Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3227. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031), stran 9526.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 16. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031) 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031), izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, štev. 6/21, februar 2021.
(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2384.
2. člen 
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Površine razpršene poselitve.
(2) Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v Občinskem prostorskem načrtu občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN). Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da se na zahodni strani na parc. št. 1430/5 del k.o. Olešče, predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 357,49 m2 (sprememba iz A v K2). Površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti na severni strani nad dovozno cesto. Predlaga se tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti 342,72 m2 (vse na parc. št. 1430/4 del, 1430/7 del, 1430/5 del, k.o. Olešče).
(3) Grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa. Elaborat lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.
(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila.
3. člen 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-03/2021
Laško, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost