziroma vzdrževati vse objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in koncesije,
– pravočasno odgovoriti uporabnikom javne službe na njihove pobude in pritožbe,
– vodenje evidenc v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti letno poročilo o izvajanju javne službe,
– obveščati pristojne organe o kršitvah,
– druge pravice in obveznosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Evidence v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije so last koncedenta.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncesionarja, ki so predmet dejavnosti javne službe, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
7. člen 
(pravice in obveznosti koncedenta) 
Pravice oziroma obveznosti koncedenta so predvsem:
– da s svojimi predpisi določi splošne pogoje opravljanja javne službe,
– da nadzoruje izvajanje javne službe,
– da na drug način zagotavlja storitve pokopališke dejavnosti, za izvajanje katerih ni podelil koncesije,
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov,
– druge pravice in obveznosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncedenta, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
8. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev javne službe pod enakimi pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ...),
– pravico opozoriti na nepravilno ali neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati pobude in predloge za boljše izvajanje,
– obveznost ureditve najema groba z najemno pogodbo,
– obveznost spoštovanja pokopališkega reda,
– obveznost upoštevanja predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva, in drugih predpisov.
Natančen obseg in vsebino pravic ter obveznosti uporabnikov v razmerju do koncesionarja bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
9. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba. V prijavi za pridobitev koncesije mora kandidat dokazati, da izpolnjuje potrebne pogoje, in sicer, da:
– je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
– ima zaposleni najmanj dve osebi,
– ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
– ima primerne prostore za poslovanje s strankami,
– zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,
– ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– ima najmanj eno transportno krsto,
– zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena tega zakona,
– ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti,
– ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev (kadra), usposobljenih za izvajanje javne službe,
– predloži ustrezno garancijo oziroma zavarovanje za kvalitetno izvajanje javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu,
– ima poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– lahko zagotovi izvajanje javne službe v okviru standardov in normativov,
– lahko zagotovi izvajanje vseh storitev javne službe v primernem odzivnem času,
– izpolnjuje druge pogoje, skladno z veljavnimi predpisi.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje za izvajanje javne službe ves čas trajanja koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, in dokazila v zvezi s tem bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
Merila za izbor koncesionarja se opredelijo v javnem razpisu za izbor koncesionarja.
Vrste in možnosti skupnega nastopa pri izvajanju javne službe bo koncedent natančno opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.
10. člen 
(zavarovanje za škodo) 
Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam, in za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
Obseg in vrsto zavarovanja iz prejšnjega odstavka tega člena se določi v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.
VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
11. člen 
(javna pooblastila koncesionarju) 
Koncedent bo koncesionarju podelil javno pooblastilo, da izvaja javno službo, skladno s predpisi in določbami dokumentacije za izbor koncesionarja in koncesijsko pogodbo.
Natančen obseg in vsebino javnega pooblastila koncesionarju bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
(objekti, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe) 
Za izvajanje javne službe koncedent in koncesionar zagotavljata vse potrebne objekte in naprave.
Natančen obseg in vsebino splošnih pogojev za izvajanje gospodarske javne službe bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VIII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA ALI NAČIN NJEGOVEGA PREPREČEVANJA 
13. člen 
(vrsta in obseg monopola, način njegovega preprečevanja) 
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe po tem odloku.
Kakršno koli odstopanje od prejšnjega odstavka tega člena bo koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma v koncesijski pogodbi.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
14. člen 
(trajanje koncesije) 
Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za obdobje 5 let.
Koncesijsko razmerje za izvajanje javne službe nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja na način, kot to določa dokumentacija za izbor koncesionarja oziroma koncesijska pogodba.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša zgolj iz razlogov in pod pogoji, določenimi v zakonu in dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma koncesijski pogodbi, največ do izbire novega koncesionarja oziroma izvajalca predmetne javne službe.
X. NAČIN PODELITVE KONCESIJE, ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, IN ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
15. člen 
(javni razpis) 
Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se objavi skladno z veljavnimi določbami zakonodaje, ki ureja podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih lokalne skupnosti, določbah javnega razpisa in dokumentaciji za izbor koncesionarja.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
16. člen 
(sklep) 
Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan.
17. člen 
(komisija) 
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in ima najmanj tri člane. Njena sestava in naloge se določijo skladno s predmetno zakonodajo.
18. člen 
(odločitev o izbiri) 
Po končanem javnem odpiranju, ki ga vodi strokovna komisija, ta pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) občinski upravi, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
Ko občinska uprava prejme poročilo komisije, izda pristojni organ odločitev o izbiri.
19. člen 
(sklenitev koncesijske pogodbe) 
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
20. člen 
(koncesijska pogodba) 
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo, tveganja, ki jih nosi posamezna pogodbena stranka, in druga vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.
V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.
XI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
21. člen 
(viri financiranja) 
Viri za financiranje javne službe so:
– plačila uporabnikov storitev javne službe,
– drugi viri financiranja, določeni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.
22. člen 
(grobnina in cena storitev) 
Višina grobnine na pokopališčih iz četrtega člena tega odloka se na predlog upravljavca pokopališča določi s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kamnik.
Cene storitev 24-urne dežurne službe, cena storitev grobarjev, uporaba mrliške vežice ter drugih pokopaliških objektov in naprav oziroma pokopališke infrastrukture, kot te storitve določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in ki se izvajajo v sklopu izvajanja javne službe po tem odloku, se na predlog izvajalca javne službe določijo s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kamnik.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
23. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja občinska inšpekcija.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe lahko opravljajo tudi notranja revizija, zunanja revizija in nadzorni odbor občine.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
24. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijski obrat,
– iz drugih razlogov, opredeljenih v koncesijski pogodbi, in razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi.
V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja lahko koncedent zaradi nemotenega zagotavljanja dejavnosti javne službe podeli začasno koncesijo ali posamezna dela, ki so predmet koncesije, drugemu izvajalcu, skladno z veljavnimi predpisi.
25. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo ter
– iz drugih razlogov, opredeljenih v koncesijski pogodbi, in razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi.
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha iz razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in področju gospodarskih javnih služb. Prav tako lahko koncesija preneha s koncedentovim enostranskim odstopom iz razlogov, ki jih koncedent opredeli v dokumentaciji za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu temelječem predpisu.
Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesijske pogodbe, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo v primeru, če ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
V primeru, da ima koncesionar univerzalnega pravnega naslednika, lahko koncedent spremeni koncesijsko pogodbo, skladno z veljavnimi predpisi.
26. člen 
(odvzem koncesije) 
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo:
– če z opravljanjem javne službe ne začne v roku, določenim s koncesijsko pogodbo,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba,
– če se dejavnost ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju javne službe,
– zaradi ponavljajočih se kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe.
Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka tega člena je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji po splošnih pravilih odškodninskega prava.
XIV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
27. člen 
(druge sestavine javne službe) 
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja, in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
Koncedent s postopkom za podelitev koncesije po tem odloku prične najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
29. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2020
Kamnik, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti