Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3233. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, stran 9530.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev zavoda) 
(1) Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, je Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, matična številka: 5884047 (v nadaljevanju: ustanovitelj).
(2) Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS, št. 71/96, 63/01, 37/08 in 17/10).
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež zavoda,
– statusne določbe,
– šolski okoliš,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljem,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. STATUSNE DOLOČBE 
3. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana.
(2) Skrajšano ime zavoda: OŠ Srečka Kosovela.
(3) Sedež zavoda je: Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana.
(4) V sestavo zavoda sodi:
– matična šola – Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana,
– podružnična šola Lokev, Lokev 123, 6219 Lokev.
(5) Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo podružnično šolo, če so zato podani zakonski razlogi.
4. člen 
(1) Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) Podružnična šola v pravnem prometu nima pooblastil.
5. člen 
Zavod je vpisan v sodni register pri pristojnem sodišču in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
6. člen 
(pečati zavoda) 
(1) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, Sežana.
(2) Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
7. člen 
(zastopanje, predstavljanje in podpisovanje) 
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja pisno pooblastilo ravnatelja.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen 
(1) Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
(2) V odnosih z banko in Upravo Republike Slovenije za javna plačila za zavod podpisujejo akte in dokumente ravnatelj in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki jih za to določi in pooblasti ravnatelj.
(3) Ravnatelj določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem aktu.
III. ŠOLSKI OKOLIŠ 
9. člen 
Zavod izvaja osnovnošolsko izobraževanje na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja:
Avber, Bogo, Brestovica pri Povirju, Dane pri Sežani, Dobravlje, Dolenje, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Griže, Hribi, Jakovce, Kazlje, Lipica, Lokev, Mahniči, Majcni, Merče, Nova vas, Orlek, Plešivica, Podbreže, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Povir, Prelože pri Lokvi, Pristava, Raša, Ravnje, Razguri, Sela, Selo, Senadole, Senadolice, Stomaž, Šmarje pri Sežani, Štjak, Štorje, Tabor, Veliko Polje, Vrabče, Žirje in mesto Sežana.
10. člen 
(1) Zavod lahko vpisuje učence tudi iz drugega šolskega okoliša po predhodnem vpisu na matično šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica staršev iz šolskega okoliša, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih šolskih površin,
– se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
(2) Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem otrok oziroma učenec prebiva.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA 
11. člen 
(1) Dejavnost zavoda v okviru javne službe je naslednja:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Ostale dejavnosti zavoda so:
01.490 Reja drugih živali
18.130 Priprava za tisk in objavo
22.110 Izdajanje knjig
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.210 Splošno čiščenje stavb
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(3) Dejavnost zavoda je javna služba in njeno izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.
(4) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.
12. člen 
Zavod opravlja javnoveljavni program osnovnošolskega izobraževanja učencev na način ter po postopku, določenim z zakonom.
V. ORGANI ZAVODA 
13. člen 
(organi zavoda) 
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– svet staršev;
– strokovni organi.
(2) Za sestavo, pristojnosti in delovanje strokovnih organov zavoda se neposredno uporablja zakon. Podrobnejši način delovanja strokovnih organov lahko določi zavod z internimi akti oziroma pravili.
(3) Zavod ima lahko tudi druge organe v skladu zakonom in internimi akti zavoda.
Svet zavoda 
14. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Pristojnosti sveta zavoda so:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča, če ni z zakonom določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– v skladu z zakonom obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
– redno obvešča ustanovitelja o zadevah, ki so pomembne za delovanje zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.
15. člen 
(odločanje in delovanje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
16. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
(1 ) Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda, ki ima enajst članov v naslednji sestavi:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Sežana. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, tem odlokom in poslovnikom sveta zavoda. V svet zavoda se izvolijo štirje predstavniki strokovnih delavcev in en predstavnik drugih delavcev.
(4) Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev po postopku in na način, ki je določen z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, tem odlokom in poslovnikom iz 27. člena tega odloka. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v šoli. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki staršev v svetu zavoda.
17. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom najkasneje 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik mora imeti volilno pravico in ne sme biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(4) Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev sveta zavoda imajo učiteljski zbor, zbor delavcev, reprezentativni sindikati zavoda in najmanj trije delavci z volilno pravico.
(5) Delavci zavoda z volilno pravico so vsi delavci zavoda, zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
(6) Delavci zavoda z volilno pravico volijo svoje predstavnike neposredno in tajno. Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.
(7) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev z volilno pravico.
(8) Če se je volitev udeležila polovica ali manj kot polovica delavcev ali če volilna komisija zaradi nepravilnosti razveljavi volitve, se opravijo ponovne volitve v roku 15 dni po sklepu volilne komisije o neveljavnosti volitev.
(9) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če imata dva ali več kandidatov enako število glasov, se med njimi izbere enega kandidata z žrebom. Žrebanje izvede volilna komisija, ki določi način žrebanja in ugotovi izid.
(10) O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v prostorih zavoda v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
(11) Svet zavoda s poslovnikom podrobneje določi postopek za izvedbo volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda kot tudi njihov odpoklic v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja in tem odlokom.
18. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi status, na podlagi katerega je bil izvoljen,
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne opravlja funkcije člana sveta,
– je razrešen oziroma odpoklican.
(2) Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev. Pristojni organ nato izvede imenovanje oziroma izvolitev nadomestnega člana sveta zavoda.
(3) Imenovanje oziroma izvolitev nadomestnih članov v svet zavoda ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot polovici članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.
19. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda se konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki sveta zavoda.
(2) V kolikor se je iztekel mandat svetu zavoda prejšnjega sklica in v tem času niso imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki v svet zavoda, se lahko svet zavoda konstituira ne glede na prvi odstavek tega člena, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda.
(3) Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja, ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta zavoda.
(4) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
20. člen 
(1) Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, na kateri mora biti prisotna večina vseh članov sveta. Na prvi seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
(2) Prvo sejo sveta zavoda skliče ravnatelj zavoda. Seja mora biti opravljena najkasneje v roku 15 dni po izteku mandata svetu zavoda prejšnjega sklica. Do konstituiranja sveta zavoda seje sklicuje in vodi ravnatelj.
Ravnatelj
21. člen 
(ravnatelj zavoda) 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
22. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta in predlog letnega poročila zavoda,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok in učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– poroča ustanoviteljici o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
23. člen 
(imenovanje in razrešitev ravnatelja) 
(1) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Imenovanje poteka na podlagi javnega razpisa.
(2) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.
(3) Če organi iz drugega odstavka tega člena ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda odloči o izbiri kandidata za ravnatelja brez tega mnenja.
(4) Po izbiri kandidata za ravnatelja svet zavoda posreduje obrazloženi predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
(5) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom.
(6) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(7) Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku, mu preneha mandat po zakonu.
24. člen 
(1) Ravnatelj je lahko razrešen s strani sveta zavoda, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po zakonu,
– pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
– zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljico, učiteljski zbor in svet staršev.
(4) Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
(5) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
25. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja ravnatelja, vendar največ za eno leto.
(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
(3) Po imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja, mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
26. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
(1) Zavod ima enega ali več pomočnikov ravnatelja. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelje oziroma ravnateljskega izpita.
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
(3) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja se podrobno določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Svet staršev 
27. člen 
(svet staršev) 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli v skladu z določili zakona oblikuje svet staršev.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
(3) Svet staršev lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
28. člen 
(pristojnosti sveta staršev) 
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Strokovni organi zavoda 
29. člen 
Strokovni organi v zavodu so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
VI. PODRUŽNICA 
30. člen 
Podružnico vodi vodja, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice s centralno šolo,
– obvešča starše o delu podružnice,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
31. člen 
(premoženje v upravljanju) 
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje za delo zavoda.
(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je preneseno v upravljanje s sklepom, ki ga v imenu ustanovitelja izda župan. V primeru, ko se premoženje, določeno v prejšnjem stavku, oddaja v najem za čas daljši od enega leta oziroma za namene, ki niso neposredno povezani z dejavnostmi zavoda, mora zavod predhodno pridobiti pisno soglasje ustanovitelja. S premoženjem je dolžan upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem. Pri odtujitvi premičnega premoženja mora zavod od ustanovitelja pridobiti pisno soglasje, ki ga v imenu ustanovitelja izda župan.
32. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– iz državnega proračuna;
– od ustanovitelja zavoda;
– prispevkov staršev in učencev;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz donacij, prispevkov, od sponzorjev in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki opredeljuje financiranje javnega zavoda.
(2) Iz državnega proračuna zavod pridobiva sredstva za plače in druge osebne prejemke za zaposlene v okviru sistemiziranih delovnih mest v zavodu in druga sredstva za delovanje javnega zavoda, ki jih določa zakon.
(3) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za nemoteno delovanje zavoda, ki so določena z zakonom in pogodbo o financiranju zavoda.
(4) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
(5) O ceniku zavoda odloča na predlog ravnatelja po predhodnem mnenju sveta zavoda ustanovitelj.
33. člen 
(šolski sklad) 
(1) Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financira dejavnost posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.
(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
34. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda ter za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.
(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča na predlog ravnatelja po predhodnem mnenju sveta zavoda ustanovitelj.
35. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
(1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen. Pri tem odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
(3) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča na predlog ravnatelja po predhodnem mnenju sveta zavoda ustanovitelj.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM 
36. člen 
(druge medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod je dolžan ustanovitelju:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta,
– predložiti program dela, finančni načrt, letni delovni načrt in načrt razvoja zavoda,
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanovitelj:
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev, ki jih zagotavlja,
– v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
X. JAVNOST DELA 
37. člen 
(1) Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili. Starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko to določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
(2) Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
38. člen 
(1) Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve.
(3) Svet zavoda lahko za sprejem posameznih splošnih aktov, ki zgolj urejajo notranje zadeve, nimajo pa neposrednih finančnih posledic za poslovanje zavoda, pooblasti ravnatelja.
(4) Pravila in drugi splošni akti iz tega člena ne smejo biti v neskladju s področno zakonodajo in tem odlokom.
XII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA 
39. člen 
(1) O vseh statusnih spremembah zavoda odloča ustanovitelj zavoda.
(2) Zavod lahko preneha z svojim delovanjem v primerih, ki jih določa zakon.
XIII. PREHODNE DOLOČBE 
40. člen 
(1) Zavod mora uskladiti poslovnik sveta zavoda in druge splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve poslovnika sveta zavoda in drugih splošnih aktov zavoda s tem odlokom ostajajo v veljavi in se smiselno uporabljajo določila obstoječega poslovnika sveta zavoda in drugih aktov zavoda, v kolikor niso v nasprotju z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in tem odlokom.
41. člen 
(1) V mandatnem obdobju, ki prične teči od konstituiranja prvega sveta zavoda od uveljavitve tega odloka, zastopajo:
– ustanovitelja v svetu zavoda predstavniki, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Sežana v letu 2021,
– starše v svetu zavoda predstavniki, ki jih je izvolil Svet staršev v letu 2021.
(2) V primeru, da se ugotovi, da so bili predstavniki iz prvega odstavka tega člena nepravilno imenovani oziroma izvoljeni, je treba postopek imenovanja oziroma izvolitve izvesti na novo.
(3) Za mandatno obdobje iz prvega odstavka morajo delavci zavoda na podlagi predloga Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, št. 0613-1795/2021/2 z dne 1. 6. 2021, izvoliti svoje predstavnike v svet zavoda v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in tem odlokom.
(4) Ne glede na prvi odstavek 17. člena tega odloka mora svet zavoda razpisati volitve iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje v petih dneh od svojega konstituiranja. V primeru, da svet zavoda ne razpiše volitev v roku določenem v prejšnjem stavku, jih v nadaljnjih treh dneh razpiše vršilec dolžnosti ravnatelja.
42. člen 
Ne glede na drugi odstavek 20. člena tega odloka skliče prvo sejo sveta zavoda v mandatnem obdobju iz prejšnjega člena vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda v desetih dneh od uveljavitve tega odloka.
43. člen 
Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register po tem odloku, opravi ravnatelj.
XIV. KONČNI DOLOČBI 
44. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana s spremembami, ki ga je sprejela Občina Sežana (Uradni list RS, št. 71/96, 63/01, 37/08, 17/10, 65/21).
45. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-9/2021-10
Sežana, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost