Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-428/2011 Ob-4588/11 , Stran 2137
Št. 478-428/2011 Ob-4588/11
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter sklepa št. 478-428/2011 z dne 6. 9. 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič. 2. Opis predmeta prodaje: 1. Nepremičnina s parc. št. 362/1, k.o. Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno 79.836,00 €, brez 20% DDV; 2. Nepremičnina s parc. št. 545/5, k.o. Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno 45.879,00 €, brez 20% DDV; 3. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17, k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2, za izklicno ceno 96.383,20 €, brez 20% DDV; 4. Nepremičnina s parc. št. 1394/2, k.o. Škofije, v izmeri 1090 m2, za izklicno ceno 134.012,00 €, brez 20% DDV; 5. Nepremičnina s parc. št. 1394/9, k.o. Škofije, v izmeri 1223 m2, za izklicno ceno 151.463,00 €, brez 20% DDV; 6. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o. Plavje, v skupni izmeri 1176 m2, za izklicno ceno 92.994,00 €, brez 20% DDV; 7. Nepremičnina s parc. št. 777/13, k.o. Plavje, v izmeri 987 m2, za izklicno ceno 111.631,00 €, brez 20% DDV; 8. Nepremičnina s parc. št. 777/15, k.o. Plavje, v izmeri 881 m2, za izklicno ceno 87.761,00 €, brez 20% DDV; 9. Nepremičnina s parc. št. 777/16, k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno ceno 110.430,00 €, brez 20% DDV; 10. Nepremičnina s parc. št. 660/8, k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno 104.994,00 €, brez 20% DDV; 11. Nepremičnina s parc. št. 660/13, k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno 119.068,00 €, brez 20% DDV; 12. Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, v izmeri 3904 m2, za izklicno ceno 530.944,00 €, brez 20% DDV; 13. Nepremičnine s parc. št. 1298/7, 1446/11, 1449/2, 1454/2, 1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 1456/8, 1458/3, 1457/1, 1457/2, 1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10, 1295/1, 1295/3, 1295/6, 1295/8, 1295/9, 1295/11, 1295/12, 1295/14, 1295/15, 1295/18, 1295/19, 1295/20, 1295/21, k.o. Koper, do celote ter parc. št. 1449/3, k.o. Koper, do ½ deleža v skupni izmeri 14.030,00 m2, za izklicno ceno 2.451.903,00 €, brez 20% DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin; 14. Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, v izmeri 622 m2, do ¾ deleža, za izklicno ceno 21.139,00 €, brez 20% DDV; 15. Nepremičnina s parc. št. 663/18, k.o. Hribi, v izmeri 305 m2, za izklicno ceno 29.671,00 €, brez 20% DDV; 16. Nepremičnina s parc. št. 539/1, k.o. Šmarje, v izmeri 796 m2, za izklicno ceno 52.048,00 €, brez 20% DDV; 17. Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Župančičeva 18, s parc. št. 973, k.o. Koper, v izmeri 183,15 m2, za izklicno ceno 319.311,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 18. Nepremičnina s parc. št. 501/10, k.o. Gažon, v izmeri 347 m2, za izklicno ceno 23.262,00 €, brez 20% DDV; 19. Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do 81/100 deleža, za izklicno ceno 61.929,00 €, brez 20% DDV. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izhodiščno nadomestilo Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Nepremičnine s parc. št. 545/5, 362/1 in 539/1, k.o. Šmarje, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17, k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. Nepremičnini s parc. št. 1394/2, 1394/9, vse k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o. Plavje se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Nepremičnine s parc. št. 777/13, 777/15, 777/16, vse k.o. Plavje se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v zaselku Puberli. Nepremičnine s parc. št. 660/8, 660/13 in 663/18, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, se nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za stanovanja in delno znotraj ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta – parcele nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se območje začasno ureja s PUP. Nepremičnine s parc. št. 1298/7, 1446/11, 1449/2, 1454/2, 1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 1456/8, 1458/3, 1457/1, 1457/2, 1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10, 1295/1, 1295/3, 1295/6, 1295/8, 1295/9, 1295/11, 1295/12, 1295/14, 1295/15, 1295/18, 1295/19, 1295/20, 1295/21, 1499/3, vse k.o. Koper, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju centralne dejavnosti, v naselju Koper. Nepremičnine s parc. št. 1295/1, 1295/6, 1295/8, 1295/9, 1295/18, 1295/19, 1295/20, 1295/21, 1449/3, vse k.o. Koper so v naravi objekti, ki so v uporabi. Kupec nepremičnin s parc. št. 1295/1, 1295/6, 1295/8, 1295/9, 1295/18, 1295/19, 1295/20, 1295/21, vse k.o. Koper, bo moral po sklenitvi kupoprodajne pogodbe omogočiti Mestni občini Koper brezplačno uporabo navedenih objektov za obdobje 24 mesecev. Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, se nahaja na območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini ¾. Nepremičnina s parc. št. 451/10, k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje – zaselek Beloglav. Nepremičnina – poslovni prostori s parcelno št. 973, k.o. Koper, na naslovu Župančičeva 18. Poslovni prostor, ki je predmet prodaje se nahaja v 1. nadstropju. Parcela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Za obravnavano nepremičnino je sklenjeno najemno razmerje. Nepremičnina s parc. št. 501/10, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon. Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 81/100. Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09), razen nepremičnine s parc. št. 183/1, vse k.o. Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (UO, št. 29/2001), nepremičnin s parc. št. 1298/7, 1446/11, 1449/2, 1454/2, 1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 1456/8, 1458/3, 1457/1, 1457/2, 1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10, 1295/1, 1295/3, 1295/6, 1295/8, 1295/9, 1295/11, 1295/12, 1295/14, 1295/15, 1295/18, 1295/19, 1295/20, 1295/21, 1449/3, vse k.o. Koper, ki se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga. Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10). Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture. Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 26. 9. 2011, v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-428-2011. Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 22. 9. 2011. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin. 12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10). 14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost