Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3086. Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ-UPB2)

Sklepi

3087. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
3088. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o poslancih
3089. Sklep o prenehanju mandata poslanke Državnega zbora
3090. Sklep o potrditvi poslanskega mandata na podlagi 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor
3091. Sklep o prenehanju funkcije predsednika Državnega zbora
3092. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3093. Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in o zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezen varnostni razred
3094. Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
3095. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Jezerca na Krvavcu
3096. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
3097. Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
3113. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami

Sklepi

3098. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Bangaloreju, v Republiki Indiji
3099. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Bangaloreju, v Republiki Indiji

MINISTRSTVA

3114. Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji
3115. Pravilnik o spremembi Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3116. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)

OBČINE

Brežice

3117. Odlok o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo z dne 11. 7. 2011 v Občini Brežice

Celje

3100. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Kranjska Gora

3101. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora

Majšperk

3102. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk
3103. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Majšperk
3104. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Majšperk
3105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk
3106. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje
3107. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2010

Murska Sobota

3108. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

Radeče

3109. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del stanovanjskega območja Dobrava v Občini Radeče

Škofja Loka

3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka

Trebnje

3111. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
3112. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka

POPRAVKI

3118. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dob

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti